ทีโอที ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562 “รวมพลัง..อาสาสู้โกง”


   

นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน และผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต บมจ.ทีโอที พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ทีโอที ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง..อาสาสู้โกง” จัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรวมพลังคนไทยทุกภาคส่วน ที่เสียสละและร่วมมือเป็นพลัง อาสาสู้โกง ตามบทบาทและบริบทของตนเอง ซึงจะเป็นพลังสังคมที่ปฏิเสธการคดโกงชาติทุกรูปแบบ และต่อสู้ไม่ให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมสำหรับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ของ บมจ.ทีโอที กำหนดแนวทางเป็นมาตรฐานการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสไปในทิศทางเดียวกัน ตาม 5 นโยบาย ประกอบด้วย ต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ปกป้องคุ้มครองและให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับคอร์รัปชั่น รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบและร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชั่น จัดตั้งองค์กร/หน่วยงานที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชั่นของ บมจ.ทีโอที และกำกับดูแลให้ผู้กระทำผิดได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัยทางแพ่งและอาญาอย่างจริงจัง


ผมผิดอะไร?...........ฟัง "ทอน" แถลงข่าวก็ได้ข้อสรุปไม่ใช่เรื่อง "อยู่เป็น" หรือ "อยู่ไม่เป็น" แล้วล่ะ        อยู่ไปก็ไลฟ์บอยซะมากกว่า 

"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว