'คกก.ตรวจสอบเข้าเมืองผิดกม.' สั่งเข้มระวังหลบหนีเข้าเมือง หลังเมียนมาเกิดรัฐประหาร


เพิ่มเพื่อน    

แฟ้มภาพ

1 ก.พ.64 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ที่สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีการเข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เผยแพร่เอกสาร กรณีการเฝ้าระวังและป้องกันการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอันเนื่องมาจากสถานการณ์ทางการเมืองในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระบุว่า  

ตามที่ได้ปรากฏข่าวสารในสื่อมวลชนเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาว่า กองทัพเมียนมาได้ทำการควบคุมตัวนางออง ซาน ซูจี และบุคคลสำคัญอื่น ๆ ในรัฐบาลเมียนมา รวมทั้งได้ควบคุมอำนาจการบริหารประเทศนั้น คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีการเข้าเมืองผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ดังกล่าวและอยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยตระหนักดีว่าเหตุการณ์นี้อาจมีความอ่อนไหว และแม้ว่าจะเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไทย แต่โดยที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศไทยเป็นระยะทางนับพันกิโลเมตร โดยมีช่องทางธรรมชาติที่สามารถใช้ในการหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรได้หลายแห่ง  

กรณีเป็นการสุ่มเสี่ยงว่าประชาชนเมียนมาบางกลุ่มซึ่งมีความเห็นไม่ตรงกับ อุดมการณ์ทางการเมืองของกองทัพเมียนมาอาจแสวงหาช่องทางในการเข้ามาหลบภัยในราชอาณาจักรไทย โดยเข้ามาอย่างผิดกฎหมายและไม่ได้ผ่านช่องทางการเข้าเมืองปกติ ซึ่งจะทำให้ผู้หลบหนีเข้าเมืองดังกล่าว ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองและกักกันตามมาตรฐานด้านการสาธารณสุขที่ได้มีการกำหนดขึ้นในช่วงการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับขณะนี้รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย ได้เปิดให้มีการจดทะเบียนคนต่างด้าวสามสัญชาติ (ลาว กัมพูชา เมียนมา) ที่เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาตให้สามารถอยู่ต่อไปได้เป็นการชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29  ธันวาคม 2563  

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงได้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบให้เพิ่มความเข้มงวด ในการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจสอบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้มีการตรวจสอบ คัดกรอง และกักกันบุคคลตามมาตรฐานด้านการสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติการในเชิงรุกในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากเป็นพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวงกว้างดังที่ได้เคยเกิดขึ้นแล้วในบางพื้นที่ อันจะเป็นภัยต่อสุขภาพของประชาชนไทย  

คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะได้ติดตามสถานการณ์นี้และการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจน ประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการสอดส่องดูแล และการแจ้งเบาะแสกรณีต้องสงสัยว่าได้มีการกระทำความผิด ผ่านช่องทาง 1111 ของรัฐบาล โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานการณ์การแพร่ ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยจะดีขึ้นในเร็ววันข้างหน้า 


ไม้จริง คือ "ไม้มีแก่น" เช่น ไม้สัก ไม้แดง เต็ง รัง ตะแบก พะยูง ตะเคียน มะค่า ประดู่ ฯลฯ ไม้เหล่านี้ ใช้สร้างบ้าน-สร้างเมือง

ทางแพร่ง 'เปิด-ปิด' เมือง
เรตติงวันเกิด 'ตูดตุ๊กๆ'
เขา 'แก้กันอีกแล้ว' พี่ขา
กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"