วธ.เปิดผลโพล'วันลอยกระทง' ตั้งใจขอขมาพระแม่คงคา

วธ.เปิดโพลวันลอยกระทง ให้ความสำคัญขอขมาพระแม่คงคา ส่วนลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัย ติดอันดับ 1 สถานที่น่าสนใจ เห็นด้วยใช้วัสดุธรรมชาติ ‘เสริมศักดิ์’ ดันเป็นงานระดับนานาชาติ

24 พ.ย.2566 – นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีต่อ “วันลอยกระทง” ประจำปี พ.ศ. 2566 จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 17,428 คน ครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค ผลสรุปพบว่า เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 86.38 ทราบว่าวันลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันที่ 27 พฤศจิกายน เมื่อสอบถามความเห็นการลอยกระทง เป็นการร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่สังคมไทยหรือไม่ ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 92.33 เห็นด้วย และเห็นว่าประเพณีลอยกระทงมีความสำคัญอย่างไร 3 อันดับแรก คือ ร้อยละ 69.33 เพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ร้อยละ 50.98 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และร้อยละ 46.49 เพื่อรู้คุณค่าของน้ำ และการปฏิบัติต่อการใช้น้ำ เนื่องจากน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า เมื่อสอบถามเด็ก เยาวชน และประชาชนคิดว่าสถานที่ที่จะไปลอยกระทงในปีนี้ 3 อันดับแรก พบว่า ร้อยละ 49.33 ตามงานวัด ชุมชน สวนสาธารณะ ที่จัดงานลอยกระทง ร้อยละ 23.56 สระน้ำ บึง แม่น้ำ ลำคลอง และร้อยละ 10.46 ยังไม่แน่ใจ ส่วนสถานที่ที่มีความน่าสนใจในการลอยกระทง 3 อันดับแรก คือ ร้อยละ 28.90 จังหวัดสุโขทัย งานการแสดงแสงเสียง งานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ร้อยละ 19.64 จังหวัดเชียงใหม่ งานประเพณียี่เป็งล้านนา/ประเพณีเดือนยี่เป็ง และร้อยละ 17.16 ไอคอนสยาม

นอกจากนี้ ผลสำรวจได้สอบถามควรจัดกิจกรรมใดในงานประเพณีลอยกระทง ร้อยละ 58.76 การประกวดกระทงสวยงาม ร้อยละ 53.60 เห็นว่า ควรจัดกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ ร้อยละ 48.85 กิจกรรมการแต่งกายชุดไทยเข้าร่วมประเพณีลอยกระทง ร้อยละ 43.33 กิจกรรมการทำบุญ ไหว้พระ และร้อยละ 41.73 กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ส่วนการลอยกระทงอย่างไรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 71.09 เห็นว่า ลอยกระทงโดยใช้วัสดุธรรมชาติ ร้อยละ 51.50 1 ครอบครัว 1 กระทง และร้อยละ 45.02 ลอยกระทงออนไลน์ และเมื่อสอบถามถึงวิธีการที่จะจูงใจหรือเชิญชวนเข้าร่วมประเพณีลอยกระทง ร้อยละ 63.69 เห็นว่า ครอบครัวพาลูกหลานไปร่วมงานลอยกระทง ร้อยละ 48.78 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง และร้อยละ 42.66 เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายเสริมศักดิ์ กล่าวต่อว่า เมื่อสอบถามถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนห่วงและกังวลมากที่สุดจากการจัดงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้พบว่า 3 อันดับแรก ได้แก่ ร้อยละ 31.50 เกิดอุบัติเหตุ เช่น พลัดตกน้ำ จมน้ำ อุบัติเหตุทางการจราจร ร้อยละ 25.78 เกิดขยะในแม่น้ำ และร้อยละ 20.68 การทะเลาะวิวาท การทำอนาจาร ขณะเดียวกันเมื่อสอบถามเกี่ยวกับ เด็ก เยาวชน และประชาชนเกี่ยวกับการส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนแต่งกายชุดไทยไปลอยกระทง ส่วนใหญ่เห็นด้วยเพราะเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ แสดงถึงความเป็นไทย ร่วมสืบสานประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณ สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชาติ เป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลัง เป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคนจะได้ร่วมกันสวมใส่ชุดไทยในงานเทศกาลประเพณีและยังทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง รวมทั้งยังได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ที่บริการให้เช่าและจำหน่ายชุดไทยด้วย

นอกจากนี้ เมื่อสอบถามเกี่ยวกับแนวทางที่ให้กระทรวงวัฒนธรรมได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ควรจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงทุกปี เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมประเพณีลอยกระทงที่ทรงคุณค่าไม่ให้สูญหาย การปฏิบัติตามแบบประเพณีวัฒนธรรมที่เหมาะสม ซึ่งสะท้อนถึงการแสดงออกที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร มีน้ำใจไมตรีให้แก่กันและการแสดงความกตัญญูต่อ “น้ำ” และสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด การส่งเสริมและรณรงค์ให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติในการทำกระทง ร่วมใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยการใช้กระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายเสริมศักดิ์ กล่าวว่า วธ.พร้อมรับความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับวันลอยกระทงมาดำเนินการทั้งการส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนแต่งกายชุดไทยไปลอยกระทงเพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทยและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เช่น การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ การแสดงพื้นบ้าน การจำหน่าย และจัดแสดงผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน เป็นต้น รวมทั้งมุ่งยกระดับงานประเพณีลอยกระทงให้เป็นงานระดับนานาชาติ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชม'โขน'ผ่านศิลปะร่วมสมัยระดับสากล

ชาวไทย โดยเฉพาะเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ที่สนใจศิลปะการแสดงโขน นาฏกรรมชั้นสูงของไทย และอยากชมการแสดงโขนได้อย่างเข้าใจและรู้ซึ้งถึงคุณค่ามากยิ่งขึ้น ชวนมาเปิดโลกการเรียนรู้ในนิทรรศการงาน Miscellany of Khon (เกร็ดโขน) ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 – 2 มีนาคม 2567

นิทรรศการผลงาน '12ศิลปินแห่งชาติ'

12 ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565  ร่วมงานวันศิลปินแห่งชาติ น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผู้ทรงเป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในวันที่ 24  กุมภาพันธ์ และแสดงผลงานทรงคุณค่าในนิทรรศการเผยแพร่ประวัติ

ปลื้ม! สื่ออินเดียยกย่อง'สงกรานต์ในไทย' 1 ใน 9 สุดยอดเทศกาลระดับโลก

21 ก.พ.2567 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า รัฐบาลมุ่งขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ ด้านเฟสติวัลและด้านการท่องเที่ยวรองรับนโยบาย Thailand Creative Content Agency (THACCA) และ วธ. มีนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ สร้างเสน่ห์วิถีไทย

สักการะพระบรมสารีริกธาตุ เฉลิมพระเกียรติในหลวง 6 รอบ

ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) พร้อมด้วย H.E. Mr. Nagesh Singh เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย และนายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980

มหกรรมผ้าตีนจก'แม่แจ่ม' โชว์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผ้าตีนจก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการผ้าทอของประเทศไทย และถูกยกให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของอำเภอแม่แจ่ม ด้วยเป็นผ้าซิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนที่อื่น มีความละเอียดปราณีต ลวดลายอ่อนช้อย มีความหมายในตัวเอง

โพล'วาเลนไทน์'เผยคำบอกรักที่ประทับใจมากสุด

13 ก.พ.2567 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชนที่มีต่อ “วันแห่งความรัก” (วันวาเลนไทน์) ปี 2567 จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 19,466 คน ครอบคลุมทุกภูมิภาค โดยมีผลสรุปดังนี้ 1.เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่