โปรดพระราชทานสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตร จำนวน 1,309 รูป

5 ธ.ค.2566 - เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง "พระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร"

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร จำนวน 1,309 รูป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม พุทธศักราช 2566 อ่านทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ แพร่หลักกณฑ์และวิธีการ-สั่งลงโทษทางวินัยสำหรับอัยการสูงสุด

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักกณฑ์และวิธีการดำเนินการทงวินัยและสั่งลงโทษทางวินัยสำหรับอัยการสูงสุดพ.ศ. ๒๕๖๗

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถาบันการเงิน

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 84/2567 เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการ

ประกาศ หลักเกณฑ์ อัตราค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

ในหลวง ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุจากอินเดีย พระราชทานไฟ  ณ 4 มณฑป ถวายเป็นพุทธบูชา

ในหลวงทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุจากอินเดีย พระราชทานไฟ  ณ 4 มณฑป ถวายเป็นพุทธบูชา พสกนิกรเนืองแน่นเฝ้าฯ รับเสด็จ