เผยบท‘อาศิรวาท-ถ้อยคำ’ ถวายพระพร‘พระราชินี’


เพิ่มเพื่อน    

 รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินี" เชิญชวน ปชช.ประดับพระฉายาลักษณ์ พร้อมจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร 1-10 มิ.ย.นี้ ราชบัณฑิตฯ เผยแพร่บทอาศิรวาทและถ้อยคำถวายพระพร ซ้อมใหญ่มหรสพสมโภชงดงาม นักแสดงน้อมเกล้าฯ ถวาย ร.10 

    เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ว่า รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน ประกอบด้วย 
    1.การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 07.30 น. โดยนิมนต์พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 410 รูป รับบิณฑบาต ส่วนกลางจัด ณ ท้องสนามหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ส่วนภูมิภาคจัด ณ ศาลากลางจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี และในต่างประเทศจัดพิธีตามความเหมาะสม 2.การจัดพิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา 19.00 น. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคจัด ณ ศาลากลางจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี และในต่างประเทศจัดพิธีตามความเหมาะสม 
    3.การจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เพื่อถวายพระราชกุศล พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในส่วนกลางนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ร่วมกับเหล่าข้าราชการ ภาคีเครือข่ายเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ kick off “โครงการรักษ์คลองคูเดิมเฉลิมพระเกียรติ” ณ คลองคูเดิม ด้านหลังศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมลงเรือร่วมสำรวจเส้นทางเพื่อดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาคลองคูเดิม ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราโชบายที่ส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยจะเริ่มปฏิบัติการจริงในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.2562 และเสร็จสิ้นโครงการในวันที่ 3 มิ.ย. 2564 (รวมระยะเวลา 2 ปี) 
     4.การจัดกิจกรรมบริการประชาชน จัดกิจกรรมบริการประชาชนด้านต่างๆ อาทิ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับปรึกษาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจกพันธุ์กล้าไม้ และสาธิตวิธีการทำถังบำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมัน, กระทรวงมหาดไทย บริการทำบัตรประชาชน กระทรวงแรงงาน การสาธิตและฝึกอาชีพ, กรุงเทพมหานคร การให้บริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจฟันและวัดสายตา, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it center สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บริการตัดผม การสาธิตและฝึกอาชีพ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ และบริการนวดแผนไทยโดยคนพิการ กำหนดจัดกิจกรรมบริการประชาชน ระหว่างวันที่ 1-3 มิ.ย.2562 ณ เต็นท์บริการ ท้องสนามหลวง
    "เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีเหลือง ตามสถานที่และอาคารบ้านเรือน พร้อมทั้งจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรในหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 1-10 มิ.ย." ปลัดสำนักนายกฯ ระบุ
คำถวายพระพร"พระราชินี"
    วันเดียวกัน สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดทำตัวอย่างบทอาศิรวาทและถ้อยคำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2562 กำหนดให้วันที่ 3 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเป็นวันหยุดราชการประจำปีนับตั้งแต่ 14 พ.ค.2562 เป็นต้นไป
    สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้พิจารณาจัดทำตัวอย่างการใช้ถ้อยคำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล บทอาศิรวาท โดยจัดทำเป็นอินโฟกราฟฟิก เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา w ww.royin.go.th และเฟชบุ๊กแฟนเพจราชบัณฑิตยสภา ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่ม และใช้ราชาศัพท์ พระนามาภิไธย สรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล ตามข้อมูลที่ได้มีประกาศสถาปนาเฉลิมพระยศสมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วันที่ 4 พ.ค.2562 ดังความปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 14 ข หน้า 2 ลงวันที่ 4 พ.ค.2562 และประกาศเรื่องพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล ลงวันที่ 9 พ.ค. 2562 ดังความปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 117 ง หน้า 1 ลงวันที่ 10 พ.ค.2562  สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 21 พ.ค.2562
    สำหรับตัวอย่างถ้อยคำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 (ใช้ในการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล) ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง) ในนาม/พร้อมด้วย............. ต่างปลื้มปีติและชื่นชมโสมนัสในพระบุญญาบารมีที่ทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระเกียรติยศสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี   ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชวิริยอุตสาหะและความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้  ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 21 พฤษภาคม 2562
    นอกจากนี้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเผยแพร่ตัวอย่างถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร์ในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ตัวอย่าง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ............. 
บวงสรวงจัดมหรสพสมโภช
    ที่สนามหลวง เวลา  07.22 น. กระทรวงวัฒนธรม (วธ.) จัดพิธีบวงสรวงการจัดมหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ณ ท้องสนามหลวง ฝั่งทิศใต้ (พระบรมมหาราชวัง) โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นประธาน และมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ประกอบพิธีบวงสรวง พร้อมด้วยนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา, ผู้บริหาร วธ. และศิลปินนักแสดงเข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล 
         นายวีระกล่าวว่า ได้จัดพิธีบวงสรวงมหรสพสมโภชตามโบราณราชประเพณีเพื่อความเป็นสิริมงคล และให้การจัดมหรสพสมโภชประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดงานระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค.2562 รวมเวลา 7 วัน ณ ท้องสนามหลวง และสถานที่จัดงานส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด ทั้งนี้ เวทีกลางในการแสดงมหรสพสมโภชครั้งนี้มีความยาวถึง 80 เมตร ถือว่าใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดแสดง ในท้องสนามหลวงจัดที่นั่งรองรับประชาชน 8,000 คน ขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมชมงาน ซึ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติยศ
        ด้านพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณกล่าวว่า การประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อขออนุญาตขอขมา และขอพรจากเทพยดา ครูอาจารย์ และวิญญาณทั้งหลายที่พักพิงอาศัยอยู่ที่ท้องสนามหลวงนับเป็นเวลา 200 ปี   ขอให้วิญญาณทั้งหลายที่มาเข้าร่วมพิธีได้อนุโมทนาบุญกับงานฉลองมหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมถึงขอให้ท่านได้มีโอกาสร่วมชมการแสดงต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ได้ประกอบพิธีไหว้ครูพระพิฆเนศ, ครูเทวฤาษี และครูพรหมฤาษี ขอให้ศิลปินและนักแสดงในงานมหรสพสมโภช จำนวนกว่า 5,000 คน ได้รับพรจากครู และทำการแสดงด้วยความมั่นใจทุกการแสดงประสบผลสัมฤทธิ์
    ต่อมา เวลา 18.18 น. นายวีระตรวจเยี่ยมการซ้อมใหญ่การแสดงมหรสพในพิธีเปิดงานประกอบด้วยรำถวายพระพร “อาศิรวาททวยราษฎร์น้อมเกล้าฯถวายจอมราชัน” มีผู้แสดงรำถวายพระพร 44 คู่ 84 คน ต่อด้วยรำโคมซึ่งเป็นการละเล่นในพระราชพิธี  130 คน ถือโคมบัวออกมาร่ายรำและแปรแถวเป็นรูปมังกร ต่อด้วยซ้อมการแสดงโขนเรื่อง “รามเกียรติ์” ชุด“พระบารมีเกริกฟ้ารามาวตาร” จำนวน 3 ตอน เป็นผู้แสดงจากมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง, มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 850 คน โดยการซ้อมใหญ่ครั้งนี้มีผู้แสดงจำนวน 1,064 คน เข้าร่วมฝึกซ้อมเตรียมพร้อมวันจริง
        จากนั้นเวลา 20.00 น. มีการซ้อมการแสดงแสงสีเสียงม่านน้ำไฟประดับชุด “แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า” บนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร ที่ท้องสนามหลวง โดยเป็นงานประดับไฟครั้งแรก ตระการตางดงามไปกับสวนดอกไม้และต้นไม้แอลอีดีนับหมื่นดวง ที่ส่องประกายเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก.


"เพนกวิน-รุ้ง-ไมค์-อานนท์" วันนี้คึกเขาน่าจะรู้...คึกวันนี้ แต่คุกพรุ่งนี้!เพราะเขาไม่ใช่เด็กแล้ว เป็นทนาย เป็นนักศึกษาปริญญาตรี-โท ยกเว้นนายไมค์ ศึกษาขยะศาสตร์ ในมหา'ลัยชีวิตจริง 

ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!