จุฬาฯจัดงบ500ล้านช่วยนิสิตได้รับพิษโควิด


เพิ่มเพื่อน    

 

6 พ.ค.63-ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาฯ เปิดเผยว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมกว่า     500 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่มีความจำเป็นและได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบด้วยทุนการศึกษาและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ในภาคการศึกษาปลาย        ปีการศึกษา 2562 และในปีการศึกษา 2563 ดังนี้


    1. ทุนช่วยเหลือและสนับสนุนค่าใช้จ่าย รวม 31.6 ล้านบาท แบ่งเป็น ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต วงเงิน 30 ล้านบาท เป็นการให้ทุนช่วยเหลือนิสิต        ทุกระดับการศึกษาทั้งปริญญาตรี โท เอก และครอบครัวของนิสิตที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19  เช่น ถูกเลิกจ้าง ถูกลดเงินเดือน มีรายได้สุทธิต่อครัวเรือนไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน เริ่มดำเนินการตั้งแต่        1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจะสนับสนุนให้นิสิตคนละไม่เกิน 10,000 บาท ในขั้นแรกมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือนิสิต 4,000 คน และอาจขยายจำนวนได้อีกตามความเดือดร้อนจำเป็น และ ทุนนิสิตช่วยงาน เพิ่มจากเดิมที่ใช้อยู่อีก 1.6 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจ้างนิสิตให้มีงานทำในมหาวิทยาลัย โดนเน้นงานที่ทำออนไลน์ ได้ค่าจ้างชั่วโมงละ 100 บาท ไม่เกิน 500 บาทต่อวัน         เริ่มตั้งแต่ 20 เมษายน 2563 เป็นต้นไป


    2. ทุนสนับสนุนการศึกษาของนิสิต เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้กับนิสิตทุกระดับการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 รวม 475 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนประเภทต่างๆ ดังนี้  ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อยกเว้นค่าเล่าเรียนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตและค่าใช้จ่ายในการศึกษาในปีการศึกษาหน้า โดยเพิ่มทุนอุดหนุนการศึกษาจากเดิม ปีละประมาณ 3,000 ทุน เพิ่มเป็น 4,500 ทุน เป็นเงินที่เพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท  การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับหลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมที่นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนปกติ  ลดค่าเล่าเรียนการศึกษา สำหรับนิสิตทุกระดับการศึกษาในปีการศึกษา 2563 โดย   ลดค่าเล่าเรียนสูงสุด 10% ตามมติของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ทั้งนี้การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา และการลด        ค่าเล่าเรียน รวมเป็นเงิน 355 ล้านบาท  รวมทั้ง  ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตปริญญาโท/เอก จัดสรรเพิ่มเติมจากเดิม 142 ทุน รวมเป็นเงินประมาณ 6 ล้านบาท จะดำเนินการในปีการศึกษา 2563


    3. สวัสดิการนิสิตหอพัก ในปีการศึกษา 2562 ได้ดำเนินการเยียวยานิสิตหอพักกว่า 750 คน      ที่กลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โดยจ่ายเงินค่าหอพักคืน 50% สำหรับนิสิตหอพักประเภท   รายเทอม และยกเว้นเก็บค่าหอพัก 2 เดือน (เมษายน – พฤษภาคม)  สำหรับนิสิตหอพักที่จ่ายแบบ        รายเดือน รวมเป็นเงินประมาณ 3.5 ล้านบาท และอยู่ในระหว่างการพิจารณาการลดค่าหอพักในปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม


    4. การสนับสนุน SIM Card สำหรับการเรียนออนไลน์ให้นิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนออนไลน์จากที่พักอาศัยได้อย่างสะดวก ตามประกาศจุฬาฯ เรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ทุกรายวิชา ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2563 รวมจำนวน SIM Card ที่มอบให้นิสิตประมาณ 6,000 ชิ้น ตามความเดือดร้อนจำเป็นและการร้องขอของนิสิต


    "การสนับสนุนทุนการศึกษาหลากหลายรูปแบบและค่าใช้จ่ายต่างๆ แก่นิสิตในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตจากวิกฤตโควิด-19 ได้พอสมควร จุฬาฯ ยินดีให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีความเดือดร้อน ขอให้นิสิตแจ้งความประสงค์เข้ามาผ่านระบบ CU NEX เรามีทุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่นิสิตทั้งในปีการศึกษานี้และในปีการศึกษาหน้า การพิจารณาให้ทุนดำเนินการผ่านระบบการคัดกรองในขั้นต้นจากฝ่ายกิจการนิสิตของแต่ละคณะ เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่มีความเดือดร้อนและจำเป็นจริงๆ "ผศ.ดร.พรฃัยกล่าว

 

 

 


ก็จริงนะ.... คุณนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ บอกว่า เห็นคนไทยเถียงกันอยู่ ๒ เรื่อง ๑.เรื่อง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นกรรมาธิการงบประมาณได้หรือไม่

'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'