ทั่วประเทศจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา –อาสาฬหบูชา ปี 63 ศน.ปล่อยขบวนรถแห่เทียนไปถวาย 10 พระอาราม 3 ก.ค.นี้


เพิ่มเพื่อน    

  

 

      วันที่ 19 มิ.ย. - นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า    กรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)   กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2563  ระหว่างวันที่  29  มิ.ย.  – 6  ก.ค. นี้  ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยย้ำให้ ทุกภาคส่วนดำเนินตามข้อปฏิบัติและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือ โควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และคำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี สงกรานต์ ประเพณีต่างๆ พิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคโควิด-19 ของวธ. โดยในส่วนกลาง ร่วมกับ คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา ในวันที่ 29  มิ.ย. ที่  อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์  วธ.   และมีพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 3  ก.ค. จาก  อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์  ไปถวายพระอาราม  จำนวน 10  วัด ดังนี้ ได้แก่ วัดปทุมวนาราม   วัดพรหมวงศาราม  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก   วัดเทพลีลา  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  วัดชัยพฤกษมาลา  วัดเสมียนนารี  วัดปากน้ำ  วัดสามพระยา

     นายกิตติพันธ์  กล่าวอีกว่า ขณะที่ ส่วนภูมิภาค ทั้ง  76  จังหวัด กำหนดหลักการ คือ บูรณาการตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ทุกภาคส่วนร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติทางศาสนาและให้คำนึงถึงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19   โดยขอความร่วมมือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นหลักในการดำเนินงาน  ดังนี้  จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ พิธีหล่อเทียน แห่เทียนพรรษา ถวายเทียน พรรษา ทำบุญตักบาตร การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีเวียนเทียน การปฏิบัติธรรม ประดับธงชาติและ ธงธรรมจักร จัดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนรักษาศีล ลด ละ เลิก อบายมุข ตลอดพรรษา  ขณะเดียวกันเชิญชวนหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร ส่วนตำบล เทศบาล ชุมชน หมู่บ้าน ให้การสนับสนุนหรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในพื้นที่ตามความพร้อม  รวมทั้งเชิญชวนให้ประดับธงชาติและธงธรรมจักร จัดนิทรรศการ ให้ความรู้เรื่องวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ทั้งนี้ ให้มีการ ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในสื่อประชาสัมพันธ์ของจังหวัด  ให้ประชาชนรับรู้และร่วมกิจกรรมอย่างแพร่หลายด้วย

 


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก