ชี้แจงข่าวกรณีการวินิจฉัยว่ารัฐวิสาหกิจมิใช่หน่วยงานของทางราชการ ที่ดำเนินงานโดยทางราชการเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ

ตามที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าวว่า ปัญหาการวินิจฉัยว่ารัฐวิสาหกิจมิใช่หน่วยงานของทางราชการที่ดำเนินงานโดยทางราชการเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ นั้น สมควรที่รัฐวิสาหกิจจะได้รวมตัวกันขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยใหม่ให้ชัดเจนและกว้างขึ้น เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถขยายและพัฒนากิจการได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เนื่องจากกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐเป็นกฎหมายซึ่งมีศักดิ์เหนือกว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอเรียนชี้แจงว่า การให้ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นการวินิจฉัยตามประเด็นที่มีการหารือและตามบทบัญญัติของกฎหมายแต่ละฉบับที่แตกต่างกัน  ทั้งนี้ สำนักงานฯ มีข้อสังเกตว่า สมควรมีการทบทวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจทุกฉบับเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงให้เหมาะแก่กาลสมัยตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ก็จะเป็นการพัฒนารัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งได้อย่างเป็นรูปธรรม

                จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน

                นายนพดล  เภรีฤกษ์

                โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

                ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย

ตามที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550

กุญแจสำคัญสู่ความรู้ด้านกฎหมายปกครอง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้ตราขึ้น โดยมีเจตนารมณ์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่าง ๆ สำหรับการดำเนินงานทางปกครองให้เป็นไปโดยถูกต้องชอบธรรม มีประสิทธิภาพ

ก้าวสำคัญของกฎหมายที่ดีเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“Better Regulation for Better Life” หรือพัฒนาให้ดีเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นวิสัยทัศน์ของสำนักงานฯ ที่ได้ตั้งเป้าหมายในการทำงานไปสู่ปี 2025

ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

นอกจากรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซึ่งมีการวางหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแล้ว กฎหมายหลายฉบับโดยเฉพาะกฎหมายกลางต่าง ๆ อาทิ

การประชุมความร่วมมือทางด้านกฎหมายระหว่างกระทรวงร่างกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี (Ministry of Government Legislation (MOLEG)) กับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยกองกฎหมายต่างประเทศ ร่วมกับกองพัฒนากฎหมาย กองหลักนิติบัญญัติ

แนวคิดในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

โดยที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มีหลักการบางประการที่ยังขาดความชัดเจน ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป