สวธ.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ จนท. 14 จว.ภาคใต้ ยกระดับการทำงานตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์และเกม พ.ศ. 2551  และ กม.PDPA

เปิดเวทีในการสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน 14 จังหวัดภาคใต้ ในการยกระดับการให้บริการงานด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การตรวจสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 การค้นหาข้อมูลตู้เกมที่ได้รับใบอนุญาตในระบบสารสนเทศการอนุญาตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และสื่อโฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และแนวทางการดำเนินงานในการตรวจเกมตู้ เกมอาร์เคด ที่ได้รับอนุญาต มุ่งหวังให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวใต้ผู้มารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบหมายให้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย เป็นประธานเปิดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ในส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมเกาะเต่า โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ทแอนด์กอล์ฟ  จังหวัดชุมพร จัดโดยสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาทิ วัฒนธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จำนวน 40 คน จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรั นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี โดยมี นางอารียา  สุภาพ ผู้อำนวยสำนักพิจารราภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กล่าวรายงาน  ในการนี้ นางสมศรี แสงแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางสุนทรี โพธิ์ทักษิณ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และข้าราชการให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

สำหรับการประชุมครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย เพื่อร่วมกันพิจารณาในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทางปฏิบัติ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งสภาพปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง และเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย  1.การใช้ระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และบรรยายการยกระดับการให้บริการงานด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ผ่านระบบ Biz Portal โดย นางสาวอลิสา อารีรมย์  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กลุ่มทะเบียนและการอนุญาตประกอบกิจการ  2.แนวทางการดำเนินงานในการตรวจวีดิทัศน์ที่ได้รับการอนุญาต (เกมตู้/เกมอาร์เคด)  โดยนายจักรพงษ์  แขวงรถ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  กลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนภาคประชาสังคม  3.การค้นหาข้อมูลตู้เกมที่ได้รับใบอนุญาต ในระบบสารสนเทศ การอนุญาตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และสื่อโฆษณาภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ โดย นายชาติชาย ภู่สว่าง นักวิชาการวัฒนธรรชำนาญการ  กลุ่มคลังข้อมูลภาพยนตร์และวีดิทัศน์

โอกาสนี้ นายคมกริช  ทรงแก้ว  ผอ.กลุ่มตรวจและส่งเสริมสถานประกอบกิจการ สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ บรรยายการติดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 23 ตุลาคม 2566 และพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (PDPA) และการตรวจสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรมซักถามข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีถัดไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชมดนตรีแจ๊สเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9

เพื่อน้อมรำลึกและดื่มด่ำบทเพลงพระราชนิพนธ์ พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีแจ๊สของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2566   กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

สัมผัส'คลองบางหลวง' ตลาดบกสานวัฒนธรรม

ชุมชนคลองบางหลวงยังคงเป็นชุมชมดั้งเดิมที่รักษาเอกลักษณ์วิถีชุมชนเห็นได้จากเรือนแถวไม้ค้าขายของสองฟากฝั่งถนนและเรือนแถวไม้จำหน่ายสินค้าต่าง ๆ แก่ผู้ที่มาท่องเที่ยวชื่นชมบรรยากาศริมคลอง ตั้ง

น้อมรำลึกอัครศิลปิน นวมินทรมหาราช

12 ต.ค.2566 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สานสัมพันธ์เครือข่าย น้อมรำลึกอัครศิลปิน นวมินทรมหาราช” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 256

เปิดพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมฯ หนุนดนตรี-เฟสติวัล

9 ต.ค.2566 - กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดงานครบรอบวันเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยปีที่ 36 โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พันโท สมชาย กาญจนมณีรองเลขาธิการสำนักพระราชวัง นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหาร