บอร์ดปตท.โยกผู้บริการ ส่ง”วิรัตน์ เอื้อนฤมิต”นั่งไทยออยล์


เพิ่มเพื่อน    

  ปตท.แต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารในบริษัทในเครือ ตามคุณสมบัติที่เหมาะสม ตั้ง “วิรัตน์ เอื้อนฤมิต” นั่งผู้บริหารไทยออยล์ / “คงกระพัน อินทรแจ้ง” นั่งซีอีโอ GC 

 21 มิ.ย. 2562 - นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ บริษัท ปตท. (บอร์ด ปตท.) ได้มีการทบทวนและปรับแผนลงทุน พร้อมแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความท้าทายต่าง ๆ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการการ ปตท. และคณะกรรมการบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)  พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม ปตท. ตามผลงาน ประสบการณ์ ความรู้  ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1.นายอธิคม เติบศิริ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ TOP มาดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ปตท. มีผล 1 ก.ย. 2562  2.นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ปตท. มาดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ TOP มีผล 1 ก.ย. 2562 

นอกจากนี้ คณะกรรมการการ ปตท. และ คณะกรรมการพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารดังนี้ 1. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น GC มาดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการคณะกรรมการ มีผลวันที่ 1 ต.ค. 62  2. นายปฏิภาณ สุคนธมาน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย GC มาดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ มีผลวันที่ 1 ต.ค. 62 

สำหรับการแต่งตั้ง โยกย้ายผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  และผู้จัดการฝ่ายของ ปตท. เพื่อทดแทนผู้บริหารที่จะเกษียณอายุในปี 2562 นี้ ปตท. มีนโยบายแต่งตั้ง ล่วงหน้าก่อนผู้บริหารเกษียณอายุ 3 เดือน เพื่อให้มีการส่งมอบงาน และให้ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง โยกย้าย มีระยะเวลาเพียงพอในการเรียนรู้งานก่อนเข้าดำรงตำแหน่ง อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงานของ ปตท. สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

“เป็นปกติของ ปตท. ที่จะมีการทบทวนแผนงาน ปรับกลยุทธ์ อีกทั้งแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  ทั้งที่เป็นคนเก่งและคนดี ตามกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทชั้นนำทุกขั้นตอน  เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้ง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  โดย มีเป้าหมายคือ ปตท.ปตท และ เป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจ เน้นความโปร่งใส สู่ความยั่งยืน ร่วมกับทุกภาคส่วน” นายชาญศิลป์ กล่าว