มุกดาหารฝนทิ้งช่วง 2 เดือน ทหารพัฒนานำรถบรรทุกน้ำช่วยผู้ประสบภัยแล้ง


เพิ่มเพื่อน    

27 มี.ค.62 - พ.อ.เพชรพนม โพธิ์ชัย ผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลหน่วย พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารและรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน และรถประปาสนามเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ออกบริการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่บ้านโพนสว่าง หมู่ 6 ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ทั้งนี้ จากสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารแห้งแล้งและอากาศร้อน ฝนทิ้งช่วงติดต่อกันมาเป็นเวลาเกือบ 2 เดือน ทำให้ประชาชนเริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค เนื่องจากแหล่งน้ำดิบน้ำประปาประจำหมู่บ้านมีปริมาณลดลง ไม่เพียงพอต่อการผลิตทำให้ประชาชนต้องอาศัยซื้อน้ำมาใช้แทน ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มขึ้นกว่าปกติ ปัญหาภัยแล้งได้คุกคามเป็นบริเวณกว้าง เนื่องจากปริมาณน้ำฝนปีที่ผ่านมาตกน้อยกว่าค่าปกติ ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวติดต่อกัน และระดับน้ำในอ่างเก็บกักน้ำลดลงรวดเร็วและเหลือน้อย จึงมีการให้บริการน้ำเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ในเบื้องต้นต่อไป


สภาปลุกเสก "๓ พ.ร.ก. ๑.๙ ล้านล้าน" มา ๕ วัน บ่ายวาน (๓๑ พ.ค.๖๓) ก็ประสิทธิเมฉบับที่ ๑ ........"พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา, เยียวยา, ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ๑ ล้านล้าน

เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้