ประกาศ 'พรรคเส้นทางใหม่' สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

28 ก.ค.2566 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง พรรคเส้นทางใหม่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคไทยชอบธรรมต่อมานายทะเบียนได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคเส้นทางใหม่(เดิมชื่อพรรคไทยชอบธรรม) ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น

นายเมธี กาญวัฒนะกิจ หัวหน้าพรรคเส้นทางใหม่ ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าในการประชุมใหญ่สามัญพรรคเส้นทางใหม่ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้เลิกพรรคเส้นทางใหม่ ตามข้อบังคับพรรคเส้นทางใหม่ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 ข้อ 144 (1) กรณีดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้พรรคเส้นทางใหม่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคเส้นทางใหม่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ในพระองค์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ 32 นาย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ในพระองค์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

'ปธ.กกต.' แจงความคืบหน้า คดียุบพรรค 'ก้าวไกล'

'ประธาน กกต.' แจงคำร้องยุบพรรคก้าวไกล ทำตามกระบวนการไม่สนชื่อพรคการเมือง เผยอยู่ระหว่างศึกษาคำวินิจฉัยศาล รธน. อาจเรียกผู้ถูกกล่าวหาให้ข้อมูลเพิ่ม ยันไม่ชักช้า