‘เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว’แพลตฟอร์มแก้ปัญหาผู้สูงอายุ

คนพิการและผู้สูงอายุจำนวนมากเผชิญปัญหาสถานที่สาธารณะขาดสิ่งอำนวยความสะดวกเอื้อให้ออกมาใช้ชีวิต มาทำงาน ได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากไม่มีการออกแบบให้เหมาะสม เป็นที่มาของการเปิดแพลตฟอร์ม Line Chatbot เมืองใจดีเที่ยวทุกวัย ภายใต้แนวคิด “เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้สูงอายุในสังคม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

แพลตฟอร์มนี้เป็นการขยายผลจากการประกวดภาพถ่ายสถานที่สาธารณะที่มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศไทย ทั้งทางลาด ที่จอดรถ ห้องน้ำ ป้ายสัญลักษณ์  ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน ถึง 4,932 รายการ โดยจัดลำดับกลุ่มสถานที่แบ่งเป็น 7 ดาว รวม  11 ประเภท ทั้งสถานที่ราชการ, ปั้มน้ำ, ร้านอาหาร, สถานที่สาธารณะ, สถานที่ขนส่ง, สถานศึกษา ,ศาสนสถาน, โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้า ฯ เผยแพร่ในรูปแบบแพลตฟอร์ม Line Chatbot เมืองใจดีเที่ยวทุกวัย 

นายณัฐพล เทศขยัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรเฉพาะกลุ่มเฉพาะ สสส.กล่าวว่า ที่ผ่านมา สสส. ให้การสนับสนุนต่อยอดการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ในส่วนเครือข่ายวิชาการมีมหาวิทยาลัยรวม 12 แห่ง ที่มีคณะสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบบให้คำปรึกษาการออกแบบปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมตามแนวคิด Universal Design Center( UD)  ซึ่งข้อมูลจริงจากแพลตฟอร์ม Line Chatbot เมืองใจดีเที่ยวทุกวัยจะเสริมการทำงานในมหาวิทยาลัย เชื่อว่า หากสามารถรวบรวมข้อมูลการใช้สถานที่ต่างๆ ได้ จะนำไปสู่การวิเคราะห์และเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ และคนทุกกลุ่ม  สสส. จะประสานเนคเทคพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ให้เกิดการใช้งานระยะยาว และเตรียมส่งต่อข้อมูลให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นเจ้าภาพดูแลฐานข้อมูลนี้  อนาคตสามารถนำไปใช้ต่อยอดรองรับสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดในปี 2575  

ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม นักวิจัยอาวุโส และหัวหน้าทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) เนคเทค กล่าวว่า  มีแผนต่อยอดทางวิชาการและเทคนิคเพื่อให้ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม “Line Chatbot เมืองใจดีเที่ยวทุกวัย”ใช้ประโยชน์ได้จริงและเข้าถึงได้ง่าย อย่างไรก็ตาม สถานที่สาธารณะย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา อาจชำรุด ใช้งาน ฐานข้อมูลในแพลตฟอร์มต้องทันเหตุการณ์ตลอดเวลา ความร่วมมือจากประชาชนในการปรับปรุงข้อมูลมีส่วนสำคัญอย่างมาก

ภาพถ่ายสถานที่สาธารณะที่มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในไทยเกือบ 5,000 รายการนี้ ดร.วสันต์ ให้ข้อมูลว่า จะใช้เทคโนโลยี  AI เข้ามาช่วยประเมินมาตรฐานเบื้องต้น  ประหยัดเวลา ไม่ต้องไปสถานที่จริง  ถ้าประเมินไม่ผ่าน ต้องปรับปรุง ถ้าผ่านผู้เชี่ยวชาญทาง UD จะไปประเมินสถานที่จริงอีกครั้ง

“ เมื่อมีข้อมูลสถานที่ที่มีคุณภาพด้านสิ่งอำนวยความสะดวกแล้ว มีข้อเสนอให้ภาคธุรกิจที่มีแพลตฟอร์มออนไลน์ ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือธุรกิจท่องเที่ยวนำข้อมูลไปใช้ต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ เช่น แจ้งว่าที่ร้านมีทางลาดหรือห้องน้ำสะอาดที่เอื้อสำหรับผู้สูงอายุ ทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์บอกต่อ  เป็นสิ่งจูงใจให้ไปใช้บริการ  เดินทางท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกทางด้วย คาดหวังให้ข้อมูลนี้ไปสู่ผู้ใช้งานจริงมากที่สุด ” ดร.วสันต์ กล่าว 

ด้าน นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ พม.   กล่าวว่า จากการสำรวจของกรมกิจการผู้สูงอายุ พบว่า ในปี 2565 จะมีประชากรผู้สูงอายุ 20% ขึ้นไป และครึ่งหนึ่งของผู้พิการเป็นผู้สูงอายุ แพลตฟอร์ม  Line Chatbot เมืองใจดีเที่ยวทุกวัย เกิดประโยชน์ต่อประชากรผู้สูงอายุในประเทศ อย่างไรก็ตาม การจะพัฒนาให้แพลตฟอร์มนี้มีความยั่งยืน เกิดการปฏิบัติได้จริง ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งแอปพลิเคชั่นไลน์เป็นสื่อที่ผู้สูงอายุเข้าถึงมากที่สุด ใช้งานง่าย ปลอดภัย สะดวก ทำให้เกิดการขยายผลส่งต่อเรื่องราว  ผลจากการร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง สสส. และ เนคเทค สร้างโอกาสเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น นอกจากนี้ การขึ้นทะเบียนเพิ่มภาพถ่ายของสถานที่ต่างๆ ใน  Line Chatbot เมืองใจดีเที่ยวทุกวัย ยังเกิดการเรียนรู้เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการ และผู้สูงอายุ ประชาชนที่ร่วมแชร์ภาพถ่ายสถานที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกกลายเป็นทูตสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สสส. – สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย - สสว. สานพลังภาคีเครือข่าย เปิดตัวฉลากผลิตภัณฑ์ชุมชนใหม่ล่าสุด เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2566 ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)

"สามพรานโมเดล” องค์กรต้นแบบ ความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน

ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาระบบอาหารไม่สมดุล เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังใช้สารเคมีในการเกษตรเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตจำนวนมาก และส่งผลผลิตขายที่ตลาดกลางโดยมีพ่อค้าคนกลางเป็นผู้กำหนดราคา

นวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม ลดเครียดคนดูแล-สร้างสุขคนป่วย

สมองส่วนหน้า (Prefrontal Cortex) อยู่ภายใต้กะโหลกหน้าผาก เสมือนหนึ่งเป็น CEO ขององค์กรควบคุมการคิด การตัดสินใจ อารมณ์ การแสดงออกและการกระทำของมนุษย์ โดยทำงานร่วมกับสมองส่วนอื่นๆ

อพวช. ร่วมเปิดตัวกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์” ปี 66

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมภาคีเครือข่าย จัดเปิดตัวกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์” อัศจรรย์วันว่าง ประจำปี 2566 เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชนเข้าถึงกิจกรรมเรียนรู้ตามความสนใจช่วงวันว่าง 150 วัน/ปี ที่กระจายสู่พื้นที่ใกล้บ้าน

นายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง” สสส. สานพลัง ภาคี-เยาวชน นำตัวอย่างศักยภาพเด็กไทยที่ค้นพบช่วงปิดเทอมโชว์ ครม.

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข