สกัดแผนนักโทษหนีคดี 'วัชระ' ชงนายกฯเลิกกฎกระทรวงกำหนดสถานที่คุมขัง!


30 มี.ค.2566 - เมื่อเวลา 13.15 น.ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่านนายพันศักดิ์ เจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้ทบทวนและยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดสถานที่คุมขัง พ.ศ. 2563 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ประกาศเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยกำหนดสถานที่คุมขัง หมายความว่า สถานที่อื่นที่มิใช่เรือนจำซึ่งเป็นสถานที่ของทางราชการหรือเอกชนที่เจ้าของหรือผู้ปกครองดูแลรักษาสถานที่อนุญาตหรือยินยอมเป็นหนังสือให้ใช้ประโยชน์ในการควบคุมผู้ต้องขัง ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่สถานที่ตามมาตรา 89/2 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

นายวัชระ กล่าวว่า ต้องการสอบถามข้อเท็จจริงว่ากฎกระทรวงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับบุคคลทางการเมืองที่อยู่ต่างประเทศซึ่งหลบหนีคดีตามคำพิพากษาและจะกลับประเทศไทยใช่หรือไม่ ส่อว่ามีนัยสำคัญแอบแฝงทางการเมืองและไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลอย่างเท่าเทียมกัน ที่อาจขัดกับหลักนิติรัฐนิติธรรมและคำพิพากษาของฝ่ายตุลาการ ซึ่งหากคณะรัฐมนตรีชุดพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอช ไม่เห็นพ้องด้วยขอให้เร่งรีบใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรียกเลิกกฎกระทรวงโดยพลัน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเมืองและขอให้นำสาระหลักการดังกล่าวเพื่อรอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดต่อไปพิจารณาจะเป็นการเหมาะสมที่สุด

"ดังนั้น ขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการกระทรวงยุติธรรมเพื่อดำเนินการทบทวนและยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดสถานที่คุมขัง พ.ศ. 2563 เพื่อธำรงไว้ซึ่งหลักนิติรัฐนิติธรรมโดยเร็วที่สุด"

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 (ตอนที่ 20)

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490

'นิพิฏฐ์' จะเสียภาษีให้น้อยที่สุด หวั่นถูกนำไปสร้างความเข้มแข็งให้นักการเมือง

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตสส.พัทลุง โพสต์เฟซบุ๊กว่า มีคำกล่าวว่า “หากต้องการรู้ว่าประชาชนเป็นอย่างไรให้เป็นนักการเมือง หากต้อง