GC จับมือ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เปิดศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ต้นแบบแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ให้ชุมชน

GC จับมือ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เปิดศูนย์บริหาร และจัดการขยะรีไซเคิล ต้นแบบบริหารจัดการขยะพลาสติกแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม มุ่งหวังเพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เป็นการขยายผลจากโครงการการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร (Community Waste Model) จากพื้นที่จังหวัดระยองมาสู่จังหวัดนครปฐม โดยนำระบบ “YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม” เข้ามาช่วยจัดการพลาสติกใช้แล้วทั้งขวดชนิดใส หรือขวดน้ำดื่ม (PET Bottle) และขวดชนิดขุ่น (HDPE Bottle) ตั้งแต่วิธีการคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง ไปจนถึงการนำพลาสติกใช้แล้วไปรีไซเคิลอย่างครบวงจร เพื่อนำพลาสติกใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกวิธี จนถึงการจัดการด้านการขายให้กับโรงงานเอ็นวิคโค (ENVICCO) ภายในงานนี้ มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  นายวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และนายมงคล โสภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย จังหวัดนครปฐม ร่วมพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย จังหวัดนครปฐม

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริหารและจัดการขยะ      รีไซเคิลฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  หรือ GC   บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด และ วิสาหกิจชุมชนรวมใจขยะรีไซเคิลตำบลลำเหย ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลฯ เพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบที่มีการบริหารและจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจรแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม ตอบรับกับนโยบายของประเทศในการขับเคลื่อน BCG (Bio-Circular-Green Economy) เป็นวาระแห่งชาติ อีกทั้งยังมีมาตรการในการขับเคลื่อน BCG โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานภาครัฐในการจัดการขยะชุมชนอีกด้วย

นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ในนามของจังหวัดนครปฐม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือกัน ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด และวิสาหกิจชุมชนรวมใจขยะรีไซเคิลตำบลลำเหย ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลฯ เพื่อให้เป็นต้นแบบในการบริหารและจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจรแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม และการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

นายวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ   บริษัท  พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า GC ตระหนักถึงความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามหลัก ESG โดยมีมุ่งเน้นการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร หรือ Community Waste Model  เพื่อสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการขยะกับทุกภาคส่วน และเชื่อมโยงขยะพลาสติกหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

วันนี้ GC ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลำเหย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม และวิสาหกิจชุมชนรวมใจขยะรีไซเคิลตำบลลำเหย พัฒนาศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลฯ เพื่อสร้างศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลให้เป็นต้นแบบบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจรแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม โดยมุ่งหวังให้ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดย GC ได้นำระบบ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการที่ครอบคลุมตลอด Supply chain ด้วย Application YOUเทิร์น ตั้งแต่การจัดเก็บบันทึก การจัดทำบัญชี จัดทำ Stock จนถึงการจัดการด้านการขายให้แก่โรงงาน ENVICCO เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกง่ายดาย นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการขยะพลาสติกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น GC ได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องอัดก้อนขยะ เครื่องมือในการขนย้าย รวมทั้งสนับสนุน Smart ซาเล้ง หรือ EV ซาเล้ง สำหรับใช้ในการขนส่งขยะในชุมชน พร้อมทั้งการเชื่อมโยงกับระบบการบริหารจัดการขยะของสามพรานโมเดล เพื่อให้ชุมชนบริหารจัดการขยะได้อย่างครบกระบวนการ

นายมงคล โสภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การดำเนินงานพัฒนาศูนย์บริหารจัดการขยะรีไซเคิลฯ แห่งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จาก สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือGC บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด และวิสาหกิจชุมชนรวมใจขยะรีไซเคิลตำบลลำเหย เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เกิดจากการจัดการขยะไม่ถูกต้อง ส่งเสริมให้ชุมชนมีการบริหารและจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ยกระดับการจัดการขยะจากธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนสู่ศูนย์บริหารจัดการขยะรีไซเคิล ที่สามารถคัดแยกและจัดเตรียมพลาสติกรีไซเคิลจำหน่ายให้แก่โรงงานโดยตรง เป็นการเพิ่มรายได้และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ทั้งในการคัดแยกและการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี และขยายผลต่อยอดความรู้สู่ชุมชนข้างเคียงและในวงกว้างทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ศูนย์บริหาร และจัดการขยะรีไซเคิล ต้นแบบบริหารจัดการขยะพลาสติกแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม มุ่งหวังเพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยปริมาณขยะพลาสติกที่คาดว่าจะสามารถรวบรวมเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้มากถึง 60 ตัน/ปี และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 61,860 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ได้มากถึง 687 ต้น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

GC ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC 2022 ด้วยแนวทางเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน นำ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม บริหารจัดการขยะพลาสติกในงาน พร้อมจัดแสดงไฮไลท์บ้าน Upcycling ในนิทรรศการ BCG

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ BCG

GC ครองอันดับ 1 DJSI ของโลก 4 ปีซ้อน กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ร่วมสร้างคุณค่าที่ดีต่อโลก ดีอย่างยั่งยืน

GC เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับสากลแห่งแรกของไทยที่ติดอันดับ 1 ของโลก 4 ปีซ้อนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)

GC เสริมทัพความแข็งแกร่งจับมือสถาบันการเงินสร้างความยั่งยืน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ GC ได้จัดพิธี ลงนามสัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์ วงเงินกู้รวมประมาณ 27,000 ล้านบาท

GC ปฏิวัติการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เปิดตัวเอ็นวิคโค (ENVICCO) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ระดับ Food Grade มาตรฐานระดับโลก แห่งแรกในประเทศไทย ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC มุ่งสร้างสมดุลเพื่อความยั่งยืน ตอบโจทย์เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์

'ชัชชาติ' ฝันปรับภูเขาขยะอ่อนนุชเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่!

ผู้ว่าฯ กทม. ร่วมถก 'พีทีที โกลบอลฯ' หาแนวทางร่วมมือจัดการขยะเป็นรูปธรรม จ่อปรับภูเขาขยะอ่อนนุชเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่

GCS จับมือ TOTALENERGIES ติดตั้ง Solar Roof ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero พร้อมสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า คู่ค้า ในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดีตั้งแต่ต้นทาง

ปัจจุบันภาคสังคมล้วนตระหนักถึงสภาวะแวดล้อม การใช้ทรัพยากรที่มาจากพลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติ ได้แก่ แสงอาทิตย์ในการช่วยในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อชะลอวิกฤตสภาพภูมิอากาศ