'วราวุธ' ลั่น 'ชทพ.' เป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่รับผิดชอบต่อนโยบายที่แถลงต่อสภา

20 เม.ย.2567 - ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา(ชทพ.) เป็นประธานประชุมสามัญครั้งที่ 1 / 2567 พรรคชาติไทยพัฒนา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการบริหารพรรค ผู้แทนสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด และสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาทุกคน ทั้งนี้การประชุมใหญ่สามัญนี้จัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 มาตรา 43 และมาตรา 61 ที่กำหนดให้หัวหน้าพรรคต้องจัดทำรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา และงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพื่ออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี โดยพรรคชาติไทยพัฒนาไม่มีการปรับโครงสร้างแต่อย่างใด ที่ประชุมจะมีการประชุมสามัญตามระเบียบวาระ ได้แก่ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ , เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 2 / 2566 ของพรรคชาติไทยพัฒนา เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

สำหรับวาระเรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 , แผนหรือโครงการที่จะดำเนินกิจกรรมในปี 2568 ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 , แผนงานและโครงการที่ได้รับการอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปี พ.ศ. 2567 ส่วนวาระเรื่องพิจารณา จะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินประจำปี 2566 มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 , พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปี 2566 ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560

นายวราวุธ กล่าวกับสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา เรื่องการดำเนินงานตามนโยบายพรรคในฐานะฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ โดยเฉพาะงานในภารกิจที่พรรคชาติไทยพัฒนาได้รับมอบหมายให้ดูแลงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ไม่ว่าจะเป็นศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน(ศรส.)ผ่านฮอตไลน์ 1300 ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกรณีวิกฤตได้อย่างทันท่วงที เรื่องวิกฤตประชากร ที่ ประเทศไทยพบว่ามีผู้สูงอายุถึง 13 ล้านคน เด็กเกิดใหม่มีเพียง 5แสนคน การเผชิญกับวิกฤตวัยแรงงานที่ขาดแคลน ประสบกับภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ กระทรวงพม.ได้จัดทำสมุดปกขาวพัฒนาความมั่นคงครอบครัวไทยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ เสนอครม. ไปเมื่อวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา และกำลังจะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมาธิการประชากรและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 57 โดยมีสาระสำคัญคือ “ข้อเสนอเชิงนโยบายวิกฤตประชากรและสังคมสูงวัย” ประกอบด้วยนโยบาย 5x5 คือ 5 ด้าน 5 นโยบาย

นายวราวุธ กล่าวว่า โครงการที่ขับเคลื่อนอยู่ ด้านมิติทางกฎหมาย คือผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็ก เยาวชนและครอบครัว ซึ่งกฎหมายที่เร่งดำเนินการสองฉบับเชื่อว่าจะสำเร็จภายในปีนี้ พรบ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ร่างพรบ. คุ้มครองเด็ก และยังมีโครงการนำร่องในการอัพสกิลพัฒนาศักยภาพของคนพิการ โดยประสานงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อจัดอบรมพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพร่วมกับฝ่ายนายจ้างเพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการ นอกจากนี้หลายโครงการที่เราทำไปแล้ว โครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน นิคมสร้างตนเอง 43 แห่ง เน้นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพอื่นๆในชุมชนหวังเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดหลักในการทำงาน ต้องตรงจุด ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน

“ ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ทำหน้าที่รับผิดชอบต่อพรรค ต่อสมาชิกพรรคและประชาชนตามนโยบายของพรรคชาติไทยพัฒนาที่ได้ประกาศไว้ และในขณะเดียวกัน ในฐานะหนึ่งในรัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาล ก็ต้องรับผิดชอบต่อนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ที่ได้แถลงไว้ โดยเฉพาะนโยบายด้านสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ตามที่ได้ประกาศไว้ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มชาติพันธุ์ โดยจะดูแลให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีงาน มีรายได้ และมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมด้วย สวัสดิการโดยรัฐ อันถือเป็นความรับผิดชอบสูงสุดของฝ่ายการเมืองต่อประเทศชาติและประชาชน“ นายวราวุธ กล่าว

” แนวทางการทำงานของกระทรวงพม. ยึดมั่นอุดมการณ์ในการดูแลความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ไม่ต่างกับอุดมการณ์ของพรรคชาติไทยพัฒนา ข้อ6 ที่ว่า มุ่งส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยทั้งทางด้านจิตใจและร่างกาย และข้อ7 ที่ว่า เชื่อมั่นในคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสริมสร้างความเท่าเทียมในสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ ลดความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ด้อยโอกาสภายใต้จิตสำนึกสาธารณะ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม สิ่งที่เรากำลังทำนั้นล้วนสอดคล้องกับอุดมการณ์ เพราะเราเชื่อว่ามนุษย์เป็นฟันเฟืองที่สำคัญอย่างยิ่งในการจะขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม“ นายวราวุธ กล่าว

นายวราวุธ กล่าวว่า การทำหน้าที่ในสภาของสส.พรรคชาติไทยพัฒนา คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ มีนายพานุวัฒน์ สะสมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งประธาน , คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม , คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ นอกจากนี้ กฎหมายที่สมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาร่วมโหวต อาทิ ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด , ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 , ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม

“ ผมเชื่อมั่นว่าสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาทุกคนเรายังคงทำหน้าที่ทุกอย่าง อย่างเต็มที่เต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และทำอย่างต่อเนื่องดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา ขอบคุณสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาทุกคน หวังว่าทุกการขับเคลื่อนงานที่พวกเรากำลังทำอยู่ จะได้รับแรงสนับสนุนทั้งกายและใจ จากพวกเราทุกคน” นายวราวุธ กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สัญญาณ 'ทักษิณ' กินรวบ 'สมชาย' สมัคร สว. หึ่ง!วางตัวนั่งประธาน

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา(สว.) วันแรกที่จังหวัดเชียงใหม่หลายพื้นที่คึกคักโดยเฉพาะเขตเมืองและอำเภอปริมณฑล

ขาสั่น 'เศรษฐา' รับกังวล ปมถูกยื่นถอดถอน

สาธารณรัฐอิตาลี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี 40 วุฒิสมาชิก ยื่นถอดถอนออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ว่า ตนคงไม่ไปก้าวล่วงกับศาลรัฐธรรมนูญว่าจะเป็น 50 ต่อ 50 หรือ 40 ต่อ 60 และเมื่อ

คนไม่ได้เลือกพลอยซวยไปด้วย 'ดร.เสรี' ฟาด 2 พรรคการเมือง

ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านการตลาดและการสื่อสาร โพสต์เฟซบุ๊กว่า พรรคหนึ่งก็พยายามประกาศนโยบาย จัดทำโครงการที่ประชาชนเคลือบแคลง

ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 (ตอนที่ 11)

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490

ก้าวไกลโหมหนัก การเมืองบทใหม่ ฉันทามติระหว่างชนชั้นนำ กับปชช.

ก้าวไกลประกาศเป็นสะพานเชื่อมแห่งยุคสมัย “ชัยธวัช’ ยก ปรากฏการณ์ ‘เลือกตั้ง 66’ เป็นข้อบ่งชี้ ไทยกำลังเดินเข้าสู่บทที่สิ่งเก่ากำลังจะตาย-สิ่งใหม่กำลังจะเกิด

ลูกชายเอนก โบกมือลาพรรครวมไทยสร้างชาติ ขอกลับมาเป็นพลเมืองไทยไร้ฝักฝ่ายเต็มขั้น

ความเคลื่อนไหวพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) วันเดียวกันนี้ นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ได้ยื่นลาออกจากสมาชิกพรรค รทสช. โดย นายเขตรัฐ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “กราบผู้ใหญ่ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนมิตรที่รัก