อายิโนะโมะโต๊ะ ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งลดการสูญเสียอาหารตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อขับเคลื่อนการผลิตอย่างยั่งยืน

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งส่งเสริมการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายระยะยาวในการลดการสูญเสียอาหาร (Food Loss) และของเสียจากการเหลือทิ้ง (Food Waste) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ลงให้ได้ 50% ภายในปี 2593 (เมื่อเทียบกับปี 2561) โดยในระยะที่ 1 หรือแผนงานเป้าหมายระยะสั้นที่ทางบริษัทมุ่งเน้นและตั้งเป้าหมายในการเร่งรัดการจัดการ คือลดการสูญเสียอาหาร (Food Loss) และของเสียจากการเหลือทิ้ง (Food Waste) ภายในห่วงโซ่การผลิตและการดำเนินการของบริษัทเองให้ได้ 50% ภายในปี 2568 (เมื่อเทียบกับปี 2561) ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ พร้อมชูหลักการ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับกิจกรรมทางธุรกิจในทุกโรงงานและสถานประกอบการ ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิตและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

ข้อมูลจาก Food Waste Index Report ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment Program)เปิดเผยว่า ในแต่ละปี อาหารกว่า 1,300 ล้านตัน หรือ 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตได้ทั่วโลก ต้องกลายเป็นขยะอาหารที่ถูกทิ้งไปอย่างสูญเปล่าและสร้างก๊าซเรือนกระจกถึง 8% ซึ่งอายิโนะโมะโต๊ะ ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารระดับโลก จึงมุ่งมั่นส่งเสริมกระบวนการผลิต การบริโภค และการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน โดยบริหารจัดการทุกกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด มุ่งลดการสูญเสียอาหารตลอดห่วงโซ่คุณค่า ภายใต้แนวคิด TOO GOOD, TOO WASTE” ซึ่งริ่เริ่มโดยกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ โดยตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปีงบประมาณที่ผ่านมา อายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย สามารถลดปริมาณการสูญเสียอาหารและขยะอาหารได้แล้วถึง 43% (หรือ 843 ตัน) จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50% ภายในปี 2568 และกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ด้วยการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าสูงสุด อาทิ การบริหารจัดการกระบวนการผลิตโดยไม่ก่อให้มีของเสีย การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่เหมาะสมโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีที่ทันสมัย การมุ่งลดของเสียในกระบวนการจัดจำหน่าย เป็นต้น

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็น "กลุ่มบริษัทผู้ส่งมอบแนวทางการแก้ปัญหาและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ" ตลอดจนทุ่มเททำงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมทางธุรกิจให้ได้ 50% ภายในปี 2030 สะท้อนแก่นในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัททั่วโลกใน “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม” หรือ The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV อันเป็นนโยบายที่ยึดมั่นมาโดยตลอด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ Trash Lucky ผุดแคมเปญ “เก็บดีมีสุข” ตอกย้ำเจตนารมณ์ความรับผิดชอบของผู้ผลิตกับการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร. เค็นจิ ฮะระดะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ศรชัย กุสันใจ กรรมการ ร่วมกับ ณัฐภัค อติชาตการ

อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ ททท. ปลุกกระแสท่องเที่ยวยั่งยืน จุดประกายอาหารท้องถิ่น วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม ผ่านมินิซีรีส์ 6 ตอน

อิชิโระ ซะกะกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีความน่าหลงใหลไปทั่วทุกภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

อายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “Y JOURNEY (STAY LIKE A LOCAL)” มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบรักษ์โลก

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมตอกย้ำเจตนารมณ์ในการบูรณาการด้านความยั่งยืนสู่มิติการท่องเที่ยว ผ่านความร่วมมือในการสนับสนุนการผลิตมินิซีรีส์

เปิดมุมมองทีมผู้ชนะเจ้าของรางวัล The Top Winner โครงการ ‘Ajinomoto Young Chef Thailand’ กับบททดสอบการรังสรรค์อาหารลดโซเดียมแสนอร่อย

หากพูดถึงเรื่องอาหาร คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาหารไทยเป็นอาหารประจำชาติที่มีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนชาติใด โดยเฉพาะอาหารที่ถูกถ่ายทอดผ่านการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

อายิโนะโมะโต๊ะ ได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเป็นครั้งที่ 2

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร.อิชิโระ ซะกะกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ มร.ทะกุมิ คะซะริโมะโตะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่