ทรงชื่นชมทุกฝ่ายเชิดชูคุณค่าประเทศ


เพิ่มเพื่อน    

 "ในหลวง" ทรงขอบใจ-ชื่นชมทุกฝ่ายร่วมจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างสมพระเกียรติ ทั่วโลกได้ประจักษ์ชัดถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวไทย นับว่าท่านทั้งหลายได้เชิดชูคุณค่าและเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ทั้งของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยได้อย่างยิ่งใหญ่และพิเศษยิ่ง   พร้อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฏิบัติงานฯ นายกฯ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ 

    เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีซุ้มอาหารพระราชทานเริ่มเปิดรอบแรกในเวลา 17.00 น. เช่น ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ส้มตำ ไก่ย่าง ยำต่างๆ ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดงหมูกรอบ เนื้อย่างโคขุน ซูชิ ปลาแซลมอน ฯลฯ ส่วนของหวานและเครื่องดื่ม เช่น ข้าวเหนียวมะม่วง ไอศกรีมกะทิ น้ำตาลสด น้ำผลไม้ ฯลฯ 
    ต่อมาเวลา 18.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. พร้อมนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยนายกฯ กล่าวว่า ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ข้าราชการฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ สื่อมวลชน และผู้ที่มาร่วมงานอยู่ ณ ที่นี้ มีความสำนึกและปีติซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เจ้าหน้าที่ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
    ?พระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ นับเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกทั้งเป็นพลังใจสำคัญให้ปวงข้าพระพุทธเจ้าตั้งใจปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความจงรักภักดี ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อสนองพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร และพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชาติบ้านเมืองสืบไป
    ??ในวาระนี้ ข้าพระพุทธเจ้าและผู้ที่มาร่วมงาน ณ ที่นี้ ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดอภิบาลรักษาให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศ สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบจิรัฐิติกาล??
    จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้อ่านประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษก เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 นั้น ทรงชื่นชมโสมนัสอย่างยิ่ง ที่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้สำเร็จลุล่วงอย่างงดงามสมพระเกียรติ  สมเกียรติของประชาชนและประเทศชาติ สมตามความหวังตั้งใจของประชาชน และสมตามปรารถนาที่จะทรงแสดงความกตัญญูกตเวทิตาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช    บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยทรงคำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเสมอมา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญพระราชกระแสขอบใจและชมเชยทุกคนทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ ทั้งฝ่ายรัฐบาล ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่หน่วยราชการในพระองค์ จิตอาสา และประชาชน ตลอดจนทุกคนทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมพระราชพิธีในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ รวมถึงในต่างประเทศ ซึ่งได้ส่งใจ ยินดี ชื่นชมโดยทั่วกัน 
    ทรงพระราชดำริว่า ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกคนทุกฝ่าย ได้ทำให้การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นระเบียบ สง่างาม แสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และทรงคุณค่าของประเทศไทยได้อย่างกระจ่างลึกซึ้ง ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันที่ชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทั่วโลกได้ประจักษ์ชัด ถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวไทย นับว่าท่านทั้งหลายได้เชิดชูคุณค่าและเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ทั้งของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยได้อย่างยิ่งใหญ่และพิเศษยิ่ง จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน 
    ต่อจากนั้นนายกฯ ชมภาพวีดิทัศน์ประมวลภาพการปฏิบัติงานในช่วงพระราชพิธีของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ก่อนมีการบรรเลงเพลง โดยวงดนตรีจากเฉลิมราชย์และวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ต่อจากนั้นนายกฯ และภริยาร่วมรับประทานอาหารพระราชทาน และทักทายผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่มาร่วมงาน 
    วันเดียวกัน ที่ท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ รัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นวันที่สอง โดยมีประชาชนมาดูมหรสพอย่างคึกคัก. 


"๘ กรกฎา" ไม่ใช่วัน "แดงเดือด"! แต่เป็น "วันส้มเดือด" หรือ "วันปลอกแตก" ก็ได้เหมือนกัน สุดแต่ใครพอใจเรียกแบบไหน

'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'