ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ 'นิพนธ์ บุญญามณี' สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี

6 ก.ย.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง รัฐมนตรีลาออก

ด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ขอลาออก จากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ความเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์ บุญญามณี จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ตามความในมาตรา ๑๗๐ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์