ราชกิจจาฯแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์


เพิ่มเพื่อน    

4 มิ.ย.63 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ กรณีที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ ประจําปี ๒๕๖๒มีมติเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดใหม่จํานวน ๓๙ คน ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒นั้น

บัดนี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. ๒๕๖๐ กรณี นายอภิชัย เตชะอุบล ขอลาออกจากตําแหน่งเหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์ ตามหนังสือลาออก ลงวันที่๒มีนาคม ๒๕๖๓ทําให้พ้นจากตําแหน่งเหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์ ตามข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ข้อ ๓๖ (๑)ดังนั้นจึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ คงเหลือจํานวน ๓๘ คน ได้แก่


วันนี้ มีเรื่องน่าสนใจ ๒ เรื่อง เรื่องแรก ๔ ยอดกุมาร "อุตตม-สนธิรัตน์-สุวิทย์-กอบศักดิ์" ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค "พลังประชารัฐ"

ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"