จบข่าว! กฤษฎาพ้น รมช.การคลังแล้วเหตุกฤษฎีกาเคยตีความ

เปิดความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา “กฤษฎา”พ้นจากเก้าอี้ รมช.การคลังแล้วตามกฏหมาย

09 พ.ค.2567 - ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า จากการแสดงเจตจำนงและยื่นจดหมายลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรของนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในการยื่นหนังสือลาออกตำแหน่งต่อนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกฯ และ รมว.การคลัง เมื่อวันที่ 8 พ.ค.นั้น แม้ในวันเดียวกันนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะได้โทรศัพท์เพื่อยับยั้งการลาออกดังกล่าว แต่ในทางกฎหมายแล้วถือว่าการลาออกของนายกฤษฎามีผลโดยสมบูรณ์แล้ว

โดยก่อนหน้านี้มีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีการะบุไว้อย่างชัดเจนว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดให้รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและรับผิดชอบร่วมกันในนโยบายทั่วไปต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาตามบทเฉพาะกาล เมื่อรัฐมนตรีคนใดไม่ประสงค์จะรับผิดชอบในหน้าที่ของตนหรือในนโยบายทั่วไปอีกต่อไปจึงต้องถือว่าเป็นสิทธิของรัฐมนตรีคนนั้น ที่จะลาออกเมื่อใดก็ได้ และไม่อยู่ภายใต้การยับยั้งของผู้ใด ดังนั้น ในกรณีที่มีการแสดงเจตนาลาออกด้วยวาจา การลาออกย่อมมีผลสมบูรณ์เมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับทราบการแสดงเจตนานั้น

ส่วนในกรณีที่การแสดงเจตนาลาออกกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร การลาออกย่อมมีผลสมบูรณ์นับแต่วันที่ได้กำหนดไว้ในใบลาออกซึ่งได้ยื่น ณ สถานที่และต่อบุคคลตามระเบียบปฏิบัติราชการ โดยไม่จำเป็นต้องยื่นต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง