ครู อาจารย์จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ร่วมศึกษาสืบสานพระราชดำริ


   

 

ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศไว้เป็นจำนวนมากครอบคลุมในทุกสาขาการพัฒนา และวิถีชีวิตของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในทั่วภูมิภาคของประเทศ

 

 แนวพระราชดำริทั้งหลายนี้ นับเป็นพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงผสมผสานระหว่างหลักวิชาการ ประสบการณ์ และบริบทด้านแวดล้อม เกิดเป็นหลักการทรงงาน ปรัชญา ทฤษฎี และแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ ทรงวางรากฐานอยู่บนหลัก “ภูมิสังคมเป็นประการสำคัญ

 

 และด้วยพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการบำบัดทุกข์ แก้ไขความเดือดร้อนให้กับปวงชนชาวไทยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( สำนักงาน กปร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ในการรับและสนองพระราชดำริด้านการพัฒนาจนก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 4,685 โครงการ กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อช่วยเหลือราษฎรและเป็นต้นแบบในการพัฒนา รวมทั้งนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่สู่สาธารณชนได้อย่างชัดเจนและยั่งยืนยิ่งขึ้น

 

 เพื่อเป็นการต่อยอดขยายผลและสร้างเครือข่ายในการสืบสานพระราชดำริให้บังเกิดความยั่งยืน สำนักงาน กปร. ได้จัดโครงการ เครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริขึ้น เมื่อวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นรุ่นที่ 4 ที่ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้เพื่อให้ ครู อาจารย์ จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญที่จะเป็นกลไกในการถ่ายทอด ได้มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่สืบสานและต่อยอดองค์ความรู้จากแนวพระราชดำริ การดำเนินงาน รวมถึงผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ไปสู่ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น

 

และเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้แก่ ครู อาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ตลอดถึงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในแนวพระราชดำริ ผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้ ครู อาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ให้ได้รับรู้รับทราบและมีความเข้าใจได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

 

 และเป็นที่คาดหวังว่าโครงการนี้จะทำให้ครู อาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบถึงแนวพระราชดำริ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อประชาชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

 

และก่อเกิดเป็นเครือข่ายในการสืบสานและถ่ายทอดแนวพระราชดำริ การดำเนินงานและผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่ นิสิต นักศึกษา ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป


"จับพุทธะอิสระ" เป็นที่เข้าใจได้ แต่สังคม "เข้าใจไม่ได้"........ ว่าทำไม "คอมมานโด กองปราบ" จึงต้องปฏิบัติต่อผู้ต้องหาที่เป็นพระ หยาบกระด้างกว่าปฏิบัติต่ออภิมหาโจรด้วยซ้ำ ตามคลิปที่เผยแพร่? ประเด็นนี้ ผมเห็นด้วย!

บันทึกประวัติ "พุทธศาสน์" สึก
กระแสปลุกทำไมจุดไม่ติด?
เอามันซะบ้าง 'เผื่อสำนึก'
'ธรรมศาสตร์กับศิษย์ประสาท'
หน้าที่ 'เจ้าภาพ' ฉลอง ๔ ปี
'ด้วยห่วงไฟชอร์ต สส.ตาย'