'พปชร.'เปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค'วิเชฐ ตันติวานิช'ลาออก!


เพิ่มเพื่อน    

25 ม.ค.62 - ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ  ลงนามโดยพันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา นายทะเบียนพรรคการเมือง  โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐจํานวน 24 คน นั้น

บัดนี้ หัวหนัาพรรคพลังประชารัฐได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณีนายวิเชฐ ตันติวานิช ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ.2561 ข้อ 14 วรรคหนึ่ง (2) นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา 38 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐคงเหลือ จํานวน 23 คน ได้แก่ 1. นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค  2. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค 3. นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ เหรัญญิกพรรค 4. นายวิเชียร ชวลิต นายทะเบียนสมาชิกพรรค 5. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการบริหารพรรค 6. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ กรรมการบริหารพรรค 7. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการบริหารพรรค 8. นายอิทธิพล คุณปลื้ม กรรมการบริหารพรรค 9. นายชวน ชูจันทร์ กรรมการบริหารพรรค 10. นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ กรรมการบริหารพรรค 11.นายณพพงศ์ ธีระวร กรรมการบริหารพรรค 12. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ กรรมการบริหารพรรค

13. นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการบริหารพรรค 14. นางวลัยพร รัตนเศรษฐ กรรมการบริหารพรรค 15. นายชาญวิทย์ วิภูศิริ กรรมการบริหารพรรค 16. นายสันติ กีระนันทน์ กรรมการบริหารพรรค 17. นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล กรรมการบริหารพรรค 18. นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการบริหารพรรค 19. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ กรรมการบริหารพรรค 20. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ กรรมการบริหารพรรค 21. นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ กรรมการบริหารพรรค 22. นายสรวุฒิ เนื่องจํานงค์ กรรมการบริหารพรรค 23. นายอนุชา นาคาศัย กรรมการบริหารพรรค.


เรื่องหน้ากากอนามัย ๒๐๐ ล้านชิ้น มีแต่ตัวเลข ไม่มีตัวหน้ากากที่พูดกันมานานนั้น บทจะจบ..... ก็จบดื้อๆ แค่รองนายกฯ วิษณุพูดว่า "ของเก่าไม่ต้องพูดถึง.......

ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"