'พล.ร.ต.ทองย้อย' ยกพระพุทธพจน์ ชี้มนุษย์ไม่อาจเสมอภาคกันได้ทุกเรื่องเพราะการกระทำของตัวเอง

25 ต.ค.2564 - พลเรือตรีทองย้อย แสงสินชัย ปราชญ์ชาวพุทธ อดีตผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ดีกรีเปรียญธรรม 9 ประโยค โพสต์เฟซบุ๊กกล่าวถึงเรื่อง "ความเสมอภาค" มีเนื้อหาดังนี้

"เสมอภาค" เป็นทฤษฎีทางสังคมชนิดหนึ่ง มีหลักการอยู่ว่า มนุษย์ย่อมมีความเสมอภาคกัน หมายความว่า ในทางสังคมไม่มีใครสูงไม่มีใครต่ำกว่ากัน ไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีผู้น้อย ทุกคนเสมอภาคกัน ทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีใครได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษแตกต่างไปจากคนอื่น

กล่าวเฉพาะทางพระพุทธศาสนา มีหลักคำสอนที่ระบุว่า ทุกคนเสมอภาคกันในเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พูดภาษาธรรมดาว่า ทุกคนที่เกิดมาต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายเสมอภาคกัน ไม่มีใครได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องแก่ ไม่ต้องเจ็บ หรือไม่ต้องตาย

ในจูฬกัมมวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ พระไตรปิฎกเล่ม ๑๔ ข้อ ๕๘๑ มีพระพุทธพจน์แสดงไว้ว่า -
กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิทํ หีนปฺปณีตตาย.
(กัมมัง สัตเต วิภะชะติ ยะทิทัง หีนัปปะณีตะตายะ)
แปล: กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและดีแตกต่างกัน

นั่นแสดงว่า เพราะการกระทำของตัวเอง มนุษย์จึงไม่อาจเสมอภาคกันไปหมดได้ทุกเรื่อง

ในแง่การปฏิบัติต่อกันสำหรับคนทั่วไป พระพุทธศาสนาสอนว่าให้มองทุกชีวิตว่าเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น ที่รู้กันว่าเป็นการแผ่เมตตา แก่นแท้ของเมตตาคือการมองทุกชีวิตว่าเป็นมิตรรักของเราเสมอภาคกัน (เป็นความรู้สึกจากใจจริง ไม่ใช่ท่องบ่นจนจำได้)

ในแง่ปฏิบัติต่อกันเฉพาะบุคคลที่อยู่ในฐานะต่างๆ พระพุทธศาสนาสอนเรื่อง “ทิศหก” คือใครอยู่ในฐานะใด ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามฐานะนั้นซึ่งแตกต่างกันไปตามฐานะของแต่ละบุคคล ในแง่นี้แสดงว่ามนุษย์ไม่ได้มีฐานะเสมอภาคกัน

ในแง่การประพฤติปฏิบัติธรรม พระพุทธศาสนาแสดงว่า ไม่ว่าบุคคลจะมีฐานะทางสังคมแตกต่างกันอย่างไรก็ตาม เมื่อมาสู่พระธรรมวินัย มีศีลเสมอกัน มีสัมมาทิฐิเสมอกัน ปฏิบัติธรรมจนบรรลุมรรคผล ย่อมมีความเสมอภาคกันโดยธรรม

อย่างไรก็ตาม มีสุภาษิตบทหนึ่งในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ดังนี้ -
ยตฺถ อลโส จ ทกฺโข จ
สูโร ภีรุ จ ปูชิยา
น ตตฺถ สนฺโต วสนฺติ
อวิเสสกเร นเค.
ที่มา: เนรุชาดก ฉักนิบาต พระไตรปิฎกเล่ม ๒๗ ข้อ ๘๕๓
พากย์ไทยว่า -
ในที่ใด คนเกียจคร้านกับคนขยัน
คนกล้าหาญกับคนขลาด
ได้รับการยกย่องเสมอภาคกัน
สัตบุรุษย่อมไม่อยู่ในที่นั้น
อันเป็นที่ซึ่งไม่สามารถจะแยกคนให้ต่างกันได้
เพราะฉะนั้น --
: ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมกันให้มาก
: มนุษย์ก็เสมอภาคกันทันที

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'อ.ทองย้อย' เผยคำถวายสัตย์ปฏิญาณที่คนส่วนมากไม่เคยได้ยิน คณะทหาร-ตร.ชั้นนายพลเฝ้าฯ

พลเรือตรีทองย้อย แสงสินชัย ปราชญ์ชาวพุทธ อดีตผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ดีกรีเปรียญธรรม 9 ประโยค โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเรื่อง "คุณค่าทางจิตใจ" เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ผมไปเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

วาระแห่งภูมิภาค : เพศภาวะ ความเสมอภาค ความหลากหลาย และการมีส่วนร่วมในอุดมศึกษา

นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 แวดวงอุดมศึกษาทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค ได้มีการถกแถลงเพื่อหาทางออกต่อข้อท้าทาย เช่น การดำรงอยู่ของมหาวิทยาลัยในยุคสมัยที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน

พล.ร.ต.ทองย้อย ถ่ายทอดความในใจหลังเข้าพิธีประดับยศ มนุษย์ต้องกตัญญูจึงต่างจากสัตว์

พลเรือตรีทองย้อย แสงสินชัย ปราชญ์ชาวพุทธ อดีตผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ดีกรีเปรียญธรรม 9 ประโยค โพสต์เฟซบุ๊ก