เปิด 150 รายชื่อผู้สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์พรรคประชาธิปัตย์


เพิ่มเพื่อน    

7 ก.พ.62- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   ลำดับบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ 150 ชื่อ  ประกอบด้วย 1. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  2. นายชวน หลีกภัย 3. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 4. นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์5. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 6. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ 7. นายกรณ์ จาติกวณิช  8. นายจุติ ไกรฤกษ์ 9. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ 10. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู

11. นายอิสสระ  สมชัย  12. นายอัศวิน วิภูศิริ 13.  นายเกียรติ  สิทธีอมร 14. นายกนก วงษ์ตระหง่าน15. นางศรีสมร  รัศมีฤกษ์เศรษฐ์16. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค17.นายพนิต วิกิตเศรษฐ์18. นายอภิชัย เตชะอุบล19. นายวีระชัย วีระเมธากุล20.นางสาวจิตภัสร์  ตั้น กฤดากร 21. นายสุทัศน์ เงินหมื่น

22. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม23. นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ24. นางสาวพิมพ์รพี  พันธุ์วิชาติกุล25.นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง26. นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์27. นายนราพัฒน์ แก้วทอง 28. นายไชยยศ จิรเมธากร29. นายเจือ  ราชสีห์ 30. นางมัลลิกา  บุญมีตระกูล มหาสุข31. นต. สุธรรม ระหงษ์32. นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์33. นายสุรบถ  หลีกภัย34.นายยุพ นานา35.นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล36. นายราเมศ รัตนะเชวง37.นายสามารถ ราชพลสิทธิ์38. นายณัฎฐ์  บรรทัดฐาน39. นายถวิล ไพรสณฑ์40.นายวิฑูรย์ นามบุตร 41. นางรัชฎาภรณ์  แก้วสนิท 42.นายบุญยอด สุขถิ่นไทย 43. นายอร่ามอาชว์วัต โล่ห์วีระ 44. นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์45.นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ 46.นายวัชระ เพชรทอง

47. นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฎ์ 48. นายเอกชัย ขจรบุญถาวร 49. นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ 50.นายศุภชัย ศรีหล้า  51. นางมณทิพย์ ศรีรัตนา 52. นางสาวมัฐธิณี มูลทิพย์53.นายสุกิจ  ก้องธรนินทร์ 54. นายชนินทร์  รุ่งแสง55.นายประกอบ จิระกิติ56.นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์57. นายวิชัย ล้ำสุทธิ58. นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต59.นายบรรพต ต้นธีรวงศ์60. นายสัญชัย อินทรสูต61. นายสุนทร รักษ์รงค์62. นายอัครพล ลีลาจินดามัย63. นายชยงการ ภมรมาศ64. นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ65. นายศิริรัฐ  ศิริพันธุ์66.นายธนน  เวชกรกานนท์67. นายวิจิตร อยู่สุภาพ68. นายสกล เขมะพรรค69. นายธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์

70. นายรอเซ็ด เบ็นแหละแหนะ71. นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล72. นายชาลา อนุสุริยา73.นายพัสณช เหาตะวานิช74.นายเชาว์ มีขวด75. นายภูเบศร์ อภัยวงศ์76.นายภูเบศ จันทนิมิ77.นายศรุต วัฒนสมบูรณ์78.นายการุณ ใสงาม79.นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา80.นายศิริภา อินทวิเชียร81.นายพรรคพล กีรติภราดร82.นางสาวณิชารีย์ เสนะวัต83.นางสาวพลอยนภัส โจววณิชย์84. นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์85.นางสาวพรปวีณ์ เกิดโภคทรัพย์86. นายณัฐภัทร เนียวกุล87. นายวิภูษิต มีสิทธิ์88.นางสาวณสุภา กัสนุกาซ์ 89.นายอธิวัฒน์ ทรัพย์พืชกมล90.พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป

91.นายขภัช นิมมานเหมินท์92.นายชาวินท์ อุทัยพัฒน์93.นายรัฐไกร เอกเพชร94.นายเก้าธรัช เทียนมงคล95.นายขจรพัฒน์ วิรยศิริ96.พล.ร.อ.นาวี ศานติกะนาวิน97.นายเมฆินทร์ เอี่ยมสะอาด98.นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย
99. นายสุธี กรกมลพฤกษ์100. นางสุรัตน์ เมฆะวรากุล101. นายแสงสรรเพ็ชร วิเศษบริรักษ์102. นายประเกียรติ นาสิมมา103. นายอาคม  วุฒิพงศ์104. นายอารยะ  โรจนวณิชชากร105.นายชัยนัท สุขไชยะ106.นางสาวอาภา รัชตะกุลธำรง
107. นายพนาสิน จึงสวนันทน์108.นายพีรสรณ์ จิรพิชิตชัย109. นางสาวจารุวรรณ  บำรุงรักษ์110. นางชนกนันท์  ศุภศิริ

111. นางสาวนลินนิภา  ธานะราช112. นายธนบดี ปิ่นแก้ว113. นายประจักษ์ วังกานนท์114. นายพลสิทธิ์ พงศ์พัฒนะกิจ115. นายปั้น จูฑศฤงค์116. นายชุมพล นวลวิจิตร117. นายสันติชนข์ สุคนธ์ทองเจริญ118. นายครรชิต เหมะรักษ์119. นายชิษณุชา นวลปาน120. นายอุดมการณ์ วรกิจ  121.นายศุภสิทธิ์  ลิ้มตระกุล122. นายชนินทร์ ศรีผดุงกุล123. นายชูเกียรติ ทุ่งปรือ124. นายณัฐวุฒิ แถวโสภา125.นางสาวดวงพร ศิริสัมพันธ์126. นายทวีศักดิ์ วิศิษฎางกูร127.นายนิคม ศรีเงิน128.นายประโชติ สิริวัฒน์129. นายปราโมทย์คริษฐ  ธรรมคุณากร130. นายพชรพงศ์ ตรีเทพา

131. นางสาวรักษ์หฤทัย ยกสุขฤทัยไขข่าว 132.นางสาวลักษณีรายา คณานุรักษ์ 133.นายวัชระ สนธิชัย 134.นายสงคราม เมืองมนตรี135. นายสมพจน์ โรหิตาภิรมย์136.นายสล้าง ชินะกานนท์137. นายสุไกร เจริญใจ138. นายสุพจน์  นิรมิต 139. นายสุรัตน์  พิมนิสัย140. นางอารีรัตน์ เลาหพล141.นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม 142.นายลาภิศ  พระภูจำนงค์ 143. นายมนัส เพ็ญนุกูล144. นายสุริยะ ศึกษากิจ145. นายสุกฤษฏิ์ชัย  ธีระเริงฤทธิ์146. นายบุญมี บุญมีตระกุล147. นายพิมพ์พล  แสงเมือง148. นายวิจารย์ จงภักดี149. นายนพรัตน์ ฉิมรัมย์ 150. นายอาคม เอ่งฉ้วน


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"