มุกดาหารฝนทิ้งช่วง 2 เดือน ทหารพัฒนานำรถบรรทุกน้ำช่วยผู้ประสบภัยแล้ง


   

27 มี.ค.62 - พ.อ.เพชรพนม โพธิ์ชัย ผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลหน่วย พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารและรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน และรถประปาสนามเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ออกบริการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่บ้านโพนสว่าง หมู่ 6 ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ทั้งนี้ จากสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารแห้งแล้งและอากาศร้อน ฝนทิ้งช่วงติดต่อกันมาเป็นเวลาเกือบ 2 เดือน ทำให้ประชาชนเริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค เนื่องจากแหล่งน้ำดิบน้ำประปาประจำหมู่บ้านมีปริมาณลดลง ไม่เพียงพอต่อการผลิตทำให้ประชาชนต้องอาศัยซื้อน้ำมาใช้แทน ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มขึ้นกว่าปกติ ปัญหาภัยแล้งได้คุกคามเป็นบริเวณกว้าง เนื่องจากปริมาณน้ำฝนปีที่ผ่านมาตกน้อยกว่าค่าปกติ ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวติดต่อกัน และระดับน้ำในอ่างเก็บกักน้ำลดลงรวดเร็วและเหลือน้อย จึงมีการให้บริการน้ำเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ในเบื้องต้นต่อไป


"พรรคประชาธิปัตย์" ปีนี้ อายุ ๗๓ ปีเต็ม ย่างเข้า ๗๔ ถ้าเป็นคน ก็ต้องบอกว่าเป็น "รุ่นแรก" ในถนน "ประชาชนเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยสุจริต"

ปัญหาพรรคหรือปัญหาประเทศ?
'พระอุปคุต' ผู้ขจัดมารประเทศ
ระบอบทักษิณแพ้อีกยก
เหตุที่ไม่มีรัฐบาลเพื่อไทย
ประชาธิปัตย์ในวันพรุ่งนี้
ต้นแบบ 'วุฒิสภา' มาจากไหน?