รัฐสภาของเล่น! เพื่อไทยชักออกชงแก้ 2 กฎหมายลูกที่บรรจุวาระศุกร์นี้

15 ก.พ.2567 - นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ได้ทำหนังสือถึงประธานรัฐสภา เรื่อง ขอถอนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่..) พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ....

โดยระบุว่า ตามที่ข้าพเจ้ากับคณะได้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่..) พ.ศ...... และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ต่อประธานรัฐสภา ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 นั้น เนื่องจากเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ที่เสนอมาดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ จึงขอถอนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ดังกล่าวไปก่อน

อนึ่ง ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ผู้ร่วมเสนอทุกคนทราบแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. ได้บรรจุเรื่องด่วนไว้ 3 เรื่องประกอบด้วย 1.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (ยกเลิกมาตรา 272 ) ที่นายชัยธวัช ตุลาธน กับคณะ เป็นผู้เสนอ ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566

2.ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่นายชูศักดิ์ ศิรินิล กับคณะ เป็นผู้เสนอ และ 3.ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ที่นายชูศักดิ์ ศิรินิล กับคณะเป็นผู้เสนอ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘ประเสริฐ’ เสียงแข็ง ‘ทักษิณ’ เข้าพรรค พท. ไม่ได้ครอบงำ แค่คนเคารพนับถือมาเยือน

‘ประเสริฐ’ มั่นใจ ‘ทักษิณ’ เข้าที่ทำการ พท.ไม่ได้ครอบงำพรรค จนนำไปสู่ยุบพรรค ชี้ไปไหนมาไหนได้ เพราะไม่ได้มีข้อห้าม เชื่อกระแสนิยมพรรค ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอดีตนายกฯ แต่ขึ้นอยู่กับผลงานรัฐบาล

’พิธา’ ไม่เห็นด้วย  ‘ทักษิณ’ ระบุไทยวิกฤตหนักกว่าต้มยำกุ้ง

’พิธา’ ไม่เห็นด้วย ‘ทักษิณ’ บอก ขณะนี้วิกฤตหนักกว่าต้มยำกุ้ง หวั่นรัฐบาลจ่ายยาผิด เตือนอย่ามองแค่ GDP จนละเลยความเหลื่อมล้ำ

’วิโรจน์‘ ลั่นไม่เคยสนใจ ‘ทักษิณ’ ขอสบายใจ ‘ก้าวไกล‘ ไม่คิดเอาใครมาอยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง

’วิโรจน์‘ ลั่น ไม่เคยสนใจ ‘ทักษิณ’ ขอสบายใจ ‘ก้าวไกล‘ ไม่คิดเอาใครมาอยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง โยนถาม ’ราชทัณฑ์‘ กลับบ้านเชียงใหม่ ถ้าเดินตลาดเหมาะสมหรือไม่ เห็นด้วยใช้ ’ทักษิณโมเดล‘ กับนักโทษอื่น แง้ม ’อภิปราย ม.152’ เน้นทวงถามความคืบหน้านโยบาย-เสนอแนะปัญหา

’วิสุทธิ์‘ ไม่อยากให้ตั้งแง่ ใครเข้าเยี่ยม ‘ทักษิณ‘ บ้าง

’วิสุทธิ์‘ ไม่อยากให้ตั้งแง่ ใครเข้าเยี่ยม ‘ทักษิณ‘ บ้าง สงสัย บอกอยากก้าวข้าม แต่ทำไมยังหมกหมุ่นอยู่ มั่นใจ กระบวนการยุติธรรม ไม่สองมาตรฐาน-ไม่กระทบ ‘เพื่อไทย‘