ปฎิทินTCASปี 65 ไม่มีคะแนน"โอเน็ต"  


เพิ่มเพื่อน    


                                         

23ส.ค.64- ทปอ. คลอดปฏิทิน TCAS 65 เริ่ม 9 ธ.ค.64 -21 มิ.ย.65 มี  4  รอบ ยันเลิกใช้คะแนนโอเน็ตเป็นปีแรก ส่วนรอบที่ 3 และ 4 ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์  ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์

นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ทึ่ประชุม ทปอ. ได้มีการหารือระบบ TCAS 65 โดยรูปแบบการคัดเลือก TCAS 65 จะเริ่มตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2564-21 มิถุนายน 2565 มี 4 รูปแบบ คือ รอบ 1 Portfolio การรับสมัครมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด ประกาศผลในระบบ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 สละสิทธิ์ในระบบ 9 กุมภาพันธ์ 2565รอบ 2 โควต้า การรับสมัครมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด ประกาศผลในระบบ 4 พฤษภาคม 2565 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ 4-5 พฤษภาคม 2565 สละสิทธิ์ในระบบ 6 พฤษภาคม 2565   , รอบ 3 แอดมิชชั่น รับสมัคร 2-10 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลในระบบ 18 และ 24 พฤษภาคม 2565 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ 18-19 พฤษภาคม และรอบ 4 Direct admission การรับสมัครมหาวิทยาลัย 25 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2565 ประกาศผลในระบบ 8 และ 18 มิถุนายน 2565 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ 8-9 และ 18-19 มิถุนายน 2565  ในรอบที่ 3 และ 4 ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์  ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์โดย TCAS 65 จะยกเลิกการนำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต มาพิจารณาทั้งหมด ส่วนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ยังคงดำเนินการจัดสอบโอเน็ตอยู่เช่นเดิม เพียงแต่ผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้พิจาณา ว่า จะเข้าสอบหรือไม่ แต่ตนขอเน้นย้ำให้ทุกคนตรวจสอบคุณสมบัติของคณะ/สาขาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ว่า ต้องใช้คะแนนในส่วนใดในการพิจารณาบ้างด้วย ส่วนการที่ ทปอ.กำหนดให้ผู้สมัครจะต้องทำการสละสิทธิ์ภายใน 1 วันหลังจากยืนยันสิทธิ์นั้น เพื่อที่จะให้ผู้สมัครรู้จักการวางแผนการดำเนินการต่างๆ และเป็นระยะเวลาที่เพียงพอ

ทั้งนี้จำนวนอันดับและค่าสมัครรอบ 3 สามารถเลือกได้สูงสุด 10 อันดับ ค่าสมัครจะเริ่มจาก 150 บาท สูงสุด 900 บาท ซึ่งผู้สมัครสามารถที่จะเลือกสมัครเพียงอันดับเดียว และเสียเงินค่าสมัคร จำนวน 150 บาท หรือ จะสมัคร 10 อันดับ และเสียค่าสมัคร จำนวน 900 บาทก็ได้ สำหรับการสละสิทธิ์ในระบบได้ 1 คร้ังเพื่อสมัครคัดเลือกรอบต่อไป ยกเว้นในกรณีที่สละสิทธิ์ในสาขาแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ จะไม่สามารถสมัครสาขาสาขานั้นๆ ในรอบต่อไปได้ยกเว้นจะสละสิทธิ์สาขาดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยเอกชนมาสมัครในมหาวิทยาลัยรัฐ หรือจากมหาวิทยาลัยรัฐมาสมัครมหาวิทยาลัยเอกชน


นายพีระพงศ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ในส่วนของการสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ในปี 2565 นี้ ทปอ.จะเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด และจะต้องลงทะเบียนในระบบ TCAS 65 คือ จะต้องมีบัญชี MyTcas โดยจะเริ่มรับสมัครสอบวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญ ในวันที่ 15 – 28 ธันวาคม 2564 สอบ GAT/PAT วันท่ี 10 – 13 มีนาคม 2565 ประกาศผลสอบวันที่ 18 เมษายน 2565 สอบวิชาสามัญ วันท่ี 19 – 20 มีนาคม 2565 ประกาศผลสอบวันท่ี 20 เมษายน 2565 ผู้สมัครสามารถเลือกสนามสอบท่ีต้องการเข้าสอบเรียงลําดับ 5 แห่ง ค่าสมัครสอบ GAT/PAT วิชาละ 140 บาท ค่าสมัครสอบวิชาสามัญ วิชาละ 100 บาท

นอกจากนี้  ผู้สมัครยังสามารถขอยกเลิกการสอบวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญ วันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 โดยคืนเงินค่าสมัครสอบร้อยละ 50 ผ่านระบบพร้อมเพย์ของตนเอง และข้อสอบที่จะใช้ใน TCAS 65 กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนในรายวิชาอื่นๆ ทปอ.เป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบ โดย GAT 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จะเป็นผู้ดำนินการ และวิชาอื่นๆ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ดำเนินการโ
"เราขอยืนยันว่าการออกข้อสอบ จะใช้เนื้อหาเดิม ยึดแกนของสาระวิชา กรอบข้อสอบเดิม จำนวนข้อสอบเหมือนเดิม แต่วิธีการถามจะเน้นการนำไปคิด และนำไปใช้มาขึ้น ว่าแต่ละวิชาเรียนไปเพื่ออะไร และนำไปใช้ทำอะไร อีกทั้งในช่วงต้นเดือนธันวาคม จะมีการเผยแพร่ test blueprint เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เข้าสอบทบทวนเนื้อหา ไม่ใช่แค่ท่องจำ ทั้งนี้ตนเชื่อว่าผู้เข้าสอบคนใดที่ตั้งใจเรียนในห้องเรียนสามารถทำข้อสอบได้แน่นอน ส่วนกรณีที่มีความต้องการให้ test blueprint ควรจะออกมาเป็นแนวทางให้แก่ผู้เข้าสอบอย่างแท้จริง เนื่องจากที่ผ่านมาบางวิชามี test blueprint เพียงแผ่นเดียวนั้น ตนจะรับเรื่องนี้ไปหารือกับคณะทำงานอีกครั้ง"นายพีระพงศ์กล่าว

พร้อมกับยืนยันว่า  สำหรับการจัดสอบต่างๆ ของ ทปอ.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งมีผู้เข้าสอบจำนวนมากนั้น ทาง ทปอ.เรามีการวางแผนการจัดสอบอย่างชัดเจน รวมทั้งมีแผนในการวางระบบต่างๆ ด้วย ทั้งยังมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดสอบในช่วงเดือนมีนาคมได้ รวมถึง ทปอ.จะติดตามสถานการณ์รายวันควบคู่ไปด้วย


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"