โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 15 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14 ก.พ.2567 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๑๕ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘๗๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน ๑๕ ราย ดังนี้

๑.หม่อมราชวงศ์กัลยา ติงศภัทิย์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๒. นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๓. นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๔.นายเข็มชัย ชุติวงศ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๕. นายจรวย บุญยุบล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๖. นางดนุชา คุณพนิชกิจ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๗. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๘. นายธนิต ธงทอง เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๙. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๐. นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๑. นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๓. นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๔. นายสุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๕. นายสิทธิชัย ทัดศรี เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามที่เสนอทุกราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ ประกาศกลาโหม การกระทำของอากาศยานอันอาจป็นภัยต่อความมั่นคงฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศกระทรวงกลาโหมเรื่อง การกระทำของอากาศยานอันอาจป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะพ.ศ. ๒๕๖๗

'นิสิตเก่าจุฬาฯ' ตามบี้ 'วิทยานิพนธ์ณัฐพล' อุทธรณ์คำสั่ง ให้จุฬาฯเปิดเผยมติสอบสวน

นางวิรังรอง ทัพพะรังสี ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศ ในฐานะนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ รุ่น 30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก