เปลี่ยนชีวิต’สตรีเปราะบาง’ ด้วยอาชีพช่างผม

วงการร้านเสริมสวยของไทยเติบโตและมีช่างทำผมมากฝีมือจำนวนมาก ขึ้นชื่อว่า เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่ดีอีกอาชีพหนึ่ง เพื่อแบ่งปันโอกาสและสร้างอาชีพให้กับสตรีกลุ่มเปราะบาง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จับมือกับบริษัท ลอรีอัล(ประเทศไทย) จำกัด เสนอโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตผ่าน ”โครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty for a Better Life “ แก่กลุ่มสตรี กลุ่มครัวเรือนเปราะบาง รวมถึงแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ขาดโอกาสในการมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ให้เรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยให้มีมาตรฐานและมีใบรับรองฝีมือ การันตีมีวิชาชีพติดตัวอยู่รอดในยุคนี้ ควบคู่กับการเทรนด์ครูผู้สอนฝึกอาชีพด้านช่างผมจากหน่วยงานพัฒนาอาชีพของ สค. เพื่อ Upskill และ Reskill เพิ่มทักษะใหม่ พัฒนาครูผู้สอนให้ทันสมัยไม่ตกเทรนด์ นำความรู้มาอบรมให้นักเรียนมีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองต่อไป

จินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)  กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง สค. กับลอรีอัล ประเทศไทย แบรนด์ระดับโลก ถือเป็นการก้าวไปข้างหน้า โดยมีเป้าหมายเดียวกันในการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยและความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั่วโลกขับเคลื่อน ส่วนเป้าหมายแผนพัฒนาสตรีไทย 5 ปี เน้นผู้หญิงได้รับการพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ ปัจจุบันมีสตรีกลุ่มเปราะบาง รายได้น้อย เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวกว่า 1 แสนคนทั่วประเทศ รวมถึงเด็กผู้หญิงที่ออกจากการศึกษากลางคัน เป็นกลุ่มเป้าหมายแรกของโครงการที่อยากเชิญชวน เพราะสตรีจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ต้องมีอาชีพสร้างรายได้ โดยคุณสมบัติผู้ร่วมอบรมต้องมีอายุระหว่าง 15-50 ปี โดยจะอบรมรุ่นแรกเดือนกันยายน 2566 นี้ นำร่องที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน และขยายผลทั่วประเทศในระยะเวลา 3 ปี มีเป้าหมาย 500 คน

“ อาชีพเสริมสวยอยู่ในทุกชุมชน มีตลาดชัดเจน มีช่องทางไปได้อีกไกล  สตรีที่ผ่านโครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยจะผ่านมาตรฐาน ไม่ตกงานแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นช่างทำผม หรือเป็นเจ้าของร้านเสริมสวย ทางกรมจะติดตามและหาแหล่งทุน เพื่อสนับสนุนให้อาชีพยั่งยืน นอกจากการพัฒนาฝีมือ ยังเสริมการเรียนรู้ธุรกิจการตลาด  การใช้เทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย รวมถึงสร้างทักษะชีวิตมีครอบครัวที่เข้มแข็ง ความร่วมมือนี้มุ่งพัฒนาศักยภาพสตรี เสริมกำลังใจ เสริมความมั่นใจให้ผู้หญิงพึ่งพาตัวเองได้ ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ เพราะการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแบกรับภาระมากมาย  การมีอาชีพช่วยลดความเหลื่อมล้ำและมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  “ จินตนาย้ำเป้าหมายสูงสุด

ในส่วนการจัดอบรม Train the Trainers เพื่อเสริมทักษะด้วยหลักสูตรของลอรีอัลให้แก่ครูผู้สอนฝึกอาชีพทั้งในด้านทฤษฎี เทคนิคการทำสีใหม่ และทักษะ Soft skill  นั้น อธิบดี สค. กล่าวว่า กรมมีหน่วยปฏิบัติบริการประชาชน ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง เน้นฝึกอาชีพและอบรมหลักสูตร  นอกจากนี้ มีสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 4 แห่ง  ขณะเดียวกันปรับศูนย์เป็นศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว เพื่อให้แม่ฝึกอาชีพอย่างเต็มศักยภาพ เราไม่ได้รับเฉพาะผู้หญิง แต่พ่อเลี้ยงเดี่ยว หรือกลุ่ม LGBTQ ที่ขาดโอกาส มารับบริการฝึกอาชีพได้  ซึ่งช่างเสริมสวยเป็นอาชีพที่ฝึกสอนมา 40 ปี ปัจจุบันวิทยาการล้ำหน้ามากมาย มีการออกแบบทรงผมแบบใหม่ๆ การที่ ลอรีอัล นำจุดแข็งสนับสนุนพันธกิจช่วยจัดอบรมให้องค์ความรู้แก่ครู ซึ่งถือเป็นครูแม่ไก่ จะพัฒนาให้ครูเหล่านี้ทันสมัย ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ตกเทรนด์ กลายเป็นครูช่างมือโปร เกิดประโยชน์และจุดประกายให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตัวเองสู่อาชีพในวงการเสริมสวย

อาชีพเสริมสวย เปลี่ยนชีวิตผู้หญิงให้ดีขึ้น ประเด็นนี้ อรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรและสื่อสารสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน  2030 “L’Oreal For The Future” ที่มีการทำงานด้านสังคม  ตั้งเป้า 1 แสนคนทั่วโลกภายใน 10 ปี    สำหรับโครงการ”ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty for a better Life “  เป็นโครงการภายใต้มูลนิธิลอรีอัล ดำเนินงานใน 27 ประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทยเรามีการทำงานส่งเสริมศักยภาพสตรีและสร้างโอกาสด้านอาชีพ  และขยายความร่วมมือกับกรมในโครงการ”ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty for a better Life “ เพื่อช่วยเหลือสตรีสามารถพัฒนาตัวเองได้จริงด้วยทักษะอาชีพเสริมสวย  เสริมสร้างความมั่นใจ ก่อนและหลังฝึกทักษะเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆ  เน้นที่การทำผม     

“ ในไทยเริ่มปี 52 ที่ผ่านมา ร่วมกับหน่วยงานราชการ ศูนย์ฝึกอาชีพ และสถาบันด้านการออกแบบทรงผมหลายแห่ง สอนนักศึกษาได้ 336 คน ในพื้นที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ  ซึ่งร้อยละ 50 มีอาชีพเป็นผู้ช่วยช่างทำผม บางส่วนเปิดร้านเสริมสวยเล็กๆ ในชุมชน บางคนทำแนวบาร์เบอร์   อีกทั้งจากเสียงสะท้อนผู้เรียนมีข้อจำกัด ไม่สามารถอบรมระยะยาว 3 เดือน เต็มเวลาได้  ความร่วมมือนี้จึงปรับจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 120 ชั่วโมง   แต่คงคุณภาพ  เน้นทำสีผม สระไดร์ ระยะต่อมาจะขยายเทคนิคเสริมสวยที่ลึกซึ้งมากขึ้น  เช่น ดัดผม  นอกจากนี้ จัดอบรมครูผู้สอน เพราะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ เราสนับสนุนบุคลากรช่วยสอนและให้คำแนะนำตลอดหลักสูตรเสริมสวย สอนการตลาดซาลอนที่แท้จริง ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้  สื่อสารกับผู้เรียนให้สามารถทำงานได้จริง อยากให้สตรีมาพัฒนาทักษะนี้และพัฒนาตัวเองสู่อาชีพ หากมีโอกาสพร้อมจะสนับสนุนสตรีที่อบรมมากกว่า 500 คน  “ อรอนงค์ กล่าว

การประกอบอาชีพช่างผมในยุคนี้ อรอนงค์แนะนำช่างผมรุ่นใหม่ว่า ทักษะอาชีพเสริมสวยเป็นตลาดใหญ่ การทำผมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต การทำสีเป็นส่วนหนึ่งของแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ซึ่งมีโอกาสสร้างงานและทำเงิน แต่การอยู่ในอาชีพนี้และมีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน จำเป็นต้องมีความตั้งใจ มีความฝึกฝน และมีทักษะของการใกล้ชิดลูกค้า ถือเป็น Soft Skill  ช่างที่เก่งๆ มีลูกค้าเยอะๆ เพราะลูกค้าเชื่อฝีมือ และสื่อสารกับลูกค้าได้ดี ต้องพัฒนาทั้งความรู้ แรงบันดาลใจ และบุคคลิกภาพอยู่เสมอ เพื่อยกระดับอาชีพและเป็นร้านซาลอนที่ทำเงิน   สามารถสร้างแบรนด์ของตัวเอง จะเห็นว่า ทุกวันนี้มี KOL ที่เป็นช่างทำผม ทั้งเก่งทำผมและสร้างโปรไฟล์ที่เป็นตัวเองได้ กลายเป็นช่างชื่อดัง

สำหรับความร่วมมือในโครงการ”ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty for a Better Life “ มีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจร่วมโครงการสามารถติดตามข่าวคราวการรับสมัครฝึกอบรมได้ที่เว็บไซต์และเฟสบุคของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน การอบรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ตั๊กแตน ชลดา' ใจป้ำ หอบเงินแสนเซอร์ไพรส์ช่างผมประจำตัว

นับเป็นศิลปินยอดกตัญญูอีกหนึ่งคนของวงการ สำหรับศิลปินขวัญใจแฟนๆ “ตั๊กแตน ชลดา” ที่เมื่อวันก่อนได้หอบเงินแสนไปมอบให้กับ ช่างทำผมคู่กายของตั๊กแตน งานนี้ทำเอา โอ๋-สุรชัย เสือโรจน์ (ช่างทำผมคู่ใจ) ถึงกับช็อคและร้องไห้ออกมาด้วยความตกใจ และปลื้มใจ

ศูนย์บริการ’ซิงเกิ้ลมัม’ ปั้นแม่สายสตรอง

ถ้าจะให้พูดถึง "ซิงเกิ้ลมัม" หรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในปัจจุบันมีให้เห็นกันมากจนเกลื่อนเมือง เพราะเมื่อแยกทางกันหรือไม่เจอผู้ชายดีๆ ที่จะฝากชีวิตไว้ ผู้หญิงก็ต้องลุกขึ้นมาสตรอง ทำหน้าที่พ่อและแม่ให้กับลูก แต่ยังมีซิงเกิ้ลมัมจำนวนมากที่เผชิญความยากลำบากเมื่อต้อง

'อาย วราไพรินทร์' เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว เพราะช่วยหญิงไทยคิดทำแท้ง

อาย-วราไพรินทร์ ธนวริสพร ดาราสาวจากซีรี่ย์ดัง สงครามนางงาม ออกมาแถลงข่าวยอมรับตอนนี้กำลังเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจริงๆ ตามกระแสข่าวลือ แต่เป็นการรับอุปการะจากหญิงไทยที่บาห์เรน ที่ตั้งครรภ์แล้วมาขอความช่วยเหลือว่าอยากได้เด็กหรือไม่ ถ้าตนรับอุปการะก็จะไม่ทำแท้งแล้วยินดียกให้เป็นลูกเลย