เปิดพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมฯ หนุนดนตรี-เฟสติวัล

9 ต.ค.2566 – กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดงานครบรอบวันเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยปีที่ 36 โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พันโท สมชาย กาญจนมณีรองเลขาธิการสำนักพระราชวัง นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหาร สวธ. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมงานบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และร่วมประกอบพิธีทางศาสนา ทั้งนี้ มีผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานภาคราชการและเอกชน เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 โอกาสนี้ นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า ตามที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งของไทยและต่างประเทศ ในการอนุรักษ์ สืบทอด รักษา ต่อยอดส่งเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างสังคม มีภารกิจหลัก 3 ด้านในการสนับสนุนจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมของประเทศและนานาชาติมากกว่า 30 รายการต่อปี  การรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งการต้อนรับบุคคลสำคัญของประเทศและต่างประเทศ และเปิดพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมการแสดงทั้งของประเทศและนานาชาติ

​อธิบดี สวธ. กล่าวต่อว่า ตามนโยบาย THACCA (Thailand Creative Content Agency) ของรัฐบาลในด้าน “ดนตรีและเฟสติวัล” ในการเปิดพื้นที่สาธารณะจัดการแสดงดนตรี สนับสนุนดนตรีไม่ตีกรอบ ส่งเสริมอย่างเท่าเทียม ทั้งดนตรีไทยเดิมและดนตรีร่วมสมัย ควรได้รับการสนับสนุน และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในการขับเคลื่อนนโยบายรองรับ THACCA ด้วยการเปิดพื้นที่และเปิดโอกาสให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะและดนตรี เปิดพื้นที่สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้และแสดงออก นำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

​โดยในปี พ.ศ.2567 รัฐบาลได้กำหนดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้เตรียมการจัดกิจกรรมการแสดงเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการเปิดพื้นที่ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ศิลปินแขนงต่าง ๆ ได้มีพื้นที่ในการจัดแสดงเพิ่มมากขึ้น ดังนี้  

1.การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอน กุมภกรรณทดน้ำ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

2.การแสดงมหกรรมดนตรีแจ๊สเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

3.งาน 84 ปีลูกทุ่งไทย ในวันที่ 14 มกราคม 2567 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

4.งาน “ศรีศตวรรษวิเศษ ครูประเวช กุมุท” วาระครบรอบ 100 ปีชาติกาล ครูประเวช กุมุท ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ. 2532 ในวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดโดย คณะศิษย์ครูประเวช กุมุท มูลนิธิ ดุริยประณีต ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

5.งานวันศิลปินแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567 

6.งานมหกรรมรามายะนานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา ระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

7.การแสดงดนตรีไทย โดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ปีพุทธศักราช 2567 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

8.งานมหกรรมการแสดงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา เดือนกรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

9.การแสดงมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา เดือนกรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

10.การจัดการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและนานาชาติ เช่น การจัดการเรียนการสอน     ของวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย วงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย เป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์  

​11.การเปิดพื้นที่ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้มีพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรม การแสดงเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีร่วมสมัย ศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ทุกแขนง ทั้งของไทยหรือนานาชาติ เช่น เปิดพื้นที่ให้ผู้สนใจเข้ามาจัดกิจกรรมการแสดง ก่อนการแสดงในหอประชุมใหญ่ เป็นวงเล็ก ๆ คล้ายการเปิดหมวก เป็นต้น

​ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลทางวัฒนธรรม ได้ทาง www.culture.go.th หรือเฟซบุ๊ค กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และติดตามกิจกรรมการแสดงได้ที่ https://www.tccbooking.net/activity

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เสริมศักดิ์ขานรับนายกฯ เผยข้อมูล‘ชุดไทยพระราชนิยม’พร้อมเสนอขึันทะเบีบนยูเนสโก สวธ.ย้ำคุณค่า-กระตุ้นเศรษฐกิจ

28 ก.พ.2567 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง

นิทรรศการผลงาน '12ศิลปินแห่งชาติ'

12 ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565  ร่วมงานวันศิลปินแห่งชาติ น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผู้ทรงเป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในวันที่ 24  กุมภาพันธ์ และแสดงผลงานทรงคุณค่าในนิทรรศการเผยแพร่ประวัติ

Soft Power ไทยในเวที FIFA Congress 2024

เพื่อให้การเตรียมการแสดงในการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความประทับใจให้กับนานาประเทศ นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมจัดประชุมสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ FIFA (Federation Internationale de Football Association)

สวธ.น้อมรำลึกพระปฐมบรมศิลปินกรุงรัตนโกสินทร์ จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานศิลปินแห่งชาติเนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ

24 ก.พ.2567 - เนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม จัดนิทรรศการเผยแพร่ประวัติและผลงานศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 เนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า ศิลปินแห่งชาติถือเป็นปราชญ์แห่งแผ่นดิน

ปลื้ม! สื่ออินเดียยกย่อง'สงกรานต์ในไทย' 1 ใน 9 สุดยอดเทศกาลระดับโลก

21 ก.พ.2567 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า รัฐบาลมุ่งขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ ด้านเฟสติวัลและด้านการท่องเที่ยวรองรับนโยบาย Thailand Creative Content Agency (THACCA) และ วธ. มีนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ สร้างเสน่ห์วิถีไทย

วธ.จัด‘มหัศจรรย์วันมวยไทย ดังไกลสู่ชาวโลก‘ ดันมวยไทยเป็นมรดกโลก

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) “6 กุมภาพันธ์ วันมวยไทย” ภายใต้งาน “มหัศจรรย์ วันมวยไทย ดังไกลสู่ชาวโลก ประจำปี 2567” (Amazing MuayThai World Festival 2024) โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี