บุคลากรทางการแพทย์พรึ่บ!ค้านใช้ความรุนแรงสลายม็อบ 3 นิ้ว


เพิ่มเพื่อน    

18 ต.ค.63 - คณะบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 386 คน ได้ร่วมลงชื่อออกแถลงการณ์เรื่อง "มุมมองของแพทย์ต่อสถานการณ์วันที่ 16 ตุลาคม 2563 "โดยมีเนื้อหาดังนี้

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ปรากฏภาพการใช้ความรุนแรงต่อกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นเยาวชนและกลุ่มสมทบอื่น ๆ เพื่อสลายการชุมนุม ทั้งที่เป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ นอกจากนี้ยังมีภาพรถพยาบาลที่ไม่สามารถผ่านแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อทำการรับส่งผู้ป่วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเกิดขึ้น ตามหลักมนุษยธรรม

ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ที่มีหน้าที่ต้องทำการรักษาอภิบาลผู้ป่วย โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ชนชั้น วรรณะ ทัศนคติทางการเมือง ซึ่งเป็นหน้าที่อันหลีกเลี่ยงมิได้ตามคำปฏิญาณเมื่อครั้งสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ รวมถึงต้องปกป้องความเป็นส่วนตัวและสิทธิผู้ป่วย (autonomy)

บุคลากรทางการแพทย์ดังรายชื่อแนบท้าย จึงขอร่วมลงนามในแถลงการณ์ฉบับนี้เพื่อเรียกร้องให้เปลี่ยนการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบของรัฐต่อผู้ชุมนุมเป็นการรับฟังอย่างสันติวิธี และขอให้เจ้าหน้าที่รัฐและผู้บังคับบัญชายึดหลักสากลในการควบคุมฝูงชน ดังนี้

1. โรงพยาบาลต้องเป็นสถานที่ปลอดภัย และเป็นกลางทางการเมือง การเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งพึงได้รับของพลเมือง บุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับความคุ้มครองและอำนวยความสะดวกในการดูแลผู้ป่วยและผู้ประสบภัยทุกคนอย่างเสมอภาค 

2. การดูแลการชุมนุมต้องปฎิบัติตามหลักสากล มาตรการที่ใช้ควบคุมฝูงชนจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักความจำเป็น หลักความสมเหตุสมผล หลักความได้สัดส่วนต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้น

3. การใช้รถยิงน้ำยังผสมสารเคมียิงไปยังผู้ชุมนุมเป็นมาตรการที่มีความรุนแรงโดยสภาพ เจ้าหน้าที่ไม่อาจแยกแยะเป้าหมายเพื่อบังคับมาตรการนี้อย่างเป็นธรรมได้ เจ้าหน้าที่จึงไม่ควรใช้รถยิงน้ำกับการชุมนุมที่สงบ แรงดันที่เกิดจากน้ำมีระดับสูง สามารถทำให้เกิดอันตรายแก่กายทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ

4. งดใช้สารเคมีที่มีพิษต่อระบบผิวหนัง และเยื่อบุ หรือต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น แก๊สน้ำตา ต่อผู้ชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ

5. เปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของผู้เห็นต่างในสังคม เพื่อป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สำหรับรายชื่อบุคคลากรทางการแพทย์ทั้ง 386 ประกอบด้วย

1          นายแพทย์ กนก  วงศ์สวัสดิ์                              

2          แพทย์หญิง กมลพรรณ เล็กสวัสดิ์ โรงพยาบาลนครพิงค์          

3           แพทย์หญิง กมลวรรณ ไศลบาท โรงพยาบาลนาเยีย              

4           แพทย์หญิง กรปวีณ์ ว่องไวพิจารณ์                      

5            แพทย์หญิง กรผกา ขันติโกสุม                              

6            นายแพทย์ กรวัฒน์  สวนคล้าย                             

7            นายแพทย์ กฤตธีธัช วีระศิริรัตน์                            

8            นายแพทย์ กฤษ จันทนะ                  

9            นายแพทย์ กฤษฎา ชุมวณิชย์                               

10          นายแพทย์ กลวัชร ทรัพย์สวนแตง                      

11           นายแพทย์ กวิน ฟองสถาพร โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

12           นายแพทย์ กวินท์ ศัลย์วิเศษ                              

13           นายแพทย์ กวี จิตรกุลเดชา                          

14           นายแพทย์ กวีวัฒน์ ชุมนุมพร โรงพยาบาลศิริราช              

15           นายแพทย์ กษมา เมืองยศ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา     

16           แพทย์หญิง กษิรา อัศวนพคุณ                           

17           แพทย์หญิง กอบพร  สภานนท์                               

18           แพทย์หญิง กัญญาณัฐ มหิทธิหาญ                            

19           แพทย์หญิง กัณฐิกา วงศ์มณีประทีป                    

20           แพทย์หญิง กัณฐิกา สิงห์สี                     

21           แพทย์หญิง กัณฐิกา  อยู่จำนงค์                              

22           แพทย์หญิง กาญจนา ศรีสุวรรณจิตต์                      

23           นายแพทย์ กานต์ พงษ์สุวรรณ                          

24           แพทย์หญิง กานต์ธิมา  นันทศรุต                

25           แพทย์หญิง กานต์สินี มงคลมาลย์                           

26           ทันตแพทย์​หญิง กานติมา กุนทีกาญจน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​          

27           ขอถอนชื่อ

28           นายแพทย์ กิตติพันธ์ ซันดู                       

29           แพทย์หญิง กุณฑิกา ลาภเลิศสกุล                         

30           นายแพทย์ เกรียงไกร สุขทองหลาง โรงพยาบาลหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์       

31           แพทย์หญิง เกวลี เอี่ยมวรสมบัติ                      

32           แพทย์หญิง เกวลี แชร์                        

33           แพทย์หญิง เกษรบัวตอง พิมพ์จักร                               

34           นายแพทย์ เกียรติศักดิ์  บุญสิมมา                              

35           นายแพทย์ ไกร ไทยานันท์                              

36           แพทย์หญิง ขนิษฐา  เธียรกานนท์                          

37           ทันตแพทย์หญิง ขวัญมนัส  กิตยานุรักษ์                          

38           นายแพทย์ คัมภีร์ ดำรงเกียรติ                           

39           นายแพทย์ คัมภีร์ สรวมศิริ                 

40           แพทย์หญิง จตุพร ดีพลงาม                

41           แพทย์หญิง จรสดาว  ริมพณิชยกิจ  โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ    

42           แพทย์หญิง จริยา  ภูดิศชินภัทร                           

43           นายแพทย์ จักรทัศน์  เจียมจันทร์                            

44           ทันตแพทย์ จักรพล  ฉายสุวรรณ โรงพยาบาลขุนหาญ           

45           นายแพทย์ จารุกิตติ์ ธิติพรพงศ์                             

46           นายแพทย์ จิตรภณ พุฒศรี                   

47           นายแพทย์ จิตวัต  ชูตระกูลวงศ์ โรงพยาบาลมหาชนะชัย     

48           แพทย์หญิง จินต์ โสธรวิทย์               

49           นายแพทย์ จิรวัฒน์ ธเนศธาดา                            

50           นายแพทย์ จิรวัฒน์ พงษ์หมื่นไวย                        

51           นายแพทย์ จิรัฎฐ์ สุวรรณวิเศษกูล                   

52           นายแพทย์ จิรายุ วิษณุรัก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ        

53           แพทย์หญิง จีรภา กาญจนาพงศ์กุล                  

54           แพทย์หญิง จุฑาวดี  หล่อตระกูล                           

55           แพทย์หญิง จุฬาลักษณ์  นุพอ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา        

56           ทันตแพทย์ เจฏฐพงค์ อมรวงศ์                 

57           นายแพทย์ เจตนิพัทธ์ คำยวง                   

58           นายแพทย์ เจนพล แก้วกิติกุล                             

59           ทันตแพทย์หญิง เจษฎาวรรณ ธรรมภัทรกุล                         

60           นายแพทย์ ใจประภัสส์  ว่องวัฒนโรจน์                      

61           แพทย์หญิง ฉัตร​แก้ว​  กองทรัพย์​                             

62           นายแพทย์ เฉลิมพล  มาลา                     

63           นายแพทย์ เฉลิมวุฒิ โคตุทา                   

64           นายแพทย์ ชญานนท์ บุญธีระเลิศ                           

65           แพทย์หญิง ชญานี เพ็ญเพียร                              

66           แพทย์หญิง ชฎาพร ชำนาญท่องไพวัลห์  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว          

67           นายแพทย์ ชนทัต ไตรทอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์    

68           นายแพทย์ ชนธวัช  เจียรศรีเสถียร                       

69           แพทย์หญิง ชนนาทร หัตถา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์    

70           นายแพทย์ ชนาธิป เปรมวิชัย                               

71           ทันตแพทย์หญิง ชนิดาภา แสนลี                     

72           แพทย์หญิง ชนุตม์  เจริญสุข                

73           แพทย์หญิง ชเนตตา หัตถา                     

74           แพทย์หญิง ชมกร ธเนศนิตย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ        

75           แพทย์หญิง ชมนาด ศิริรัตน์                   

76           แพทย์หญิง ชมพูนุช จันทรกระวี                            

77           แพทย์หญิง ชรชล สัชฌบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี        

78           แพทย์หญิง ชลิตา สามห้วย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์         

79           ทันตแพทย์ ชวิศ รัตนสุวรรณวุฒิ                    

80           นายแพทย์ ชัชนนท์ กัมทรทิพย์                             

81           นายแพทย์ ชานนท์ ธรรมอักษร                            

82           นายแพทย์ ชารัตน์ ชูเกียรติ                 

83           นายแพทย์ ชิติพัทธ์ เจริญเกษมวิทย์ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนครนายก  

84           นายแพทย์ ชินดนัย ทรงแสงธรรม                        

85           นายแพทย์ ชิโนรส วงค์ธิดา                 

86           แพทย์หญิง ชื่นฤทัย อังกูรทัศนียรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี        

87           แพทย์หญิง ชุติกาญจน์ ธรรมสอน                              

88           แพทย์หญิง ญาณินทร์  คูณเจริญสุข                          

89           แพทย์หญิง ญานิกา วลีอิทธิกุล                             

90           แพทย์หญิง ฐิตาพร สุพรรณนนท์                         

91           แพทย์หญิง ฐิตาพร ทรงความเจริญ                     

92           นายแพทย์ ฐิติพงศ์ เอมพรหม                              

93           แพทย์หญิง ฐิติพร  ตั้งวิวัฒนาพานิช                  

94           แพทย์หญิง ณกมล ปัญโญเหียง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่    

95           แพทย์หญิง ณฐชา เหล่าโผน                               

96           แพทย์หญิง ณฐพรรณ บุญวิสุทธิ์                              

97           แพทย์หญิง ณพรวรรณ ศิริมา                     

98           แพทย์หญิง ณพิชญา วิริยะ                      

99           นายแพทย์ ณภัทร เอกนันท์                

100         แพทย์หญิง ณภัทร เหล่าอรุณ                  

101         แพทย์หญิง ณัฏฐวดี นันตา โรงพยาบาลแม่สะเรียง       

102         นายแพทย์ ณัฐ  ฉัตรชัยรัตนเวช                     

103         นายแพทย์ ณัฐชนน กุลสัมฤทธิ์ผล                       

104         นายแพทย์ ณัฐชัย เหมทานนท์ โรงพยาบาลศิริราช              

105         แพทย์หญิง ณัฐชา นรังศิยา                 

106         แพทย์หญิง ณัฐฐิกานต์ มีลาภ                     

107         นายแพทย์ ณัฐดนัย วัดเกี้ยวพงษ์                         

108         แพทย์หญิง ณัฐธิดา อินเจริญ                

109         ทันตแพทย์ ณัฐนนท์ พุทธิรักษ์กุล โรงพยาบาลเสิงสาง            

110         แพทย์หญิง ณัฐนรี เรืองปราชญ์                         

111         นายแพทย์ ณัฐพงษ์ ตั้งจิตบุญสง่า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

112         นายแพทย์ ณัฐพงษ์ ยูงศิริกาญจน์                        

113         แพทย์หญิง ณัฐวรา เนตรากูล                               

114         นายแพทย์ ณัฐวุฒิ จรัญนฤมล                            

115         นายแพทย์ ณัฐสิทธิ์ วราวาณิชย์                    

116         แพทย์หญิง ณัฐิกานต์ อรรถปรียางกูร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ          

117         แพทย์หญิง ณิชากร ตู้จินดา                  

118         แพทย์หญิง ณุวรา ภรณวลัย โรงพยาบาลสมุทรสาคร

119         นายแพทย์ ทนง​ศักดิ์​ ปิดตา​ทะ​สา​                          

120         นายแพทย์ ทรงวุฒิ ภู่สว่าง                   

121         นายแพทย์ ทศวรรษ หาญจักรคำ โรงพยาบาลสะเมิง              

122         นายแพทย์ ธนฉัตร ประพฤทธิพงษ์                     

123         นายแพทย์ ธนโชติ รัตนโกศลศรี                         

124         แพทย์หญิง ธนพร ผลชานิโก                              

125         แพทย์หญิง ธนพร  หงษ์คณานุเคราะห์                              

126         แพทย์หญิง ธนพร โพธิสุวรรณ                           

127         นายแพทย์ ธนพล มีต้องปัน                               

128         นายแพทย์ ธนพล เสงี่ยมพร                               

129         แพทย์หญิง ธนวดี สิทธิผลกุล                             

130         นายแพทย์ ธนวัฒน์ คำภูแก้ว โรงพยาบาลหนองบัวลำภู  

131         นายแพทย์ ธนสิทธิ์ วัฒนสุชาติ                            

132         แพทย์หญิง ธนัชพร พวงเพชร                               

133         นายแพทย์ ธนา ทองศรีคำ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์    

134         นายแพทย์ ธนาคาร สาระคำ โรงพยาบาลพุทธชินราช      

135         นายแพทย์ ธนาพัทธ์ วาณิชย์นที                            

136         แพทย์หญิง ธนาภา หรีรักษ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ        

137         แพทย์หญิง ธนิกา เกตุเผือก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่    

138         นายแพทย์ ธรณ์  สันตะรัตติวงศ์                      

139         นายแพทย์ ธราธิป  กุลกำจร                

140         ทันตเเพทย์ ธัชพล เกษรีภรณ์                             

141         แพทย์หญิง ธัญญมาศ  บุรณนัฏ  โรงพยาบาลธรรมศาตร์เฉลิมพระเกียรติ           

142         แพทย์หญิง ธัญนาถ ยกชม                     

143         นายแพทย์ ธาริต มงคล                     

144         แพทย์หญิง ธีรนันท์ จันทิมา                  

145         นายแพทย์ ธีรยุทธ มณีศรี โรงพยาบาลสีดา  

146         นายแพทย์ ธีรัตต์  เจิ่งประภากร                        

147         นายแพทย์ แธนธรรพ์ แสงภู่ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯระยอง (รพ.มาบตาพุด)       

148         นายแพทย์ นครินทร์  ฤทธิสิงห์ โรงพยาบาลชุมแพ               

149         นายแพทย์ นนชยา ใจตรง                    

150         แพทย์หญิง นพนันท์ ชัยกิตติศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล    

151         นายแพทย์ นพนาท เทียนทอง                              

152         นายแพทย์ นราธร เจริญธัญรักษ์ โรงพยาบาลขอนแก่น          

153         แพทย์หญิง นริศรา เชิดชู                      

154         นายแพทย์ นฤบดินทร์ รอดปั้น                  

155         แพทย์หญิง นลิน สัมปุณณะโชติ                      

156         นายแพทย์ นวพงษ์ พัฒน์พันธุ์                             

157         ทันตแพทย์ นวพล โกมุทธนชาติ                         

158         แพทย์หญิง นวลจุฑา ไทยแท้ โรงพยาบาลพะเยา              

159         แพทย์หญิง นันท์ธร  คามชิตานนท์                        

160         แพทย์หญิง นันทพร นาวารวงศ์                            

161         แพทย์หญิง นันทิกา อนันต์ถาวรวงศ์                    

162         แพทย์หญิง นัสรี  สะนอ                     

163         แพทย์หญิง นาตยา รักพ่วง  DR.Aomthong clinic           

164         แพทย์หญิง นิชดา   พงษ์ธัญญกรณ์                    

165         ทันตแพทย์หญิง นิธินันท์ สุธรรม                   

166         นายแพทย์ นินนาท งวงศ์วณิชย์                           

167         แพทย์หญิง นิมมิตา ศรีสันต์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์    

168         แพทย์หญิง นิลลักษมี  ฉินกมลทองโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มศว องครักษ์

169         แพทย์หญิง นิโลบล ยาทองไชย            

170         นายแพทย์ นิสิต  แสงนิล                   

171         แพทย์หญิง นุชรัตน์ วัฒนาพูลทรัพย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่    

172         นายแพทย์ เนติภูมิ เกตุสิงห์  โรงพยาบาลศรีนครินทร์      

173         แพทย์หญิง เนสซี่ เกิดศิลป์                

174         นายแพทย์ บัณฑวิช สุดสงวน โรงพยาบาลแม่สอด            

175         นายแพทย์ บุณยรักษ์ วัฒนะรัตน์                            

176         นายแพทย์ เบญจพล ท้วมสมบุญ                           

177         ทันตแพทย์หญิง เบญจรัตน์  กอนโภชน์                              

178         นายแพทย์ ปณัฐพงศ์ จริยโกมล                              

179         แพทย์หญิง ปภาพินท์  ปุษยไพบูลย์ โรงพยาบาล รามาธิบดี       

180         นายแพทย์ ประกาศิษฐ์ คะระวานิช                            

181         แพทย์หญิง ประพิณพร สายัณห์                 

182         แพทย์หญิง ประพิศ ฉันทสุจริต                             

183         นายแพทย์ ประมุข ผลสมบูรณ์สุข                      

184         นายแพทย์ ปรัชญา หาญพัฒนภูมิ  โรงพยาบาลปากท่อ            

185         นายแพทย์ ปวัตน์ พื้นแสน   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์    

186         แพทย์หญิง ปวีณา พังสุวรรณ                             

187         แพทย์หญิง ปองปวัน  เชียรวิชัย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่    

188         นายแพทย์ ปัญญพันธุ์ ถิรประสิทธิ์พร                      

189         แพทย์หญิง ปัณฑารีย์  คมขำ                     

190         แพทย์หญิง ปาณิศา เกิดบัณฑิต                           

191         แพทย์หญิง ปาริฉัตร ภาวนากร                              

192         แพทย์หญิง ปาวาลี  ดาวศิริโรจน์   โรงพยาบาลอุดรธานี           

193         นายแพทย์ ปิ่นอภัย   บุญศรีโรจน์                           

194         นายแพทย์ ปิยพัทธ์  ปิยะมงคล                             

195         แพทย์หญิง ปิยรัตน์ อรุณไพโรจน์                         

196         นายแพทย์ ปิยะ ศรีชนกเจริญรุ่ง                     

197         แพทย์หญิง ไปรยา  กานตานนท์                          

198         นายแพทย์ พงศธร  สีห์รา                     

199         นายแพทย์ พงศ์ธร ตอินทร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

200         นายแพทย์ พงศ์พิสุทธิ์ พูนสวัสดิ์พงศ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  

201         นายแพทย์ พงษ์จิรัษฏ์ ตันตยาคม                             

202         นายแพทย์ พงษ์พัฒน์ กล่ำอยู่สุข                             

203         นายแพทย์ พชรพล ปิ่นฑสิริ  ราชวิถี   

204         นายแพทย์ พชรพล กิจภิญโญชัย  โรงพยาบาลตำรวจ              

205         แพทย์หญิง พนิตนาถ เขมปัญจกุล                          

206         แพทย์หญิง พรจิรา กิตติธเนศวร                          

207         แพทย์หญิง พรทิพา จรุงไทย                  

208         แพทย์หญิง พรพิมล เหรียญธีรศักดิ์                      

209         นายแพทย์ พฤฒิชัย วิสุเทพ                   

210         นายแพทย์ พฤทธิ์  พิทักษ์การ                             

211         นายแพทย์ พลวัฒน์  รัตนะวัน  โรงพยาบาลราษีไศล               

212         แพทย์หญิง พัชร์นภา โตสุขศรี                 

213         แพทย์หญิง พัชริดา มหัสฉริยพงษ์  โรงพยาบาลแม่ระมาด        

214         นายแพทย์ พัฒน สุภัทรดิลกกุล                        

215         แพทย์หญิง พิชชาภัสร์ ชินณะราศรี                           

216         แพทย์หญิง พิชญา กุศลารักษ์                             

217         นายแพทย์ พิชวัฒน์ สุขสุศิลป์                               

218         แพทย์หญิง พิชานัน วรรณวงศ์  โรงพยาบาลโชคชัย              

219         นายแพทย์ พิพัฒน์  กุลนิรัตติศัย                          

220         แพทย์หญิง พิมพ์พลอย จรดล  โรงพยาบาลน่าน  

221         นายแพทย์ พิษณุ เฮงศรีธวัช                              

222         แพทย์หญิง พิสุทธิกานต์ รังคกูลนุวัฒน์                       

223         นายแพทย์ พีรธัช   โชคมั่งมีพิศาล โรงพยาบาลศิริราช              

224         นายแพทย์ พีรพุธ  เจียประเสริฐ                         

225         นายแพทย์ พุฒิพงศ์ วงศ์วีรสิน                              

226         แพทย์หญิง พุทธรักษา รัชชกูล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่        

227         แพทย์หญิง เพาพะงา ภูมิสถาน                               

228         แพทย์หญิง เพื่อนพร หลักเขต                 

229         แพทย์หญิง ภรภัทร   ยิ้มใหญ่ โรงพยาบาลศิริราช              

230         แพทย์หญิง ภวรัญชน์  พินิจจันทร์                             

231         แพทย์หญิง ภัณฑิลา เลี้ยงผ่องพันธุ์                       

232         แพทย์หญิง ภัทรดา เพิ่มศักดิ์มีทรัพย์                   

233         แพทย์หญิง ภัทรียา จึงสมเจตไพศาล                   

234         นายแพทย์ ภากร พุทธานุภาพ                          

235         แพทย์หญิง ภาณุมาศ สุฤทธิ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่    

236         นายแพทย์ ภาณุเมศวร์ หิรัญวิชญารัตน์                                    

237         แพทย์หญิง ภานุช เอี่ยมประภาพร                    

238         แพทย์หญิง ภารวี บรรณเกียรติ                         

239         แพทย์หญิง ภาวิตา จงสุขศิริ                 

240         นายแพทย์ ภุชเคนทร์ กำแพงทอง โรงพยาบาลวัดเพลง           

241         นายแพทย์ ภูบดี บงกชวิลาวัณย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา              

242         นายแพทย์ มณฑล เอกตาแสง โรงพยาบาลสกลนคร          

243         แพทย์หญิง มณฑิรา ศิริ                          

244         แพทย์หญิง มนสินี เวียงคำ                  

245         แพทย์หญิง มนิสสรา เกตุแก้ว 

246         แพทย์หญิง มโนรส มงคลิก                  

247         แพทย์หญิง มยุรี หอมสนิท                               

248         นายแพทย์ มีชัย ปรีชาพลสิทธิ์                        

249         แพทย์หญิง เมธิตา อิทธิสัญญากร                      

250         นายแพทย์ เมธี องค์ศิริพร                              

251         นายแพทย์ โมไนย กาญจนสินิทธ์                       

252         นายแพทย์ ยศดนัย นาเมืองจันทร์  โรงพยาบาลศรีนครินทร์      

253         นายแพทย์ ยุทธวีร์ ศิริจันทร์ โรงพยาบาลหนองแสง        

254         นายแพทย์ รชต สันธนะสุรางค์                       

255         ทันตแพทย์ รพิฉัตร เมฆศิริ                   

256         นายแพทย์ รวินันท์ โสมา ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ             

257         แพทย์หญิง รวิสรา หงส์กฤษดากร      

258         นายแพทย์ รัชพงศ์ ทองพูล                  

259         นายแพทย์ รัฐพงศ์  จันทร์ตระกูล  โรงพยาบาลพังงา

260         นายแพทย์ รัตนภูมิ  ส่งเสริม​สวัสดิ์​                       

261         นายแพทย์ รัตนศักดิ์  เริงธรรม                 

262         นายแพทย์ ราชันย์ วงศ์สาขา                              

263         แพทย์หญิง รินลดา พงษ์รัตนกูล                          

264         แพทย์หญิง รุ่งนภา  ศิลปดีเลิศกุล                        

265         นายแพทย์ รุ่งโรจน์  ตั้งพงษ์                  

266         แพทย์หญิง รุจยา  ร่มเย็น                    

267         แพทย์หญิง รุจิรดา  ธีระบุญชัยกุล                       

268         แพทย์หญิง รุจิรา  พัฒนวณิชกุล                       

269         ทันตแพทย์ รุจิรา  แสนดี                     

270         นายแพทย์ เรืองโรจน์ โหตระไวศยะ                        

271         นายแพทย์ เรืองศักดิ์ รื่นสุคนธ์ โรงพยาบาลหลังสวน          

272         แพทย์หญิง เรือนขวัญ กัณหสิงห์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 
273         ทันตแพทย์หญิง ฤทัยกานต์ วิลัยหอม โรงพยาบาลแก่งหางแมว    

274         แพทย์หญิง ลลิตา พระธานี                

275         แพทย์หญิง ลลิตา  ตั้นเจริญ                

276         นายแพทย์ ลิขสิทธิ์ โสนันทะ                

277         แพทย์หญิง ลิตา ภูผา                       

278         แพทย์หญิง ลิสา กิตติสังวรา  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี               

279         แพทย์หญิง ลีลา สีมาขจร                 

280         ทันตแพทย์หญิง วรางคณา  วรฉายากร  โรงพยาบาลหาดใหญ่         

281         แพทย์หญิง วรางคณา ไวยรัชพานิช                          

282         แพทย์หญิง วราพร อยู่ประสิทธิ์           

283         นายแพทย์ วริชญ์  กอบวรรธนะกุล                    

284         นายแพทย์ วริทธิ์  หวังซื่อกุล                              

285         นายแพทย์ วริศ   ประพุทธ์พิทยา                     

286         แพทย์หญิง วริศรา เกตุเอี่ยม                               

287         แพทย์หญิง วริศรา อิ่มใจ                      

288         ทันตแพทย์ วโรดม จงสุวรรณวัฒนา โรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด   

289         แพทย์หญิง วลัยลักษณ์ บำรุงกิจ   โรงพยาบาลศรีนครินทร์      

290         นายแพทย์ วศิน จีราระรื่นศักดิ์                       

291         นายแพทย์ วศิน ปานสิริธนาโชติ                    

292         นายแพทย์ วัชระ  ลุนจักร โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร  

293         นายแพทย์ วัฒนชัย ปุณณลิมปกุล                      

294         แพทย์หญิง วัณย์ศิริ สุวรรณพันธ์  โรงพยาบาลเลย   

295         นายแพทย์ วัทธิกร พิชิตพร                  

296         นายแพทย์ วันทิน ศรีเบญจลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น         

297         แพทย์หญิง วันวิสาข์ บุญเฟื่อง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์    


 
298         นายแพทย์ วัลลภ แสงสันติ โรงพยาบาลสุรินทร์             


 
299         นายแพทย์ วาปี มาศผล  โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี          

300         แพทย์หญิง วารีณา เลาหพันธุ์                              

301         แพทย์หญิง วิจิตรา เลี้ยงสว่างวงศ์                      

302         นายแพทย์ วิชญะ  ปริพัฒนานนท์                      

303         แพทย์หญิง วิชญาพร  ชาวพงษ์                

304         นายแพทย์ วิชัย ทิพย์ใจเอื้อ                            

305         แพทย์หญิง วิชุนันท์ ศรีวิไล กระทรวงสาธารณสุข          

306         นายแพทย์ วิญญ์ จินะณรงค์                             

307         นายแพทย์ วิทวัส จงสุวรรณวัฒนา                  

308         นายแพทย์ วิทวัส วงศ์ปุณณวัฒน์                    

309         แพทย์หญิง วิภาวัน วัธนะนัย                

310         แพทย์หญิง วิริญจน์ธร ประภากรโกวิท                     

311         นายแพทย์ วิศรุต วันไชยธนวงศ์                       

312         นายแพทย์ วิสุทธิ จิตนุยานนท์                          

313         นายแพทย์ วีรพัฒ ชาญชิตโสภณ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา     

314         ทันตเเพทย์ วีรวัฒน์ พิทักษ์โพธิ์ทอง                     

315         นายแพทย์ ศรัณย์พงศ์ ภิบาลญาติ  โรงพยายาลพระปกเกล้า จันทบุรี      

316         ทันตเเพทย์ ศวัส แจ่มสุวรรณ   คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา              

317         ทันตแพทย์หญิง ศศิพิมพ์    สัจจะวัฒนวิมล                     

318         แพทย์หญิง ศศิวิมล   ส่องสี                     

319         แพทย์หญิง ศิถี ชุมทอง                   

320         แพทย์หญิง ศิรดา จันทร์โสม                              

321         แพทย์หญิง ศุทธิศจี อำมาตย์มณี                         

322         นายแพทย์ ศุภการ  เตชัสอนันต์                           

323         นายแพทย์ ศุภชาติ ชัยอุดมสม โรงพยาบาลสรินธร              

324         นายแพทย์ ศุภชีพ  วิริยะก่อกิจกุล                      

325         นายแพทย์ ศุภณัฐ อภิชาตวาณิช                       

326         นายแพทย์ ศุภณัฐ โสภณอุดมสิน โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร               

327         นายแพทย์ ศุภวัฒน์ ธัชศฤงคารสกุล                    

328         นายแพทย์ ศุภวุฒิ ขันตยานุวงศ์                         

329         นายแพทย์ สกล เจริญวีรกุล                            

330         นายแพทย์ สมเจตน์ เจนวรพจน์                            

331         แพทย์หญิง สรัลนุช ปัญญาวรคุณชัย                  

332         แพทย์หญิง สริตา  มุกุระ                     

333         แพทย์หญิง สลิล ศิรินาม                   

334         นายแพทย์ สิชานนท์ ยืนยาว  โรงพยาบาลปราสาท          

335         นายแพทย์ สิทธิกิตติ์ จอมจันทร์ยอง  Vc clinic               


 
336         ทันตแพทย์ สิทธิเดช สุขแสง สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง        

337         แพทย์หญิง สินี รุ่งรุจิรัตน์  โรงพยาบาลลำปาง             

338         แพทย์หญิง สิระสา คำพรรณ์                               

339         แพทย์หญิง สิรินทร์ ตรีรัตนพันธ์ โรงพยาบาลชลประทาน     

340         แพทย์หญิง สีวลี  สีดาฟอง                

341         นายแพทย์ สุขุม  กอบเดช                

342         นายแพทย์ สุเจตน์ ระจิตสัมพันธ์                      

343         แพทย์หญิง สุธาทิพย์ ตันกุล                    

344         แพทย์หญิง สุภานัน วิจิตตระการ  โรงพยาบาลแม่แตง             

345         ทันตแพทย์ สุเมธ เขียวอ้าย                               

346         นายแพทย์ สุรชัช ศิวะตระกูล โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี   

347         แพทย์หญิง สุรัชนา  ทองแถม                

348         ทันตแพทย์หญิง สุวีรยา อัศวพัฒนากูล                      

349         นายแพทย์ เสถียร บรรจมาตย์ บิลโภชน์ โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

350         นายแพทย์ เหมือนเพชร ราชายนต์                              

351         ทันตแพทย์ อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

352         นายแพทย์ อธิป แสงรุ่งเรือง                            

353         นายแพทย์ อธิภัทร วิชยาอังกูร                            

354         นายแพทย์ อธิศ สมิทธิผล                               

355         นายแพทย์ อนุตร  ขุมมงคล                

356         นายแพทย์ อนุพงค์ กลิ่นอุดม                               

357         ทันตแพทย์หญิง อภิชญา พฤกษาเมธานันท์                 

358         แพทย์หญิง อภิชญา สุขประเสริฐ                          

359         นายแพทย์ อภินันท์  เจริญ​ชั​ยกรณ์                        

360         แพทย์หญิง อมรรัตน์  คำสร้อย                

361         นายแพทย์ อมเรศ ภมะราภา                              

362         แพทย์หญิง อรชพรรนฐ์  สมฤาแสน                             

363         แพทย์หญิง อรปรียา  แวงวรรณ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน    

364         นายแพทย์ อรรคพงศ์  ทนานใหญ่                            

365         แพทย์หญิง อรรถพร อจลเสรีวงศ์                          

366         แพทย์หญิง อรสุมา  พรรณารุโณทัย                     

367         แพทย์หญิง อริศรา  ชีวะพฤกษ์                             

368         แพทย์หญิง อวภาส์  พรหมบันดาลกุล                  

369         นายแพทย์ อวิรุทธ์  อุ่นอารมย์                             

370         นายแพทย์ อัคเดช ตั้งแฐมวงศ์                            

371         นายแพทย์ อังกูร บุญโนนแต้                            

372         ทันตแพทย์หญิง อัจฉราวดี  นุชเฉย                   

373         แพทย์หญิง อัญชิสา ไตรภพ                   

374         แพทย์หญิง อัญมณี ลันโทมรัตนะ                         

375         แพทย์หญิง อัญมณี ไชยยิ่ง                    

376         แพทย์หญิง อาคิรา ลิ้มสุวัฒน์                              

377         นายแพทย์ อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ          

378         แพทย์หญิง อาภากร​ เหล่า​ชุน​สุวรรณ​                    

379         นายแพทย์ อาวินท์ ชัยสัมฤทธิ์โชค                      

380         ทันตแพทย์ อิทธิพล ชาญชินนำ โรงพยาบาลพนมไพร          

381         นายแพทย์ อิบตีซาม อาเซ็ง โรงพยาบาลระแงะ              

382         นายแพทย์ อิศริศ ชาวขมิ้น                

383         นายแพทย์ อิสระ สังชะนา  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล        

384         นายแพทย์ อุฬาร สวนขวัญ                               

385         แพทย์หญิง อุฬารัตน์ สรัสสมิต              

386         นายแพทย์ เอกอาชาน โควสุภัทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"