สานพลังขับเคลื่อนระบบอาหารยั่งยืน เป้าหมาย อิ่มและดี..หยุดหิวโหย ปี 2030

สานพลังประกาศขับเคลื่อนระบบอาหารที่ยั่งยืน กระทรวงเกษตรฯ-สสส.-สช. จับมือตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ “Healthy Diets for All” ลุยขับเคลื่อนอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับทุกคน สู่การประชุมสุดยอดระดับผู้นำระบบอาหารโลก UNFSS 2021 ดันบรรลุเป้าหมาย "หยุดความหิวโหย" ภายในปี 2030

กระทรวงเกษตรฯ-สสส.-สช. สานพลังประกาศขับเคลื่อนระบบอาหารที่ยั่งยืน

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและการเกษตรต่างประเทศ กล่าวในการประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนระบบอาหารที่ยั่งยืน “อิ่มและดี 2030” “Healthy Diets for All” เพื่อต่อยอดพันธกิจและผลการดำเนินงานความร่วมมือของ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงเกษตรฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการสนับสนุนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก (UN Food Systems Summit 2021: UNFSS 2021) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า

“การประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนระบบอาหารที่ยั่งยืนของทั้ง 3 หน่วยงานครั้งนี้จะทำให้เกิด 1.การจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ “Healthy Diets for All” เพื่อต่อยอดความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 2.การสร้างองค์ความรู้และระบบรองรับการดำเนินงาน 3.การพัฒนาระบบการจัดการร่วมกันเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ และ 4.การสื่อสารสังคม เพื่อเสนอประเด็นสำคัญต่อสาธารณะ จนเกิดการรับรู้ ตระหนัก และสานเสริมพลังขับเคลื่อนระบบอาหารที่ยั่งยืน”

คีย์แมนสำคัญในงาน

ทั้งนี้จะมีการจัดเวทีชวนคิด..ชวนคุยระดับชาติ (National Dialogues) ร่วมกัน 3 ครั้งจนเกิดแนวทางและมาตรการที่มุ่งเน้นการพลิกโฉมระบบอาหารไปสู่ระบบอาหารที่ดี ยั่งยืน และเป็นธรรมมากขึ้น เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 2030 : SDGs) ทั้ง 17 ข้อภายในปี 2573 โดยเฉพาะเป้าหมายด้าน “การยุติความหิวโหย การบรรลุความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุงภาวะโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน” ซึ่งจะนำเสนอในการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลกด้วย

เด็กกับอาหารเพื่อความยั่งยืน

ดร.ธนวรรษ เทียนสิน ประธานคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก (CFS) และผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงโรม FAO FAD WFP ประเทศอิตาลี กล่าวถึง Healthy Diets for All ความท้าทายของประเทศไทยท่ามกลางวิกฤตระบบอาหารโลกผ่าน Zoom จากประเทศอิตาลี ว่าด้วยห่วงโซ่อาหารหรือถนนอาหารมีความหมายกว้างกว่า food Security ห่วงโซ่การผลิตอาหาร จึงเป็นที่มาของวันที่ 23 ก.ย. มีผู้นำประเทศต่างๆ 110 ประเทศตอบรับเข้ามาประชุมสุดยอดผู้นำ ประกาศแนวทางเรื่องอาหารให้เป็นเรื่องใกล้ตัว ทำให้ทุกคนอิ่มและมีสุขภาพที่ดีรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมพลิกโฉม ด้วยคำแถลงสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์เรื่องอาหารเมืองไทยนำเสนอเวทีระดับโลก

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงการพัฒนาโมเดลความปลอดภัยเพื่อความยั่งยืนบนเวทีกลางกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภค ก้าวต่อไปด้วยระบบอาหารยั่งยืน เป็นงานที่ท้าทายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อิ่ม ดี Healthy มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

"การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.และภาคีเครือข่าย เกิดจากการสานพลังความร่วมมือสร้างวิถีการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะของคนไทย ตลอด 20 ปีในการทำงานของ สสส. มีวัตถุประสงค์ชัดเจนคือ การสร้างเสริมสุขภาพให้คนไทยมีสุขภาพดีทั้ง 4 มิติ ได้แก่ กาย จิต ปัญญา สังคม ซึ่งอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ถ้ากินอาหารดีต่อสุขภาพก็ช่วยป้องกันโรค ทำให้เราสุขภาพแข็งแรง อาหารที่ดีมีประโยชน์จะลดการเจ็บป่วยด้วยโรค NCDs ที่คนทั่วโลกต้องเผชิญ"

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วย ผจก.กองทุน สสส.

สสส.มียุทธศาสตร์การทำงานของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ เน้นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต้นแบบระบบห่วงโซ่อาหาร โดยบูรณาการการทำงานระหว่างภาคีเครือข่าย เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งอาหารปลอดภัยในครัวเรือน โรงเรียน และองค์กร ความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงานครั้งนี้ สสส.จะร่วมกับภาคีเครือข่าย รวบรวมองค์ความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลวิชาการ การพัฒนานโยบายสาธารณะ ถอดบทเรียน สื่อสารความรู้สู่สังคม ที่สำคัญคือ มุ่งเน้นขับเคลื่อน บังคับใช้ และประเมินผลนโยบายที่สนับสนุนให้เกิดอาหารเพื่อสุขภาวะ ที่ส่งผลต่อการปรับปรุงเชิงโครงสร้างทั้งการควบคุม และส่งเสริมปัจจัยแวดล้อมด้านอาหารที่ส่งผลต่อสุขภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงสิทธิความเป็นพลเมืองอาหาร ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อน ทั้งในด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการ.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สสส. เดินหน้าต่อยอดงาน ThaiHealth Watch 2022 หลังโควิด-19 กระทบการกินคนไทยไร้สมดุลอย่างหนัก อาหารไขมันท่วม 42% แปรรูป 39% ดื่มน้ำหวานถี่ 34% ซ้ำ กินผักผลไม้ไม่ถึงเกณฑ์ เสี่ยง! ป่วย NCDs

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม ThaiHealth Watch 2022 The Series

สสส.-สภาลมหายใจเชียงใหม่-ภาคีสู้ฝุ่น ผุด นวัตกรรม ‘ธุรกิจสู้ฝุ่น’ 30 แห่ง ‘บ้านสู้ฝุ่น’ 100 ครัวเรือน ครอบคลุม 19 ชุมชนภาคเหนือตอนบน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สภาลมหายใจเชียงใหม่ เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาต่อยอดและขยายผล “ห้องเรียนสู้ฝุ่น” พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมแนวคิด “ธุรกิจสู้ฝุ่น บ้านสู้ฝุ่น จังหวัดเชียงใหม่” มุ่งขับเคลื่อนงานลดมลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ครอบคลุมทั้ง 19 ชุมชน

ก.แรงงาน–สสส. ประชุมเดินหน้าขับเคลื่อน “Happy Workplace” ปั้น กลุ่ม จป. เป็นผู้นำความปลอดภัย-ลดอุบัติเหตุ-ลดโรคในสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่โรงแรมโนโวเทล มารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ

ศูนย์พึ่งได้OSCCต่อยอดพันธกิจ พัฒนาคนเสริมศักยภาพ"คุ้มครองเด็ก"

โลกเปลี่ยน คนจำเป็นต้องปรับ ..น่าจะใช้อธิบายวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล และสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญกับวิกฤตแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

สสส.-วัดชลประทานฯ ชวนชาวพุทธ ‘กระทำดี’ วันวิสาขบูชา ทำบุญให้สุขยุค Next Normal แนะ เคล็ดลับใส่บาตร-ถวายภัตตาหารได้บุญสูงสุด

พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี กล่าวว่า วันวิสาขบูชานี้ พุทธศาสนิกชนควรทำบุญด้วยหลักการปฏิบัติง่าย ๆ