สสวท.รับสมัครม.6สอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทย์-คณิตฯ


เพิ่มเพื่อน    

21ก.ย.63-ศาสตราจารย์ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( Scientific and Mathematical Literacy ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผู้สมัครสอบต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2563 สัญชาติไทย ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 300 บาท  (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์  http://sml63.ipst.ac.th  

ข้อมูลประกอบการสมัครสอบได้แก่ ผลการเรียนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563  กำหนดการสอบวันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 -12.00 น. ประกาศผลสอบวันที่ 4 ธันวาคม 2563   ผู้ที่มีผลคะแนนอยู่ในลำดับที่ 1 – 200 จะได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร  

สำหรับผู้เข้าสอบที่ประสงค์จะสมัครรับทุน พสวท.ระดับอุดมศึกษาในประเทศ ( ปริญญาตรี โท เอก) สามารถนำผลคะแนนการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประกอบการพิจารณาการรับทุน พสวท.ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยผู้เข้าสอบที่ประสงค์สมัครรับทุนต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 85 ขึ้นไป

นักเรียนที่สนใจต้องการทดสอบ  ติดต่อได้ที่ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( พสวท.) สสวท. โทร 02-392-4021 ต่อ  2308 – 2310 หรือ smltest@ipst.ac.th<mailto:smltest@ipst.ac.th>


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก