กระทรวง พม.มอบของขวัญปีใหม่จากใจรัฐบาล พอช.มอบ ‘บ้านพอเพียงชนบท’ ซ่อมสร้างบ้าน 11,500 ครัวเรือนทั่วประเทศ


เพิ่มเพื่อน    

นายจุติ  ไกรฤกษ์ รมว.พม. มอบของขวัญปีใหม่บ้านพอเพียงชนบทจาก พอช.ให้แก่ผู้แทนชุมชน

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มอบ ‘ของขวัญปีใหม่จากใจรัฐบาล’  ให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดมอบของขวัญปีใหม่ 2563 ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ  โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ มอบ ‘บ้านพอเพียงชนบท’ ให้ครัวเรือนที่มีฐานะยากจน  บ้านเรือนชำรุดทรุดโทรม  ได้ซ่อมสร้างบ้านใหม่ให้มั่นคงแข็งแรง จำนวน 11,500 ครัวเรือนทั่วประเทศ  ขณะที่การเคหะฯ มอบบ้านเช่าราคาพิเศษ 10,000 หน่วย  กรมกิจการเด็กและเยาวชนมอบเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ 600 บาทจนถึง 6 ขวบ  ฯลฯ

 

วันนี้ (25 ธันวาคม) ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรุงเทพฯ  มีการจัดงานแถลงข่าว “ของขวัญปีใหม่จากใจรัฐบาล โดย พม.”  เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวง พม.มอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2563  ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  โดยมีนายจุติ  ไกรฤกษ์  รมว.พม.  ร่วมแถลงข่าว  นายปรเมธี  วิมลศิริ  ปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานในการแถลง  มีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด  และตัวแทนชาวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการบ้านพอเพียงชนบทเข้าร่วมงานประมาณ 100 คน

 

นายจุติ  ไกรฤกษ์  รมว.พม.  กล่าวว่า  กระทรวง พม.มีของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนหลายโครงการ  เช่น  เด็กคลอดใหม่ ‘คลอดปั๊บ’  รับ 600 บาทต่อเดือนจนถึงอายุครบ 6 ขวบ    การเคหะแห่งชาติจัดหาบ้านเช่าเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย  ค่าเช่าตั้งแต่  999-2,500 บาท  จำนวน  10,000 หน่วยทั่วประเทศ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  ซ่อมสร้างบ้านประชาชนที่มีรายได้น้อย  11,500 หลังทั่วประเทศ  ฯลฯ 

 นายจุติ  ไกรฤกษ์  รมว.พม. (ที่ 6 จากซ้าย)

 

 นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ กล่าวว่า  กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศ  จำนวน 3 ล้านครัวเรือน  โดยมอบหมายให้การเคหะแห่งชาติรับผิดชอบจำนวน  2 ล้านครัวเรือน  และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ จำนวน 1,050,000 ครัวเรือน  ในลักษณะสนับสนุนให้ชุมชนที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยรวมตัวกันแก้ไขปัญหา  เช่น  โครงการบ้านมั่นคง  โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว  คลองเปรมประชากร  และโครงการบ้านพอเพียงชนบท

 

 ‘โครงการบ้านพอเพียงชนบท’  เป็นโครงการที่ พอช.สนับสนุนให้ครัวเรือนที่มีฐานะยากจนในชนบท  สภาพบ้านเรือนทรุดโทรม  ไม่มั่นคงแข็งแรง  เช่น  หลังคารั่ว  พื้นบ้าน  ฝาบ้าน  ห้องน้ำ  ห้องครัว  เสาเรือนผุพัง ฯลฯ  ได้ซ่อมแซมบ้านเรือนให้มีความแข็งแรง  มั่นคง มีความปลอดภัย เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  เช่น       มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับตำบล  ระดับชุมชนขึ้นมา  เพื่อร่วมกันสำรวจข้อมูลชุมชนและครัวเรือนที่มีความเดือดร้อน  โดยมีกระบวนการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์ของชาวชุมชน  เพื่อให้ผู้เดือดร้อนและมีฐานะยากจนจริงได้รับการช่วยเหลือ  โดยมีทีมช่างชุมชนช่วยประเมินราคาวัสดุที่จะซ่อมสร้างบ้าน

 

บ้านพอเพียงที่มีสภาพทรุดโทรมไม่สามารถซ่อมได้จึงต้องรื้อและสร้างใหม่โดยการลงแรงและชาวชุมชนช่วยกันสมทบเงิน

 

ส่วนการช่วยเหลือนั้น   พอช.จะสนับสนุนงบประมาณการซ่อมสร้างบ้านไม่เกินครัวเรือนละ 19,000 บาท   โดยจัดสรรงบประมาณลงไปยังเครือข่ายองค์กรชุมชนในระดับตำบล เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล สภาองค์กรชุมชนตำบล ฯลฯ  เพื่อให้องค์กรชุมชนเป็นแกนหลักในการดำเนินการ   นอกจากนี้หน่วยงานในท้องถิ่น  เช่น  อบต.  เทศบาล  และภาคเอกชนในท้องถิ่น    ยังร่วมสนับสนุนในด้านต่างๆ   เช่น  สนับสนุนด้านวัสดุ  อุปกรณ์  ใช้แรงงานจากช่างชุมชนและจิตอาสาร่วมกันซ่อมสร้างบ้าน     ทำให้ซ่อมสร้างได้เร็วและประหยัดค่าแรงงาน 

