'อนาคตไกล' ชี้รัฐประหารมีโอกาสเกิดขึ้นอีก หากบ้านเมืองยังมีนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิด


ครบ 92 ปีเปลี่ยนแปลงการปกครองไทย 2475 การเมืองไทยยังวนลูปแย่งชิงอำนาจ “อนาคตไกล” ชี้รัฐประหารมีโอกาสเกิดขึ้นอีก หากบ้านเมืองยังมีนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิด

24 มิ.ย. 2567 - ที่พรรคอนาคตไกล ถนนสุโขทัย นายภวัต เชี่ยวชาญเรือ โฆษกพรรคอนาคตไกล กล่าวว่า ในโอกาสครบ 92 ปี ตรงกับวันเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรืออภิวัฒน์สยามเปลี่ยนแปลงระบอบใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 สิ่งที่คณะราษฎรต้องการให้เกิดการพัฒนาของประเทศสยามให้ยกระดับการพัฒนาความเจริญของบ้านเมืองเหมือนต่างประเทศในยุโรป คือ การปกครองประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชน โดยหลักนิติรัฐ ได้แก่ การมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ และการมีระบบรัฐสภาแบ่งแยกอำนาจ โดยเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค ของประชาชนในสยามประเทศ เป็นยึดหลักหกประการของคณะราษฎร เห็นได้ว่า การเมืองไทยจากอดีตนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีการแย่งชิงอำนาจของคณะบุคคลต่างๆ จนเกิดรัฐประหารหลายครั้ง ฉีกทำลายรัฐธรรมนูญ และเขียนใหม่ ซ้ำซาก วนเวียน โดยออกแบบสถาบันการเมืองเพื่อให้สมดุลในความเป็นรัฐไทย ล่าสุด ยกระดับการใช้ยาแรงขึ้นในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเห็นได้จาก รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 235 วรรคหนึ่ง(1) บัญญัติถ้อยคำว่า จริยธรรมร้ายแรง.....ไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อกำจัดนักการเมืองระดับชาติที่กระทำผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง ออกจากสนามการเมืองอย่างเด็ดขาดตลอดชีวิต และทั้งเพิ่มอำนาจเครื่องมือให้ กกต.ในการแจกใบส้ม ระหว่างจัดการเลือกตั้ง หากพบเห็นการกระทำคามผิดอันมีเหตหลักฐานอันควรเชื่อว่าทุจริตการเลือกตั้ง โดยคำวินิจฉัยชี้ขาดของ กกต.ที่แจกใบส้ม เป็นที่สุด บัญญัติไว้ในมาตรา 225 วรรคสอง เป็นผลพวงจากการอุดช่องว่างจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อแก้ปัญหาการเมือง เหมือนในประเทศที่พัฒนาแล้ว

นายภวัต กล่าวว่าตนเห็นว่า แม้ออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อยกระดับการปราบปรามการทุจริต เห็นได้ชัด ในการออกแบบองค์กรอิสระต่างๆ เช่น กกต. ปปช. ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น อยู่ในขนาบระดับเดียวกัน กับฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและคานอำนาจระหว่างกัน หากเป็นการใช้อำนาจของค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญโดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่ความจริงในทางการเมือง จะเห็นได้ว่า มีตัวแปรการเมืองเป็นปรากฎการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมือง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทย เป็นร่างทรงในเงาของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ขณะถูกพักโทษโดยยังไม่พ้นโทษและล่าสุด ยังถูกอัยการฟ้องมาตรา 112 กรณีให้สัมภาษณ์ในต่างประเทศและศาลอาญาให้ประกันตัว พบว่า นายทักษิณ ออกอีเวนต์บ่อยครั้ง แม้อ้างว่า ไปร่วมงานต่างๆ แทนที่จะกลับบ้านเพื่อเลี้ยงหลาน ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกลับเข้าประเทศ หลังหลบหนีไปยาวนาน แต่กระทำตรงกันข้าม เดินสายพบแกนนำกลุ่มการเมืองต่างๆ ไปสถานที่ต่างๆ เพื่อทวงคืน สส.พื้นที่เดิมของเพื่อไทย ในพื้นที่นั้น พื้นที่นี้ ยังไม่รวมถึงการเมืองระดับท้องถิ่น อย่างจังหวัดปทุมธานี ในการเลือกตั้งซ่อม นายก อบจ.

แม้กระทั่งล่าสุด มือดีได้ปล่อยข่าวโคมลอยว่าจะออกแบบระบบเลือกตั้งใหม่ ให้มี สส.เขต จำนวน 500 คน ตัด สส.บัญชีรายชื่อทิ้งทั้งหมด เพื่อเอาใจบ้านใหญ่และตัดกำลังพรรคการเมืองสีส้ม พอจับไต๋ได้ ต่างปฏิเสธกันพัลวัน การแทรกแซงการทำหน้าที่ก็ดีหรือแสดงตนในทางพฤตินัยก็ดี เป็นความจริงที่คนไทยได้เห็น แต่ฝ่ายค้านกลับเงียบกริบ เพราะมีแต่ฝ่ายคอย คอยจ้องเสียบเก้าอี้รัฐมนตรีและร่วมรัฐบาล ทำให้คนไทยเกิดตั้งคำถามมากมายว่า ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีตัวจริงกี่คนกันแน่ แม้การพัฒนาการเมืองไทยผ่านร้อนผ่านหนาว การรัฐประหารเกิดขึ้นหลายครั้ง หลายหน ไม่เข็ดหลาบ ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยเต็มใบ

ดังนั้นการออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่ออุดข้อเท็จจริงที่เกิดปัญหาในอดีต หรือเอาร่างพิมพ์เขียวในอดีต ปี 2521 มาเขียนมาแก้ไขเป็นรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยฯ 2560 เพื่อแก้ปัญหา สะท้อนให้เห็นการเมืองต่างยุค ต่างเวลา โดยเฉพาะการเมืองปัจจุบัน บริบทเปลี่ยน การเมืองเปลี่ยน เปลี่ยนผ่านสู่คนรุ่นใหม่ และตลาดการเมืองมาอยู่ในโลกออนไลน์ การปิดหูปิดตาประชาชนของรัฐกระทำไม่ได้เหมือนในอดีตเพราะประชาชนเสพข่าวทางโซเชียลฯ การรัฐประหารครั้งล่าสุด เกิดขึ้นในปี 2557 หากย้อนถึงเหตุการณ์ ปัญหาการเมืองในอดีต พบเห็น ตัวแปรอ้างเหตุในการยึดอำนาจรัฐประหารต่างระบุเหตุต่างๆในประกาศคณะปฎิวัติฉบับแรก เชื่อว่าในปี 2557 ไม่ใช่ครั้งสุดท้าย ทั้งตัวแปรในการยึดอำนาจการรัฐประหารมีโอกาสเกิดขึ้นสูง หากบ้านเมืองยังมีนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิด เชื่อว่า การดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเมือง เห็นได้จาก การพยายามขับเคลื่อนนโยบายแจกเงิน 10,000 บาท(นโยบายดิจิทัล วอเล็ต)ให้เกิดได้จริงเพราะราคาคุยโวไว้เยอะ โดยแจ้ง กกต.ว่าจะใช้งบประมาณแผ่นดินรายจ่ายประจำปีปกติ แต่กลับ กู้เงินในระบบบมาแจก เติมเงินในกระเป๋าใคร แม้ในทางเศรษฐศาสตร์มหภาค เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายผู้บริโภค ทำให้ GDP รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในทางเศรษฐกิจ หากในระยะยาว ใช้เฉพาะการบริโภค แลกเปลี่ยนสินค้า ไม่อาจเปลี่ยนมาจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ หรือนำไปลงทุนทำธุรกิจได้ เปรียบเสมือน “ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ” ก่อให้เพิ่มหนี้สาธารณะเป็นรายหัว เหมารวมถึงประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิจากนโยบาย พูดง่ายๆ เด็กเกิดใหม่ยังต้องร่วมรับผิดในหนี้สาธารณะ เป็นธรรมกับประชาชนทุกคนหรือไม่ หากมองอีกมิติหนึ่ง เป็นการเพิ่มความนิยมทางการเมืองหรือไม่ อย่างไร เป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าหรือเป็นการให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ อย่างไร เป็นคำถามจากประชาชนที่เสียภาษี ทั้งการทำหน้าที่ของผู้นำฝ่ายบริหาร ประมุขฝ่ายบริหาร แต่ฟังเจ้าของพรรคตัวจริงเพียงคนเดียว

แม้ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ครบรอบ 92 ปี บ้านเมืองพัฒนาเฉพาะหัวเมืองก้าวกระโดด แต่ชนบทยังเหมือนเดิม ประชาชนสิ้นหวัง การเมืองอยู่ในสภาวะถดถอย ทั้งแนวคิดออกแบบรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ให้ร่างโดยประชาชนเหมือน ปี 2540 และจากสภาวะนายรัฐมนตรีหุ่นเชิด แต่ไม่สามารถคิดนอกกรอบได้ ดังจะยกตัวอย่างได้จากการแต่งตั้งคนของตนเอง จะเห็นได้จาก การยื่นคำร้องของ 40 สว.ต่อประธานวุฒิสภาเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การกระทำการแต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กระทำการฝ่าฝืนต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ อย่างไร เพราะถุงขนมเป็นเหตุ เป็นเพราะฟังคำเจ้านาย จึงเดินเกมพลาดเพราะขาดอิสระในความคิด การบริหารบ้านเมือง

"เชื่อว่า การเมืองไทยในอนาคต กลองปี่รัว ทำนอง ประชาชนจะได้ฟังเพลง คนหนักแผ่นดิน พร้อมมีการประกาศกฎอัยการศึกและประกาศคณะรัฐประหาร... โปรดฟังอีกครั้ง การเมืองไทยยังวนลูบแย่งชิงอำนาจดั่งเช่นเดิม อีกไม่นานเกินรอ" โฆษกพรรคอนาคตไกล กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชื่นมื่น! ดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาล ไร้เงา 'ประวิตร-พัชรวาท'

บรรยากาศงานเลี้ยงพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งมีพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของพรรคร่วมฯ ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ 3 โดยนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาถึงเป็นคนแรก

'อิ๊งค์' รับครอบครัวเป็นห่วง 'ทักษิณ' หลังเกิดเหตุลอบยิง 'โดนัลด์ ทรัมป์'

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยอมรับว่า ครอบครัวมีความเป็นห่วงความปลอดภัยของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นบิดา หลังจากมีการลอบยิง นายโดนัล ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ระหว่างการหาเสียง

'บอร์ดดิจิทัลวอลเล็ต' เคาะแหล่งที่มาเงิน 4.5 แสนล้าน ไม่ง้อ ธ.ก.ส. ชง ครม. 23 ก.ค.

'บอร์ดดิจิทัลวอลเล็ต' เคาะงบ 4.5 แสนล้าน แจก 45 ล้านคน ตัดงบ ธ.ก.ส. ชง ครม. สัปดาห์หน้า แถลงใหญ่ 24 ก.ค. ยันลงทะเบียนไตรมาส 3 โอนเงินไตรมาส 4

'วัน' ยื่น กกต. ลาขาดเพื่อไทย เปิดใจทั้งน้ำตา คำพูดผู้ใหญ่ต้นเหตุไขก๊อก

'วัน อยู่บำรุง' ยื่นลาออกเพื่อไทยแล้ว เปิดใจน้ำตาคลอ พ้อคำพูดผู้ใหญ่ไม่อาจด้านอยู่ต่อ ย้ำสัมพันธ์ 'บิ๊กแจ๊ส' แน่นแฟ้น​ ลั่นตระกูลอยู่บำรุงไม่ประจบสอพลอใคร พร้อมเปิดทางร่วมงานพรรคใหม่

ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 (ตอนที่ 19)

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490

พาณิชย์การันตี! เตรียมร้านค้ารองรับ 'ดิจิทัลวอลเล็ต' ไว้พร้อมแล้ว

'ภูมิธรรม' เผยพาณิชย์เตรียมร้านค้ารองรับ 'ดิจิทัลวอลเลต' พร้อมแล้ว ประชุมวันนี้ทบทวนรายละเอียดทั้งหมด ก่อนนายกฯ แถลง 24 ก.ค.