‘บิ๊กป้อม’ ตั้ง คกก.นโยบาย พปชร. ‘ไพบูลย์’ ปธ.ร่างนโยบายหาเสียง

‘บิ๊กป้อม’ตั้งคกก.นโยบายพปชร.‘ไพบูลย์’ นั่งปธ. ศึกษาร่างนโยบายหาเสียงเลือกตั้ง ดึง‘สมเกียรติ’ อดีตเลขาฯสทนช.ร่วมวง ถกนัดแรก 23 พ.ย.

21 พ.ย.2565-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ลงนามคำสั่งพรรคพลังประชารัฐที่ 132/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพรรคพลังประชารัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดนโยบายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค สมาชิกพรรค นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของทุกภาคส่วน รองรับการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า และตอบสนองต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และประชาคมโลกในปัจจุบัน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ประชาชนคนไทย ทุกคนอยู่ดีกินดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 17(1)(ซ) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพรรคพลังประชารัฐ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

โดยคณะกรรมการ คน 15 ประกอบด้วย 1.นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานกรรมการ 2.พล.ต.อ. ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองประธานกรรมการ ขณะที่กรรมการ  3.นายอัครวัฒน์ อัศวเหม4 นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ 5 นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ 6.นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ 7.นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา 8.นายรงค์ บุญสวยขวัญ 9.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ 10 น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ 11. พล.อ. กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์ 12 .นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อดีตเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) 13.นายบุรินทร์ สุขพิศาล 14.นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทยและ15.น.ส.พรรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ กรรมการและเลขานุการ

ขณะที่มีหน้าที่และอำนาจ 1.ศึกษาและจัดทำร่างนโยบายเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรค และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง เสนอหัวหน้าพรรคพิจารณา เพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติม ให้เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วน รวมทั้ง นำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคต่อไป

2.จัดให้มีการรับฟัง แลกเปลี่ยน และระดมความคิดเห็นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค สมาชิกพรรค นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา และจัดทำร่างนโยบายเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ 3.จัดทำเอกสารประกอบนโยบายเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรค เพื่อยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

4.แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 5.รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในทุกขั้นตอนต่อหัวหน้าพรรคโดยตรง 6.ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ โดยนายไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการฯ จะประชุมนัดแรก วันที่ 23 พ.ย. เวลา 14.00 น.  ที่รัฐสภา

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แผนสยายปีก บิ๊กตู่-รทสช. หลัง“ประยุทธ์”ลงปาร์ตี้ลิสต์ คุมยุทธศาสตร์พรรค

วิเคราะห์ การเข้าสู่การเมืองในการเลือกตั้งรอบนี้ ของพลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ที่ถึงตอนนี้ เส้นทางเริ่มชัดมากขึ้นเรื่อยๆว่า รอบนี้ ปักหลักแน่น เอาจริงแนวโน้มเล่นการเมืองยาว

'เพื่อไทย' เปิดทีมงานแลนด์สไลด์ 61 ชีวิตนายทุนภูมิใจไทยขนทีมซบ!

'เพื่อไทย' เปิดว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เพิ่มอีก 61 ราย อดีตนายทุนภูมิใจไทยขนทีมงานนับสิบ โวทันทีโคราชแลนด์สไลด์ ตามเย้ย 'บิ๊กตู่' ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้ อึ้งผู้สมัครอดีต ส.ส.เพื่อชาติ-พลังประชารัฐแห่ร่วมงาน

สามมิตรแยกกันเดิน! อนุชาประกาศขอตาม 'บิ๊กตู่' เข้า รทสช.

'อนุชา' ลั่นตัดสินใจแล้ว ร่วมทาง 'บิ๊กตู่' เข้า รทสช. แต่ยังอุบวันสมัคร ชี้ชอบความจริงใจและการทํางาน ยํ้าสามมิตรไม่แตกแม้แยกกันเดิน ระบุกึ่งแจ้งบิ๊กป้อมแล้ว เพราะเกรงใจ