SX2022 มหกรรมความยั่งยืนระดับอาเซียน 7 วัน จัดเต็มนวัตกรรมสร้างโลกที่ดีกว่า

ครั้งแรกกับงานมหกรรมเกี่ยวกับความยั่งยืนระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ชื่องาน Sustainability Expo 2022 (SX2022)   ระหว่างวันที่ 26 กันยายน-2 ตุลาคม 2565 ครอบคลุมพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตรของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นับเป็นงานใหญ่งานแรกของศูนย์ฯ สิริกิติ์โฉมใหม่  จัดโดย  5 องค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนของไทย ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอรตี้ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

7 วัน งาน SX2022 จัดเต็มรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน ความรู้ โครงการต่างๆ แนวคิดที่น่าสนใจ รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กรและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันสร้างความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ตลอดจนกิจกรรม เวิร์คช็อปที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน การบรรยายและให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญกว่า 150 คนทั่วโลก บริษัท และองค์กรชั้นนำของไทยและต่างประเทศกว่า 100 แห่ง

คอนเซ็ปต์การจัดงาน SX2022 ชู “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ( Sufficiency for Sustainability) โดยน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” มาเผยแพร่และส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรต่างๆ ร่วมกันสานต่อพระราชดำริและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป  นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Development Goals – SDG) ที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศไว้

งาน SX2022  อัดแน่นด้วยสาระและความบันเทิง เพื่อชวนทุกคนออกเดินทางหาสมดุลใหม่ให้กับตัวเองและโลกใบนี้ผ่านการเรียนรู้ ลงมือ โอกาส และเปิดโลก ไม่ใช่แค่การจัดสัมมนาเหมือนมหกรรมความยั่งยืนทั่วๆไป  มี 7 โซนหลัก ได้แก่  โซนเศรษฐกิจพอเพียงและแรงบันดาลใจ นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นหัวใจของงาน SX2022 สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญ ความเกี่ยวเนื่องระหว่างองค์ประกอบและนโยบายต่างๆ ด้านความยั่งยืน โดยนำเสนอประสบการณ์จริงของบุคคลและองค์การที่เป็นผู้บุกเบิกเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อให้ผู้เข้าชมงานสามารถนำไปปรับใช้และสร้างความยั่งยืนในประเทศไทย โซนนี้จะสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงกระตุ้นความตระหนัก และชวนให้บุคคลและองค์กรต่างๆ ได้ร่วมกันหาทางออกที่จะสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยองค์รวมทั่วโลก อันจะนำมาซึ่งความสมดุลในการใช้ชีวิตของบุคคล การดำเนินงานขององค์กร และของโลก

 โซน Better Living นำเสนอกิจกรรมและโครงการขององค์กรชั้นนำขนาดใหญ่ที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปใช้ตลอดกระบวนการผลิต ห่วงโซ่มูลค่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์  อาทิ พลังงานสะอาด,พลังงานทดแทน ,นวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้า  เนรมิตเรือโนอาห์ขนาดใหญ่ เป็นยานพาหนะสุดท้ายในตำนานวันสิ้นโลก   ผู้มาเยี่ยมชมจะเกิดความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากพฤติกรรมและกิจกรรมของตน รวมถึงแนะแนวทางการปรับเปลี่ยนที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โซน Better Community เล่าเรื่องราวของสังคมที่จะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของแต่ละคน เช่น เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่พัฒนา โดยบริษัทชั้นนำของโลก องค์กรระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนแนวคิดที่น่าสนใจในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี้ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต

โซน Better Me ครอบคลุม  3 ด้านที่จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ได้แก่ สุขภาพ  นำเสนอแนวทางในการสร้างสุขภาพกาย ใจ และอารมณ์ที่ดี ด้วยนวัตกรรมหลากหลายด้าน รวมถึงการแพทย์,อาหาร นำเสนอนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนในปัจจุบัน รวมถึงนวัตกรรมอาหารรักษ์โลก และอาหารแห่งอนาคต, การเรียนรู้ตลอดชีวิต  นำเสนอโครงการและแนวคิดที่น่าสนใจที่ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน คนรุ่นใหม่ ตลอดจนการส่งเสริมแนวคิดด้านธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่

 โซน Food Festival รวมเชฟชั้นนำจากรายการเชฟกะทะเหล็ก และมาสเตอร์เชฟ รวมทั้งร้านอาหารยอดนิยม มานำเสนออาหารแห่งอนาคต อาหารรักษ์โลก อาหารออร์แกนิก  และอาหารสุขภาพ ในบรรยากาศของฟู้ดสตรีทจากทั่วโลก ไม่ว่าไทย ,ญี่ปุ่น,ยุโรป  โซนนี้ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร เน้นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ขยะอาหารที่เกิดขึ้นจะแปลงเป็นปุ๋ย ผู้บริโภคสามารถกลับมารับได้ในวันถัดไป   ส่วนนี้อยู่ที่ชั้น LG จะมีเทศกาลอาหารเพื่อโลกจากเชฟชื่อดัง สุดยอดเชฟรวมพลังสร้างเมนูแห่งความยั่งยืน อร้อยด้วยสร้างสมดุลได้ในงาน SX2022 เฉพาะโซนนี้เปิดวันที่ 24 ก.ย.

โซน Planet Kids เป็นสนามเด็กเล่นด้านเป้าหมายแห่งความยั่งยืน ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ และเรียนรู้เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป้าหมาย SDG ทั้ง 17 ข้อที่กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติด้วยความสนุกสนานและได้รับสาระไปพร้อมกัน และโซน Sustainable Marketplace รวบรวมร้านค้าจากชุมชนกว่า 200 ร้าน ดีไซเนอร์รักษ์โลก และสินค้านวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมไฮไลท์บนเวที 7 วัน มีธีมที่แตกต่างกันไป ทั้ง Collaboration, Community, Climate, Health & Well-being ,Youth,Innovation และ Commitment Day  ให้ทุกคนเข้าฟังเก็บเกี่ยวความรู้และเรื่องราวตามความสนใจในงาน

มหกรรมความยั่งยืนระดับนานาชาติ SX2022 คณะผู้จัดงานคาดว่าจะมีผู้มาเยี่ยมชมงานทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านคน  SX 2022 จัดระหว่างวันที่ 26 ก.ย.- 2 ต.ค. เวลา 10.00-20.00 น.ที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์ เดินทางสะดวกทั้งรถยนต์ส่วนตัวมีที่จอดรถรองรับกว่า 2,000 คัน หรือเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีศูนย์ฯ สิริกิติ์ ใช้ทางออกที่เชื่อมต่อเข้าภายในงาน  ส่วนใครสะดวกใช้รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีนานา จะมีรถรับส่งระหว่างสถานีนานา-ศูนย์ฯ สิริกิติ์ 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประมูลกล้องไลก้ารุ่นพิเศษเพื่อ 22 มูลนิธิและองค์กรการกุศลทะลุเป้า ยอดรายได้กว่า 214 ล้านบาท นักธุรกิจฮ่องกงทุ่ม 30 ลบ. คว้า 2 ชุดทั้งเหลือง-เขียว

ประสบความสำเร็จอย่างงดงามกับโครงการประมูลกล้องถ่ายภาพชุดพิเศษ Leica รุ่น M 10-P Limited Edition เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 (เพื่อ 22 องค์กรการกุศล)

“ไทยเบฟ” เฟ้นหาสุดยอดนักธุรกิจแบ่งปัน ชวนคนรุ่นใหม่สร้างธุรกิจเพื่อสังคม

งาน Sustainability Expo 2022 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่เพิ่งปิดฉากไป ไม่เพียงสร้างสำนึกที่ดีและสร้างภาคีความร่วมมือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเท่านั้น แต่ได้ปลุกไฟให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงบน

‘เอกชน’ แถวหน้าของไทยเปิดวิสัยทัศน์พาองค์กรมุ่งสู่ความยั่งยืน

'ซีอีโอ’เอกชนชั้นนำของไทยเปิดวิสัยทัศน์หนุนมุมมองด้านความยั่งยืน ชี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่และไทยมีศักยภาพพร้อมที่จะทำเรื่องนี้ เปิดมุมมององค์กรจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนก็ต่อเมื่อโลกยั่งยืน

รพ.เมดพาร์ค โชว์นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการแพทย์ และการออกแบบ รพ. อย่างยั่งยืน ในงาน Sustainability Expo 2022

วันที่ 26 กันยายน 2565 รพ. เมดพาร์คได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “ Sustainability Expo 2022” หรือ SX2022 มหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่สุดในอาเซียน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

SX Marketplace เอาใจขาช้อปกับสารพันสินค้าเพื่อความยั่งยืน-เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

โซน SX Marketplace จัดบูธสินค้านานาชนิดเต็มพื้นที่ ด้วยความตั้งที่จะนำสุดยอดสินค้าพอเพียง ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากกว่า 300 ร้านค้ามาร่วมจำหน่ายในงาน

ไทยเบฟ จับมือพันธมิตร ส่งมอบ ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ปีที่ 23

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน