4ปีเรือแป๊ะชง ‘152กฎหมาย’ ตอกยํ้านิติรัฐ!

"รัชดา" ร่ายผลงานด้านกฎหมายรัฐบาล  บอกเกือบ 4 ปีชงกฎหมายแล้ว 152 ฉบับ ตอกย้ำเจตนารมณ์รัฐนาวาลุงตู่ให้ความสำคัญเรื่องกบิลเมืองและปฏิรูปประเทศ พร้อมเปิดไทม์ไลน์ กม.ใหม่ที่เตรียมมีผลบังคับใช้

เมื่อวันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค.65  รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้พิจารณาร่างกฎหมายรวม  152 ฉบับ ซึ่งเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการใช้กฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบราชการ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน รวมถึงพัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัย  สอดรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในทุกมิติ

สำหรับร่างพระราชบัญญัติที่ ครม.มีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามี 23 ฉบับ ร่าง พ.ร.บ.ที่กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 26 ฉบับ ร่าง พ.ร.บ.ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร  (วิป) 1 ฉบับ ร่าง พ.ร.บ.ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา 30 ฉบับ และร่าง พ.ร.บ.ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว 5 ฉบับ และประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว 67 ฉบับ  ส่วน พ.ร.บ.ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้จำนวน 7 ฉบับ

น.ส.รัชดากล่าวต่อว่า ร่าง พ.ร.บ.ที่ ครม.มีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของกฤษฎีกา 23 ฉบับ มีอาทิ 1.ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ... 2.ร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ... และร่าง  พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ... 3.ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่..)  พ.ศ. ... (ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง) 4.พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ...  5.ร่าง พ.ร.บ.ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ... 6.ร่าง พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ... 7.ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. ... และ 8.ร่าง พ.ร.บ.ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. ... เป็นต้น

น.ส.รัชดากล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ที่กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 26 ฉบับ อาทิ 1.ร่าง พ.ร.บ.การจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. ... 2.ร่าง พ.ร.บ.กำหนดกรอบและเป้าหมายการจัดทำบริการสาธารณะและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... 3.ร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558  พ.ศ. ... 4.ร่าง พ.ร.บ.การทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล  พ.ศ. ... ส่วนร่าง พ.ร.บ.ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวิป 1  ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย  พ.ศ. ...

สำหรับร่าง พ.ร.บ.ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา  30 ฉบับ แบ่งเป็น ร่าง พ.ร.บ.ตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศรวม 3 ฉบับ คือ 1.ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ... 2.ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ... 3.ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..)  พ.ศ. ... และร่าง พ.ร.บ.หมวดอื่นๆ อาทิ 1.พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อกำหนดกลไกให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถชำระเงินคืนกองทุนได้ ขยายโอกาสการเข้าถึงเงินกู้ยืม และปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของกองทุน) 2.ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต  พ.ศ. ... 3.ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับกฎหมายคู่ชีวิต) 4.ร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ... 5.พ.ร.บ.ยกเลิก พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ.ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว 72 ฉบับ ซึ่งอยู่ระหว่างนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย 5 ฉบับ อาทิ 1.ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 2.ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566  3.ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 ส่วนร่าง  พ.ร.บ.ที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว จำนวน 67 ฉบับ  อาทิ 1.พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 2.พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 28 พ.ศ.2564  (ความผิดฐานทำให้แท้งลูก แก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ) 3.พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564 4.พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 5.พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2565 6.พ.ร.บ.ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ.2565 7.พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ.2565 8.พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 เป็นต้น

น.ส.รัชดากล่าวด้วยว่า ยังมีกฎหมายใหม่ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้รวม 7 ฉบับ อาทิ 1.พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 มีผลบังคับใช้วันที่ 10  ม.ค.2566 2.พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 มีผลบังคับใช้วันที่ 23 ม.ค.2566 3.พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ.2565 มีผลบังคับใช้วันที่ 22 ก.พ.2566  และ 4.พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565 มีผลบังคับใช้วันที่ 22 มิ.ย.2566 เป็นต้น.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แนะเช็กเว็บ https://www.dot.go.th ก่อนซื้อทัวร์ท่องเที่ยว

รองโฆษกรัฐบาลแนะวิธีตรวจสอบบริษัททัวร์นำเที่ยวผ่านเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว https://www.dot.go.th ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ ย้ำรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งแก้ไขปัญหาทัวร์เถื่อน ไกด์เถื่อน

'ทิพานัน' อวดผลงาน 'ลุงตู่' ปราบอาชญากรรมออนไลน์

'ทิพานัน' ชูผลงาน 'พล.อ.ประยุทธ์' แก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ หลังสถิติแจ้งความออนไลน์ลดลงสัปดาห์ละ 700 ราย ย้ำโทษสูงซิมผี-บัญชีม้าคุก 5 ปี ปรับ 5 แสนบาท

31พรรคลงนามจรรยาบรรณ

กกต.พร้อมแล้ว รับสมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์-แบ่งเขต เผยพรรคการเมืองระวังตัวแจไม่หลุดปมใหญ่สังกัด 30 วัน