พ.ร.บ.ใหม่เปิดทางสอศ.รับ"นร.เตรียมอาชีวะ"ชิงตัดยอดตั้งแต่จบป.6 ต้อนฝึกปรือ


เพิ่มเพื่อน    


                
 พ.ร.บ.การอาชีวศึกษาฯ ใหม่ เปิดช่อง สอศ.รับนักเรียนเตรียมอาชีวะ  “สุเทพ” เผย นำร่องมาแล้ว 2 ปี 10 วิทยาลัย รับเด็กจบป.6 เข้าเรียนสายอาชีพ  ชี้แนวโน้มประเทศต้องการคนสายอาชีพเพิ่มขึ้น  แต่ถ้าเรียนแล้วไม่ขอบ  อยากเปลี่ยนใจไปสายสามัญสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ....ซึ่งสาระสำคัญคือ เพิ่มข้อกำหนดให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด โดยเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.) ขึ้นมาอีกหนึ่งระดับ จากเดิมกำหนดไว้เพียงประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ สาเหตุที่ต้องแก้ไขร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาชาติ ที่ให้มีการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ และยกระดับอาชีวศึกษา การปลูกฝังและพัฒนาเด็กตั้งแต่เยาว์วัยเป็นเรื่องสำคัญ อีกทั้ง ในพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 9 กำหนดไว้แค่เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แต่ไม่ได้กำหนดเรื่องการเปิดระดับเตรียมอาชีวะหรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้นไว้ ทั้งนี้ เมื่อร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว มีผลบังคับใช้ สอศ.จะแจ้งไปยังวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศให้ดำเนินการรับนักเรียนระดับเตรียมอาชีวศึกษาต่อไป  

เลขากอศ.กล่าวอีกว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เริ่มนำร่องสอนเตรียมอาชีวะมาแล้ว 2 ปีในวิทยาลัย 10 แห่งทั่วประเทศ มีเด็กเรียน 2 รุ่น จำนวน 479 คน  ซึ่งรับมาตั้งแต่จบประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งแนวทางนี้ทำให้เขาได้เลือกเรียนวิชาที่ถนัด   โดยเด็กจะต้องเรียนทั้งหมด 84 หน่วยกิต ซึ่งจะมากกว่าการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เรียน 81 หน่วยกิต เนื่องจาก เพิ่มในส่วนของการเรียนวิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือก เช่น สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทั้งนี้ ก่อนปรับปรุงร่างพ.ร.บ. ได้หารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และเมื่อ ครม.มีมติอนุมัติหลักการ จากนี้เรื่องจะเสนอเข้าสู่คณะกรรมการกฤษฎีกา ขณะเดียวกัน สอศ.ก็จะต้องดำเนินการจัดทำกฎหมายลูกรองรับ เช่น กฎกระทรวง ว่าด้วย การแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะต้องเพิ่มให้การศึกษาขั้นพื้นฐานมีทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เป็นต้น”เลขาฯ กอศ.กล่าว

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า การที่ สอศ. มาเปิดเตรียมอาชีวศึกษาจะเป็นการแย่งเด็กกับโรงเรียนการศึกษาพื้นฐานหรือไม่ เพราะปัจจุบันประชากรลดลง นายสุเทพ กล่าวว่า แม้ว่าประเทศไทยประสบปัญหาเด็กเกิดน้อย แต่ก็ยังมีเด็กจำนวนหนึ่งต้องการเรียนสายอาชีพ เพราะแนวโน้มของประเทศไทยจะเปลี่ยนไป ตลาดต้องการคนสายอาชีพเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเด็กมาเรียนเตรียมอาชีวศึกษาแล้ว เปลี่ยนใจอยากกลับไปเรียนสายสามัญก็สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
 


การตั้งหัวข้อไลฟ์สด.... "วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย" วันก่อนของ "ธนาธร" ถือว่า พบความสำเร็จ "๒ เด่นชัด" เด่นชัดแรก "ตัวนำ" ผู้ทรงอิทธิพลทางคิดชั่วของขบวนการล้มเจ้า ที่มะลำ-มะเลืองมาตลอด "โผล่หน้า" แล้ว

'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"