 

“เนื่องในวาระปีใหม่ พ.ศ.2563 นี้  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ จึงขอมอบของขวัญปีใหม่  ให้แก่พี่น้องประชาชนที่มีฐานะยากจน  สภาพบ้านเรือนทรุดโทรม  ได้ซ่อมแซมบ้านใหม่  ให้มีความมั่นคงแข็งแรง   มีสภาพความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  จำนวน 11,500   ครัวเรือนทั่วประเทศ”  นายสมชาติ ผอ.พอช. กล่าว

 

สำหรับเป้าหมายในการมอบบ้านพอเพียงชนบททั่วประเทศในปี 2563 แยกเป็น  ภาคเหนือ  จำนวน 2,200 ครัวเรือน  ภาคอีสาน  2,700 ครัวเรือน  ภาคกลางและตะวันตก 2,200 ครัวเรือน  กรุงเทพฯ  ปริมณฑลและตะวันออก  2,200 ครัวเรือน  และภาคใต้  2,200 ครัวเรือน  รวมทั้งหมด 11,500 ครัวเรือน  งบประมาณไม่เกินครัวเรือนละ 19,000 บาท  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  218,500,000 บาท

 

ทั้งนี้โครงการบ้านพอเพียงชนบท  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560  ปัจจุบัน (ธันวาคม 2562)  ดำเนินการซ่อมสร้างแล้วเสร็จ  รวม 39,194 ครัวเรือน   ในพื้นที่  2,391  ตำบล  ใช้งบประมาณ 713 ล้านบาทเศษ  และจะดำเนินการในปี 2563  จำนวน 11,500 ครัวเรือน  โดยจะเริ่มประเดิมซ่อมสร้างบ้านเรือนให้แก่ครัวเรือนที่มีฐานะยากจนที่ตำบลหนองบัว  อ.บ้านค่าย         จ.ระยอง  ในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้  หลังจากนั้นชุมชนที่มีความพร้อมในภูมิภาคต่างๆ  จะทยอยซ่อมสร้างบ้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 

สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของกระทรวง พม. ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ หรือ พอช. มีเป้าหมายทั้งหมดประมาณ 1,050,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ แยกเป็น 1. บ้านมั่นคงทั่วประเทศ จำนวน 690,000 ครัวเรือน  2. ชุมชนริมคลอง กรุงเทพฯ จำนวน 11,004 ครัวเรือน  3.คนไร้บ้าน รวม 698 ครัวเรือน  และ 4.บ้านพอเพียงชนบท  รวม 352,000 ครัวเรือน

 

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว  กรุงเทพฯ

 

อย่างไรก็ตาม  นอกจากการมอบของขวัญบ้านพอเพียงชนบทโดย พอช.แล้ว  หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวง พม.ยังได้มอบของขวัญต่างๆ ให้แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ด้วย  เช่น  การเคหะแห่งชาติมอบของขวัญ  โดยจัดให้มีบ้านเช่าราคาพิเศษ  เริ่มต้นที่  999 บาทต่อเดือนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  6,500 หน่วย  และภูมิภาค 3,500 หน่วย  รวม  10,000  หน่วย  ลดราคาที่อยู่อาศัย  35 โครงการทั่วประเทศ  ราคาเริ่มต้นหน่วยละ 250,000 บาท

 

กรมกิจการผู้สูงอายุ   ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำผู้สูงอายุและคนพิการที่มีฐานะยากจนให้มีความแข็งแรง  ปลอดภัย  จำนวน 10,000 แห่งทั่วประเทศ

 

กรมกิจการเด็กและเยาวชนมอบเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ 600 บาทจนถึง 6 ขวบ   โดยเด็กแรกเกิดต้องมีสัญชาติไทย  เกิดตั้งแต่  1 ตุลาคม 2558  เป็นต้นไป  จนมีอายุครบ  6 ปี  อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย  มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน  ต่อปี

 

สถานธนานุเคราะห์   ลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ  เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท  ดอกเบี้ยร้อยละ 25   สตางค์ต่อเดือน  เงินต้น 20,001-100,000 บาท  ดอกเบี้ยร้อยละ 1.25   บาทต่อเดือน  ฯลฯ

 

 


 ยินดีกับ "โอ๊ค-พานทองแท้" เขาหน่อย! เพราะเมื่อวาน (๒๘ พ.ค.๖๓) มีรายงานอ้าง "แหล่งข่าว" เผยแพร่ ว่าคดีร่วมกันฟอกเงินทุจริตปล่อยกู้แบงก์กรุงไทย ๑๐ ล้านบาท ที่ "โอ๊ค-พานทองแท้" เป็นจำเลย และศาลชั้นต้นยกฟ้องไปเมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๒ 

ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"