'อนาคตไกล' ขยับเปิด 6 นโยบายบริหารพรรค หวังคว้าที่นั่งในสภา

โฆษกพรรคอนาคตไกล ขยับ เปิด 6 นโยบายบริหารของพรรคเชื่อมโยงทุกภาคส่วน หวังปักธงสนามเลือกตั้ง คว้าที่นั่งในสภา

5 มิ.ย.2567 - จากกรณีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดียุบพรรคก้าวไกล ที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาในวันที่ 12 มิ.ย.นี้ ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวของพรรคอนาคตไกล โดยนายภวัต เชี่ยวชาญเรือ โฆษกพรรคอนาคตไกล เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2567 ตัวแทนผู้บริหารระดับสูงของพรรค นายภาณุวัฒน์ เอกพลกุล นายทะเบียนสมาชิกพรรคและคณะทำงานฝ่ายกฎหมายได้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไปแล้ว โดยผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ กกต.พบว่า สำนักทะเบียน กกต.ได้รับคำขอไปแล้วจริง เป็นทะเบียนเลขรับเลขที่ 7301 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 14.45 น.

นายภวัต กล่าวว่าพรรคอนาคตไกล มีการเรียกประชุม กก.บห.ทุกวันอังคารของสัปดาห์แรกของเดือน โดย ดร.อภิสัณห์ ศรวัชรณัฏฐ์ หัวหน้าพรรค แถลงนโยบายการบริหารงานพรรคอนาคตไกล ในการประชุม กก.บห.ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 6 ก.พ. 2567 โดยมีคำแถลงนโยบายการบริหารพรรคอนาคตไกล(อนก.) 2567-2570 ดังนี้

นโยบายที่ 1 อนาคตไกลให้เป็นสถาบันทางการเมืองในทางรัฐศาสตร์และนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ยกระดับพัฒนาให้พรรคการเมืองกระแสหลัก เตรียมความพร้อมจะลงสู้ศึกสนามแข่งขันกับทุกพรรคการเมือง เป็นพรรคการเมืองฝ่ายก้าวหน้า ประชาธิปไตย มีหัวคิดก้าวหน้า ทันสมัย สร้างความเปลี่ยนแปลงในบริบททางสังคม สร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่ประชาชน สร้างความนิยมทางการเมืองให้เป็นพรรคกระแสหลัก

นโยบายที่ 2 บริหารทันสมัย นักบริหารระดับสูงยุคใหม่ ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงพรรคการเมืองในปัจจุบัน การบริหารงานยุคใหม่ ยึดสมาชิกพรรคและประชาชนเป็นศูนย์กลาง รับฟังสมาชิกพรรคทุกภาคเชื่อมโยงการสื่อสร้างในเชิงรุก เพิ่มกลไกลในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ สร้างทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ยึดอุดมการณ์เป็นที่ตั้งและยึดหลักความถูกต้อง ลดขั้นตอนในการบริหารงานเป็น one stop service การประสานงานเชื่อมโยงระหว่าง กก.บห.พรรคและตัวแทนสาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด และสมาชิกพรรค ปรับรูปแบบในการทำงานทันสมัยรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือระบบออนไลน์ โดยนำระบบเทคโนโลยีชั้นสูงมาประยุกต์ใช้ให้สมาชิกและประชาชนเข้าถึงได้ง่าย โดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคและประชาชน รับฟังความคิดเห็นทุกฝ่าย โปร่งใสและตรวจสอบได้ และมีอิสระในการบริหารงาน มีความพร้อมในการทำงานในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

โฆษกอนาคตไกล กล่าวต่อว่านโยบายที่ 3 สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทุกภาคส่วน แผนยุทธศาสตร์ก้าวล้ำ สร้างความเปลี่ยนแปลง สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างพรรคอนาคตไกลกับสถาบันทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ องค์กรทางการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศ เชื่องโยงระหว่างพรรคอนาคตไกลกับตัวแทนพรรคการเมืองในประเทศไทยและต่างประเทศ เชื่อมโยงระหว่างพรรคอนาคตไกลกับฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร และการเมืองท้องถิ่น รวมทั้งความเชื่อมโยงกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยุทธศาสตร์ก้าวล้ำในระดับประเทศ เชื่อมระหว่างตัวแทนระดับภาค และตัวแทนระดับจังหวัดหรือระดับท้องถิ่น เฟ้นหาผู้สมัครที่มีศักยภาพและคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เดินตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้กับตลาดการเมืองระบบออนไลน์ ทันต่อการปรับตัวของพรรคการเมืองสมัยใหม่ เป็นไปตามดุลยภาพตลาดการเมือง และการเติบโตของพรรคอนาคตไกล เป้าหมายปูพรม ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด เพื่อสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

นโยบายที่ 4 สร้างนักการเมืองรุ่นใหม่ สร้างนักการเมืองที่มีศักยภาพและนักการเมืองน้ำดี วิธีคัดเลือกและสรรหาใช้วิธีการสรรหาว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ใช้หลักเกณฑ์ที่แน่นอน ผสมผสานการคัดตัวผู้สมัครฯ ประกอบด้วย คนรุ่นใหม่ คนรุ่นกลางและรุ่นที่มีประสบการณ์ สร้างยุวอนาคตไกลในทุกระดับ บทบาทสตรี สร้างต้นกล้าทางการเมือง ปลุกจิตสำนึกและคุณธรรมทางการเมือง มุ่งผลิตนักการเมืองพรรคอนาคตไกลให้มีศักยภาพและมีอุดมการณ์ทางการเมือง ศรัทธาต่อพรรคอนาคตไกล สร้างการมีส่วนร่วมภายในพรรค ให้สมาชิกมีส่วนร่วมเสมือนประหนึ่งเป็นหุ้นส่วนของพรรค ให้เป็นพรรคการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริง

นโยบายที่ 5 เป้าหมาย ความคาดหวัง ปักธง ทุกภาคของประเทศ เป้าหมายการปักธงส่งผู้สมัครครบทุกเขต เน้นผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง สร้างฐานการเมืองให้แน่น ผลิตนักการเมืองคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทุกฝ่าย ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกเขตเลือกตั้ง เป้าหมายสมัยหน้า คว้าที่นั่งสัดส่วนในสภาให้พรรคอนาคตไกลมากที่สุด ปักธงทุกภาคของประเทศ เน้นปักหลัก ส.ส.เขต ทั้งการเลือกตั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่น

นายภวัต กล่าวด้วยว่า ในส่วนของ นโยบายที่ 6 รัฐบาลผสม แกนนำจัดตั้งรัฐบาล สร้างความนิยมในตลาดการเมืองในระบบออนไลน์ เน้นนโยบายทุกมิติ เศรษฐกิจดิจิทัล เป้าหมายคว้าที่นั่ง ส.ส. ให้มีจำนวนมากที่สุดที่นั่งในสภา พร้อมเป็นแกนนำหรือแกนนำร่วมจัดตั้งรัฐบาล โดยผลักดันนโยบายของพรรคอนาคตไกล เป็นส่วนหนึ่งในการแถลงเป็นนโยบายหลักในการบริหารงานของรัฐบาล

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กป้อม' ไม่ไปดินเนอร์พรรคร่วม พชปร.เป็นเจ้าภาพ ส่งน้องชายไปแทน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ถูกกําหนดให้เป็นเจ้าภาพดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลครั้งถัดไป ล่าสุด ทางพรรคได้แจ้งกำหนดการ “งานเลี้ยงพรรคร่วมรัฐบาล” ในวันที่ 15 ก.ค. เวลา 17.30 น. ที่พิพิธภัณฑ์บ้านปาร์คนายเลิศ

เพื่อไทยอ้าง 'งบกลาง' ยังมีพอใช้ฉุกเฉิน ดิจิทัลวอลเล็ตเอามาแค่ 4.3 หมื่นล้าน!

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี ฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีถึงการใช้งบกลาง 43,000 ล้านบ

โอกาสทอง! จับตา 'ทักษิณ-บริวาร' รอดทุกคดี

นายทักษิณ ชินวัตร เดินทางกลับประเทศไทย เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม รับโทษตามคำพิพากษา ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการ