ทีโอที ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562 “รวมพลัง..อาสาสู้โกง”


   

นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน และผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต บมจ.ทีโอที พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ทีโอที ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง..อาสาสู้โกง” จัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรวมพลังคนไทยทุกภาคส่วน ที่เสียสละและร่วมมือเป็นพลัง อาสาสู้โกง ตามบทบาทและบริบทของตนเอง ซึงจะเป็นพลังสังคมที่ปฏิเสธการคดโกงชาติทุกรูปแบบ และต่อสู้ไม่ให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมสำหรับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ของ บมจ.ทีโอที กำหนดแนวทางเป็นมาตรฐานการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสไปในทิศทางเดียวกัน ตาม 5 นโยบาย ประกอบด้วย ต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ปกป้องคุ้มครองและให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับคอร์รัปชั่น รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบและร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชั่น จัดตั้งองค์กร/หน่วยงานที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชั่นของ บมจ.ทีโอที และกำกับดูแลให้ผู้กระทำผิดได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัยทางแพ่งและอาญาอย่างจริงจัง


ทอนเอ้ย.... ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช.และเขาแปะข้างฝาให้คนดูเมื่อวาน (๒๐ ก.ย.๖๒) นั่นน่ะ บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของทอน

เฟกนิวส์ "อาวุธพิทักษ์ฐานคะแนน"
วาทกรรม 'ไพร่' เพื่อพ่ายสภา
นวัตกรรม 'กล่องข้าวน้อยให้แม่'
ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส