"กมว."รื้อใหม่ขึ้นสู่ตำแหน่งผอ.รร. รองรับพ.ร.บ.ศึกษาชาติ เปลี่ยนเรียก"หัวหน้าสถานศึกษา"


เพิ่มเพื่อน    5เม.ย.64- กมว. ทบทวน กรณีผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ไม่จำเป็นต้องจบป.โท บริหารการศึกษา "เอกชัย" เผย อนาคต ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาจะไม่มี เน้นประสบการณ์  เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.การศึกษาชาติฉบับใหม่ ที่ยกเลิกคำว่า"ผู้อำนวยการ"ให้ใช้คำว่า"หัวหน้าสถานศึกษา"แทน

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (ประธาน กมว.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในที่ประชุม กมว.ได้มีการพิจารณาร่างมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและการศึกษา ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่าอาจจะต้องมีการพิจารณาทบทวน กรณีผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา แต่จะต้องมีประสบการณ์การบริหารการศึกษา โดยจากนี้คณะอนุกรรมการฯ ชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะนำความเห็นนี้ไปดำเนินการปรับปรุงร่างมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและการศึกษา เมื่อแล้วเสร็จจะเสนอให้ที่ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทยพิจารณา และขั้นตอนต่อไปก็จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแบบกลุ่ม (Focus Group) โดยเชิญผู้อำนวยการ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เข้าร่วม เมื่อได้ข้อสรุปทั้งหมดแล้ว ก็จะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม กมว. ก่อนจะเสนอให้คณะกรรมการคุรุสภา พิจารณาและประกาศเป็นข้อบังคับ

ประธานกมว.กล่าวอีกว่า าเหตุที่ต้องปรับร่างมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและการศึกษา เพื่อที่จะทำให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเน้นเรื่องสมรรถนะให้มากขึ้น อีกทั้งร่างนี้ฯ จะเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งการปรับในครั้งนี้จะสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ที่กำหนด ให้คำว่า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ใช้คำว่า หัวหน้าสถานศึกษาแทน และจะใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกับหัวหน้าสถานศึกษาไม่ได้ ดังนั้น จากนี้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาจะไม่มี และผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องมีประสบการณ์การบริหาร และผ่านการดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าสถานศึกษา


"เรื่องนี้จะช่วยแก้ปัญหามหาวิทยาลัยที่เร่งเปิดหลักสูตรบริหารสถานศึกษา เพื่อรับผู้เรียนจำนวนมากจนไม่มีประสิทธิภาพ และปัญหาที่ครูจบใหม่ ศึกษาต่อเพื่อให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อจะสอบเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน"นายเอกฃัย กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาเหตุส่วนหนึ่งที่ พ.ร.บ.การศึกษาชาติฉบับใหม่  ยังไม่คลอดออกมามีผลบังคับใฃ้ เนื่องจาก มีเสียงคัดค้านไม่เห็นด้วย ที่จะเปลี่ยนแปลงคำเรียกตำแหน่ง "ผู้อำนวยการโรงเรียน" เป็น"ครูใหญ่ "โดยผู้ร่างกม.ระบุว่าผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่ได้เป็นเพียงผู้บริหารโรงเรียนเท่านั้น แต่ต้องมีจิตสำนึกความเป็นครูด้วย  แต่ก็มีเสียงคัดค้านไม่เห็นด้วยมาตลอด ทำให้ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขร่างพ.ร.บ.การศึกษาชาติหลายคร้ั้ง ในที่สุดมาลงตัวที่ การเปลี่ยนจากผู้อำนวยการโรงเรียน มาเป็น "หัวหน้าสถานศึกษา" 

 

 


ทะลุ "หลักพัน" แล้วนะครับ สถิติใหม่ล่าสุด "ยอดติดเชื้อโควิด" รายวันของไทย ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ แต่ไม่ต้องตกอก-ตกใจ

โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี