กม.กัญชาส่อร่วง! รัฐบาล-ฝ่ายค้านรุมถล่มยับ เปิดช่องบางพวกหาผลประโยชน์

ส่อไปไม่รอด กฎหมายกัญชา ฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล ดาหน้าถล่ม ตั้งแต่ คำปรารภ เขียนกำกวม ไม่ระบุใช้แค่การแพทย์ ส่อเปิดช่องให้บางพวกหาประโยชน์ ปูด ญาติรัฐมนตรีให้ญาติตั้งบริษัท เตรียมค้าเสรี เพื่อไทย ปลุก ผู้นำทุกศาสนาร่วมต่อต้าน

14 ธ.ค.2565 - เวลา 10.40 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมรัฐสภา มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยก่อนเข้าวาระการประชุม นายชวน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย ลาออกจากส.ส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ นายเดชทวี ศรีวิชัย ลาออกจากส.ส.ลำปาง พรรคเสรีรวมไทย ส่งผลให้สมาชิกรัฐสภาเหลือ 471 คน ซึ่งองค์ประชุมกึ่งหนึ่งคือ 236 คน

จากนั้นได้มีการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ.... วาระ2-3ตามที่กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จ โดยนายศุภชัย ใจสมุทร ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญ ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ...สภาผู้แทนราษฎร ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ร่างพรบ.ดังกล่าว และพร้อมนำเสนอข้อห่วงใยจากพรรคการเมืองที่เสนอแนะ อยากให้มีการปรับแก้ไข โดยกรรมาธิการฯพร้อมรับฟัง เพื่อให้มีกฎหมายในการใช้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติอภิปรายว่า ในคำปรารภ อาจส่อไปให้ในทางกัญชาเสรี ก่อนออกประกาศ รัฐมนตรีบางคนให้ญาติไปตั้งบริษัท ที่อาจนำไปสู่การค้ากัญชาเสรี ขยายจากทางการแพทย์เพื่อไปสู่อุตสาหกรรม เราได้ถูกสั่งสอน ฝ่ายนิติบัญญัติต้องออกกฎหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดกับประชาชน กันไว้ดีกว่าแก้ การที่กฎหมายออกมาส่งเสริม ทำลายความเป็นมนุษย์

นายนิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เห็นด้วยกัญชาจะมาใช้ในการแพทย์ แต่ในคำปรารภของกฎหมายฉบับนี้ พูดไว้กว้างจนทำให้เกิดความวิตก หากกฎหมายนำมาใช้ ปัญหาจะตามมามากมายหรือไม่ ในวันนี้ประชาชนห่วงใยลูกหลานในอนาคตจะเป็นอย่างไร กัญชาไม่เป็นยาเสพติด คงทำไม่ได้ ไม่เช่นนั้นหมอพันกว่าคน ไม่นำไปฟ้องศาล หรือออกมาต่อต้าน

นส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.กระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า ในนามประชาธิปัตย์ สนับสนุนกัญชาทางการแพทย์และเศรษฐกิจทางการแพทย์เท่านั้น ไม่ใช่เศรษฐกิจทั่วไป ตนได้ลงพื้นที่สอบถามประชาชน ต่างมีความกังวลต่อ สิ่งเสพติดที่จะมาสู่เยาวชน ไม่เห็นด้วย บุคคลอายุต่ำกว่า20ปี และบุคคลที่มีความเสี่ยงอื่น โดยเยาวชนควรได้รับการปกปกป้อง ให้ห่างไกลจากกัญชา

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตอนกฎหมายนี้ผ่านกรรมาธิการฯ ได้ขอให้ทบทวนใหม่ เพราะมีความหละหลวมกำกวม ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพียงพอ แม้จะมีการแก้ไข แต่ยิ่งแสดงเจตนาให้เห็นว่า ยกร่างด้วยความไม่รอบครอบ โดยการเพิ่มเติมข้อความใน คำปรารภ แต่ยังมีความไม่ชัดเจน เพราะไม่ได้ระบุ ใช้แค่การแพทย์เท่านั้น โดยเปิดช่องให้นำไปใช้ในสันทนาการได้ด้วย ตั้งแต่คำปรารภลงไปอีกหลายมาตรา เมื่อคำปรารภ กำกวม จึงมีเป้าประสงค์ต่างกัน ไม่ได้จำกัดใช้เฉพาะทางการแพทย์ไปด้วย บางคนมองเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่ แต่เรากำลังเอากัญชาไปเสี่ยงอนาคตเยาวชนไทยทั้งประเทศ กัญชาจากที่เคยเป็นยาเสพติด แต่ปลดล็อกออกไป โดยคำปรารภที่เขียนกำกวม ตนจึงไม่อาจเห็นด้วยได้

นายพิสิษฐ์ ลี้อาธรรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ในคำปรารภ ไม่ได้ใส่คำว่า ไม่สนับสนุนกัญชาเพื่อสันททนาการ และกัญชาใช้ทางการแพทย์เท่านั้น เมื่อไม่ได้ใส่ไว้ จึงกังวลว่า อาจถูกนำไปใช้บิดเบี้ยว นับแต่ปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติดไป ตนได้ลงพื้นที่แถวคลองถม ยังพบว่ามีการขายบ้องกัญชา ทุกวันนี้มีการขายกัญชาในรูปของอาหารต่างๆมากมาย นอกจากนี้ในคำปรารภ ที่ระบุ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจประชาชนมากที่สุด ขอถามว่า เศรษฐกิจของใคร เพราะมีการจำกัดประชาชนปลูกได้แค่ 15 ต้น แต่อาจเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจกับคนบางพวกเท่านั้น กัญชามีผลต่อจิตประสาท ทำให้ความสามารถในการทำงานด้อยลงไป หากมีการแพร่ระบาด การใช้กัญชาโดยทั่วไป นอกจากนี้ ยังปกป้องคนที่มีกัญชาไว้ครอบครอง ถือว่ากฎหมายฉบับนี้ผิดเพี้ยนไปจากเจตนารมณ์อย่างมาก

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ในคำปรารภตอนหนึ่งระบุ และเพื่อเป็นการคุ้มครอง ผู้บริโภคมิให้มีการบริโภคกัญชา กัญชงอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สมควรกําหนดมาตรการกํากับดูแล ควบคุมการขาย การโฆษณาและการบริโภคกัญชา กัญชง เพื่อคุ้มครองสุขภาพของบุคคล จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ เพราะมีความห่วงใย และที่ส.ส.กังวลอยาก เพื่อคุ้มครองสุขภาพเด็กต่ำกว่าอายุ20ปีหรือกลุ่มเสี่ยง เราก็มีความมุ่งหมายในการคุ้มครอง โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ก็ได้ระบุไว้หมดแล้ว และขอฝากความปรารถนาดี เราก็มีความเป็นห่วงเรื่องกัญชา ในเด็กและเยาวชน แต่ก็ไม่เคยพูดถึงกระท่อม วันนี้ที่บอกว่า กัญชาเสรี แต่กระท่อมเสรีกว่ากัญชาเยอะ

นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ร่างพรบ.นี้ เป็นอันตรายต่อประเทศชาติ ประชาชน เริ่มต้นก็บอกว่า ไม่ได้กำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษ ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาล จะให้กัญชากลับเป็นยาเสพติดแน่นอน พูดออกมาโดยไม่ได้รับผิดชอบต่อประเทศชาติ ประชาชน เรียกร้องผู้นำทุกศาสนา ตื่นรู้ วันนี้สังคมประเทศไทยกำลังเสื่อมโทรม คนไทยกำลังอยู่ในอันตราย ขอให้ผู้เคลื่อนไหวเรียกร้องต่อสู้ เพื่อศีลธรรมอันดีของประเทศ

เมื่อพิจารณามาถึงมาตรา3 เกิดปัญหาขลุกขลักเล็กน้อย เมื่อนายศุภชัย ใจสมุทร ประธานกรรมาธิการฯ จะขอถอนมาตรา 3 ที่มีการขอตัดถ้อยคำ ให้กัญชา กัญชง ที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ไม่ถือเป็นยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วย ยาเสพติดให้โทษหรือประมวลกฎหมายยาเสพติด ทำให้สมาชิกบางส่วนอาทิ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ท้วงติง เนื่องจากทราบว่า ในการประชุมกรรมาธิการฯ เป็นเพียงการหารือเท่านั้น ไม่ได้มีมติที่จะให้ตัดออกมา อยากให้นำกลับไปทำให้ถูกต้อง ทำให้นายศุภชัย ระบุว่า การจะตัดมาตรา3 ออกไปเป็นเพียงการหารือในกรรมาธิการ ยังไม่ใช่มติที่ประชุม จึงขอให้ประธานสภาฯ สั่งพักการประชุม เพื่อจะไปประชุมในกรรมาธิการฯ ทำให้ถูกต้อง แล้วจะนำมาเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ อีกครั้ง

จากนั้นนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ ที่ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้สั่งพักการประชุมเป็นเวลา20 รนาที ก่อนที่จะกลับมาประชุมอีกครั้ง และได้แจ้งสมาชิกในห้องประชุมทราบถึงการ ตัดมาตรา3ออกไป

ต่อมา15.15น.กลับมาประชุมต่อในรายมาตรา นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ขอยืนยันว่าที่มีการบอกองค์การอนามัยโลกเสนอให้สหประชาชาติ ถอนกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดแล้ว ไม่เป็นความจริง เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ เมื่อเดือนธ.ค.2563 เสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมยังให้กัญชา ยางกัญชา ยังคงเป็นยาเสพติด มีมติให้ประเทศภาคีใช้ในปริมาณจำเป็นเพื่อการแพทย์ วิทยาศาสตร์เท่านั้น อย่างไรก็ดีแม้จะมีการตัดมาตรา3ออกไปทั้งมาตรา อาจทำให้สหประชาชาติมองเราเป็นบวกขึ้นก็ตาม แต่กฎหมายนี้ยังไม่สมบูรณ์ เพราะยังมีมาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีก รวมทั้งในประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะเรื่องช่อดอก ควรจะมีการทบทวนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมเพื่อให้เกิดต่อประโยชน์กับประชาชนด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การพิจารณากฎหมายดังกล่าว เป็นไปอย่างล่าช้า ส.ส.ฝ่ายค้านและส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายแสดงความกังวลไปในทิศทางเดียวกัน ต่อเนื้อหาร่างกฎหมาย ที่ไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจน อาจจะไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่การแพทย์เท่านั้น เห็นว่ากัญชายังเป็นยาเสพติด ที่ต้องควบคุม ขณะที่ส.ส.พรรคประชาชาติ อภิปรายไม่เห็นด้วย ยืนยันว่า กัญชานั้นกระทบต่อหลักศาสนาอย่างชัดเจน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หน้าใหม่ แต่ใจสู้ "ศุภมาศ" พา 2 ว่าที่ผู้สมัครกทม. ภท. ตระกูลดัง "สิงหเสนี-เสถียรไทย" บุก "จตุจักร-หลักสี่" หวังทวงเก้าอี้ ปักธงดูแลคนกทม. 24 ชม. 7 วัน

ความเคลื่อนไหวพรรคภูมิใจไทย สำหรับการเลือกตั้งพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของกลุ่มภูมิใจไทยภูมิใจกรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี

“พุทธิพงษ์” โชว์วิสัยทัศน์ ตลาดทุนไทย ดัน พักหนี้ 3 ปี หยุดต้น ปลอดดอกเบี้ย คนละไม่เกิน 1 ล้านบาท

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งกรุงเทพฯ พรรคภูมิใจไทย ได้เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และตลาดทุนไทย ภายใต้รัฐบาลหลังการเลือกตั้ง ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พรรคภูมิใจไทย ให้ความสนใจพัฒนาชีวิตคนพิการ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีพลังที่ไม่ใช่ภาระ สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ เป็นพลเมืองดีของสังคม

น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ร่วมเสวนาในหัวข้อ "คนพิการอยู่ไหนในการเมืองไทย" จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้นำเสนอนโยบายด้านผู้พิการ ต้องการให้คนพิการมีความภูมิใจ

'สะสมทรัพย์' มั่นใจนครปฐมกวาดขั้นต่ำ 4 เก้าอี้ให้ 'ชาติไทยพัฒนา' แน่

'อนุชา สะสมทรัพย์' มั่นใจชาติไทยพัฒนากวาดขั้นต่ำ 4 ส.ส.ในจังหวัดนครปฐมได้แน่ ลั่นไม่กระแสพรรคเพื่อไทย บอกคนนครปฐมว่าช่วงนี้จะเป็นใหญ่เพราะมีคนมากราบถึงบ้านแต่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน