ศักยภาพ Soft Power วัฒนธรรมท้องถิ่น ใช้สื่อสร้างสรรค์ ยกระดับสินค้า

(21 กันยายน 2566) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ Soft Power ทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน ผ่านการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า บริการ และอาหารจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)ได้ร่วมลงนาม โดยมีผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นพยาน

ทั้งนี้ MOU ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ Soft Power ทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนผ่านการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า บริการ และอาหารจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมให้กับชุมชนท้องถิ่น การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่การยกระดับการท่องเที่ยว ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดทักษะการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ พัฒนาชุดองค์ความรู้เพื่อการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสำรวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จากการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และไปสู่สาธารณชนในวงกว้าง

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าววื่ภายใต้ความร่วมมือฉบับนี้ ต่างมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ Soft Power ทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน ผ่านการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าบริการให้ไปสู่สากลได้ รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดทักษะการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาชุดองค์ความรู้เพื่อการสื่อสารในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสำรวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน การทำให้คนเข้าใจในความหลากหลายทางชีวภาพนับเป็นวัคซีนอย่างดีที่จะช่วยอนุรักษ์ และ รักษาชุมชนท้องถิ่นได้

‘วันนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขับเคลื่อน สร้างการรับรู้ให้กับสังคมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ให้ไปสู่สาธารณชนในวงกว้างอย่างทั่วถึง’

นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) กล่าวว่า เป็นเรื่องดีที่ 2 หน่วยงานได้ร่วมมือกัน โครงการสนับสนุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ การเผยแพร่องค์ความรู้การให้บริการการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น

ซึ่งความร่วมมือนี้เป็นโอกาสดีที่จะร่วมสนับสนุนเผยแพร่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และไปสู่สาธารณชน บนฐานการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ‘ความร่วมมือนี้ เป็นก้าวแรกเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ Soft Power ทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน’

อย่างไรก็ตาม นายชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และนายธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได้ร่วมลงนามเป็นพยานใน MOU ด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยข้อมูลกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2567

ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยข้อมูลกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2566 ขณะนี้สำนักงานได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว

บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากับการขับเคลื่อนงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับ “Soft Power”

นโยบายสำคัญอย่างหนึ่งที่ได้รับความสนใจและมีการกล่าวถึงอย่างแพร่หลายของรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) เข้ามาบริหารประเทศ

กองทุนสื่อ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เชิญนางเอก'คังคุไบ' ถ่ายหนังในไทย ดัน Soft Power อาหาร-สถานที่

เชิญ Alia Bhatt นางเอกดัง “คังคุไบ” ชวนมาถ่ายภาพยนตร์ในไทยเพิ่มขึ้น ผลักดัน Soft Power ด้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวไทย ปลื้มนายกสมาคมผู้ผลิตภาพยนตร์อินเดียพร้อมสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ Bollywood ในไทยเพิ่มเติม