ทช.ลุยศึกษาออกแบบถนนจ.สงขลาหนุนขนส่งด่านชายแดนใต้ 


   

กรมทางหลวงชนบทลุยสำรวจและออกแบบถนนทางหลวงชนบทสาย สข.4040 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135-ทล 4145 อำเภอสะเดา,คลองหอยโข่ง จ.สงขลา หนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งด่านชายแดนใต้ 
          
18 ก.พ.62-นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กเปิดเผยว่าจังหวัดสงขลามีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศมาเลเซีย มีด่านชายแดนที่สำคัญทั้งด่านปาดังเบซาร์และด่านสะเดา รวมทั้งเป็นจังหวัดที่มีชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทช.จึงได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบถนนทางหลวงชนบทสาย สข.4040 แยก ทล.4135 (กม.ที่ 8+300) – ทล.4145 อำเภอสะเดา,คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

สำหรับการศึกษาของโครงการจะเป็นสำรวจออกแบบถนนสายดังกล่าว ออกแบบจุดเชื่อม จุดตัดกับถนนสายต่าง ๆ และจัดภูมิทัศน์บริเวณโครงการ รวมถึงการออกแบบสะพานคลองส่งน้ำชลประทาน และ/หรือ ลำน้ำ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่บริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย สข.4040 ซึ่งเป็นทางหลวงชนบทที่มีแนวถนนโครงการต่อเชื่อมจากทิศเหนือไปทิศใต้ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135 บริเวณ กม.ที่ 8+300 (สนามบินนานาชาติหาดใหญ่) จากนั้นแนวเส้นทางจะเข้าบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหมายเลข 4145 บริเวณ กม. ที่ 3+000 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ครอบคลุม ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ ตำบลทุ่งลาน ตำบล โคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง และตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  
          
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4 สนับสนุนการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งให้ต่อเนื่อง จากทางอากาศ (สนามบินนานาชาติหาดใหญ่) มาทางบกมุ่งสู่ด่านชายแดนฯ อำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ให้กับจังหวัดสงขลาและประเทศไทย  
อีกทั้งยังทำให้โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตได้อย่างมีเสถียรภาพ 
          
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ทช.ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปแล้ว จำนวน 1 ครั้ง (ปฐมนิเทศโครงการ) โดยได้นำเสนอความเป็นมาของโครงการ แผนการดำเนินงานโครงการ แนวทางการพัฒนาโครงการ ข้อมูลด้านวิศวกรรม ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ซึ่งเสียงประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย ยินดีให้ความร่วมมือและต้องการให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ทช.จะจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีกจำนวน 2 ครั้ง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป


วันนี้ "ตามใจแฟน" ซักวัน คือ มีข้อความมา ว่า...... "อยากให้คุณเปลวพูดเรื่องหุ้นและการกู้ยืมเงินของ ทอนอีก ยื้อเวลาหนึ่งเดือนแล้ว ทาง กกต.จะฟ้องได้ไหม หรืออะไรยังไง?"

'คนไทยหัวใจกระวีกระวาด'
เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'
'ด้วยยินดีและสิ่งที่ห่วงใย'