โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ศาสตราจารย์' จำนวน 77 ราย


21 มี.ค.2566 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ รวม ๑๗ ราย ดังนี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑. รองศาสตราจารย์อนงค์ จีรภัทร์ สังกัดคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยาประมง สังกัดคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

๒. รองศาสตราจารย์สุนันท์ ลิ้มตระกูล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยมหิดล

๑. รองศาสตราจารย์วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

๒. รองศาสตราจารย์วิภา ธนาชาติเวทย์ สังกัดคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สังกัดคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

๓. รองศาสตราจารย์ณัฐเชษฐ์ เปล่งวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสมสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

๔. รองศาสตราจารย์โสภี ภูมิสวัสดิ์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

๕. รองศาสตราจารย์ภัสเนศวร์ สุขโพธิ์เพชร สังกัดคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

๖. รองศาสตราจารย์ชลภัทร สุขเกษม สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

๗. รองศาสตราจารย์นันทวัช สิทธิรักษ์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

๘. รองศาสตราจารย์ครรชิต ธรรมศิริ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

๙. รองศาสตราจารย์ดิเรก ลิ้มมธุรสกุล สังกัดคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาระบาดวิทยา สังกัดคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองศาสตราจารย์ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑. รองศาสตราจารย์สมพร เตชะงามสุวรรณ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาธิวิทยา สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑

๒. รองศาสตราจารย์สัญชัย พยุงภร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำารงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอณูชีววิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑. รองศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาประชากรศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

๒. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ทองใบ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์พันธุดา พุฒิไพโรจน์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ดอน ปรมัตถ์วินัย
รองนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ รวม 60 ราย อ่านทั้งหมด 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'การีนา อคาเดมี่' ห้องเรียนอีสปอร์ต 2024 ผนึกโรงเรียน-มหาวิทยาลัย

การีนา (ประเทศไทย) ผู้พัฒนาและให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำ ต่อยอด Garena Academy สู่โครงการ “ห้องเรียน อีสปอร์ต 2024” โดยมุ่งใช้เกมและอีสปอร์ตเป็นตัวกลาง ในการเปิดมุมมองให้คนรุ่นใหม่เห็นโอกาสทางอาชีพที่กว้างขึ้นและพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนต่อและทำงานในยุคดิจิทัล โดยในปีนี้ โครงการ “ห้องเรียนอีสปอร์ต 2024” มุ่งเข้าถึงนักเรียนและคุณครูในกทม. และภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ กว่า 400 คน รวมถึงจับมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทุนแก่นักเรียนในโครงการฯ และต่อยอดหลักสูตรห้องเรียนอีสปอร์ตสู่การเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย

โปรดเกล้าฯ คืนสมณศักดิ์ 'พระพรหมสิทธิ' วัดสระเกศฯ โดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาสมณศักดิ์ และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช

เตือนสติ ! นักวิชาการ ชี้ ดึง 'กัญชา' กลับเป็นยาเสพติด กระทบผู้ประกอบการ-ผู้ป่วย

รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดี คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ ม.บูรพา ให้สัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องข้อถกเถียงกรณีกา