โพธิคยา และ มจร. จับมือทำวิจัยความเชื่อเรื่องพญานาคที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 5 แผ่นดิน


เพิ่มเพื่อน    

 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00น. สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 และ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย(มจร.) ได้จัดแถลงข่าวและพิธีลงนามสัญญา กับ คณะพุทธศาสตร์ มจร.ในการทำวิจัยเรื่อง “อิทธิพลความเชื่อเรื่องพญานาคที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 5 แผ่นดิน” โดยการสนับสนุนของมูลนิธิวีระภุขงค์ ที่ห้องประชุม บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด อ.เมืองนนทบุรี มีนายวินัย วีระภุชงค์ ประธานมูลนิธิวีระภุชงค์ เป็นประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมแถลงข่าวได้แก่ พระเมธีวรญาณ(เจ้าคุณสายเพชร) ประธานโครงการวิจัยฯ ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคลาวิชชาลัย 980 นายชัช ชลวร ประธานชมรมโพธิคยา 980 น.ส.ทิพย์วรรณ วีระภุชงค์ กรรมการมูลนิธิ วีระภุชงค์ และ รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพุทธศาสตร์ มจร.

ดร .สุภชัย วีระภุชงค์ กล่าวว่า สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 จัดตั้งขึ้น 12 ปี ได้น้อมนำแนวคิด “พุทธพลิกสุวรรณภูมิ” จากสมเด็จพระสังฆราชและพระผู้ใหญ่ในแผ่นดินลุ่มน้ำโขง 5 ประเทศ ได้แก่ไทย, สปป.ลาว,กัมพูชา, เวียดนามและเมียนมา มาจัดโครงการ”ธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ลุ่มน้ำโขง” สานต่อธุดงค์ธรรมยาตราแผ่นดินลุ่มน้ำโขงที่ไม่ได้จัดมานานนับ 1 พันปี ต่อจากสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช จัดครั้งที่ 1 เร่ิมจากทางภาคเหนือของไทยไปยังอีก 4 ประเทศ และจัดครั้งที่ 2 เมื่อปีที่แล้ว ผ่านเส้นทางที่มีความเชื่อและศรัทธาพญานาค ซึ่งมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนา จึงได้มีแนวคิดร่วมกันจัดทำประวัติตำนานของพญานาคในพระพุทธศาสนา ตามศรัทธาความเชื่อของชาวพุทธ 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขงที่มีพ่อองค์เดียวกันคือพระพุทธเจ้า และแม่คนเดียวกันคือแม่น้ำโขง จึงเป็นที่มาของโครงการวิจัยนี้ขึ้น

พระเมธีวรญาณ(เจ้าคุณสายเพชร) ประธานโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า ได้มีการหารือกับกรรมการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย และกรรมการจัดธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน มองเห็นว่ามีการเผยแพร่เกี่ยวกับพญานาคในลุ่มแม่น้ำโขง และมีการทำสารคดีความเชื่อว่าพญานาคค่อนข้างมีอิทธิพลต่อสังคมไทย หากมองในสมัยพุทธกาลพญานาคจะคอยปกปักรักษาพระพุทธศาสนามาตลอด แม้พระโพธิสัตว์ยังเสวยพระชาติหนึ่งเป็นพญานาค จนมาถึงยุคต่างๆ การสร้างพระธาตุรวมทั้งในประเทศไทย มีความเชื่อว่ามีพญานาคคอยปกปักรักษา เป็นมุมมองความเชื่อในหลายมิติ ส่งผลคุณูปการและอิทธิพลต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี จากความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่อๆกันมา จึงเห็นควรวิจัยให้ถ่องแท้และเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา รวมถึงวิถีชีวิตคนในลุ่มน้ำโขง

นายชัช ชลวร ประธานชมรมโพธิคยา 980 กล่าวว่าชมรมฯ มีความตั้งใจส่งเสริมพระพุทธศาสนา ที่สืบทอดมายาวนานกว่า 2500 ปี โดยเฉพาะในดินแดนลุ่มน้ำโขง 5 ประเทศที่ต้องสืบทอดต่อไป และการทำวิจัยเรื่องพญานาค ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเพื่อสืบสานให้คนรุ่นหลังได้ทราบ และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมสนับสนุนการทำวิจัยครังนี้

ส่วน น.ส.ทิพย์วรรณ วีระภุชงค์ กรรมการมูลนิธิวีระภุชงค์ กล่าวว่า มูลนิธิฯให้การสนับสนุนสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามา 12 ปีแล้ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงชื่อ “วีระ”แปลว่าความกล้าหาญที่ดีงาม และ“ภุชงค์”แปลว่าพญานาค รวมแปลว่าพญานาคที่มีความกล้าหาญที่ดีงาม จึงเป็นพลังในการสนับสนุนพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ พร้อมขอขอบคุณ

ด้านรศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพุทธศาสตร์ มจร. กล่าวถึงการทำวิจัยว่า ได้เตรียมการวางแผนงานวิจัยเร่ิมจากอิทธิพลความเชื่อ และตำนานของแต่ละประเทศในลุ่มน้ำโขง 5 ประเทศ จะมี การทำงานวิจัยบทเรียน จากนั้นนำมาทอดแบบความรู้ออกมาป็นงานวิจัย และสรุป โดยศึกษาตำนาน และอิทธิพลความเชื่อ ไปสู่วิธีแนวปฏิบัติว่าปฏิบัติแล้วเกิดผลดีอย่างไร ใช้เวลาวิจัย 6-8 เดือน นอกจากนี้ยังมองว่าไงานที่วิจัยเรื่องพญานาคที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ครั้งนี้ ไม่อยากให้อยู่แค่ 5 ประเทศ จะมีแนวทางขับเคลื่อนผลักดันให้พญานาคเป็นมรดกโลกได้อย่างไร ก็จะทำเต็มที่.


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"