รมว.อว. “ศุภมาส” ให้ขยายการบริการห้องปฏิบัติการสู่ภูมิภาคและชุมชนทั่วประเทศ เตรียมเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการร่วม “นครปฐม” และ ”ราชบุรี”

รมว.อว. “ศุภมาส” ให้ขยายการบริการห้องปฏิบัติการสู่ภูมิภาคและชุมชนทั่วประเทศ เตรียมเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการร่วม “นครปฐม” และ ”ราชบุรี” อำนวยความสะดวกประชาชนในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ส่งมอบบริการตรวจวิเคราะห์สินค้าแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ เพื่อการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานแข่งขันได้ในระดับสากล

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ได้ให้นโยบายแก่กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ให้ความสำคัญกับการการขับเคลื่อนและยกระดับการดูแลประชาชน โดยเน้นย้ำให้ขยายภารกิจสู่ขุมชนและภูมิภาค เพื่อพัฒนาฐานรากเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน การขยายภารกิจให้มุ่งเน้นการทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานให้ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาประเทศระยะยาว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการนำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ให้ขยายการบริการห้องปฏิบัติการสู่ภูมิภาคและชุมชนทั่วประเทศ โดยการเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการร่วม วศ. อว. กับหน่วยงานมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ส่งมอบบริการตรวจวิเคราะห์สินค้าและผลิตภัณฑ์แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ เพื่อการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานแข่งขันได้ในระดับสากล และให้ดูแลประชาชนด้วยระบบห้องปฏิบัติการในมิติเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆในระดับพื้นที่ด้วย

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวง อว. กล่าวว่า วศ. ได้จัดทำแผนการขยายภารกิจสู่ภูมิภาคและระดับชุมชน โดยจะมีการขยาย ”ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการร่วม วศ.อว” กับหน่วยงาน อว.ในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเน้นความต้องการและความจำเป็นของแต่ละพื้นที่

ในวันนี้ได้มีการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน (มก.วิทยาเขตกำแพงแสน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี (มจธ.วิทยาเขตราชบุรี) ในการเปิด “ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการร่วม วศ.อว. กำแพงแสน นครปฐม” และ “ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการร่วม วศ.อว. มจธ.ราชบุรี” โดยเน้นภารกิจสร้างความร่วมมือทางห้องปฏิบัติการ ให้บริการตรวจวิเคราะห์สินค้าผลิตภัณฑ์ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในภูมิภาค ให้ได้มาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ

โดยเห็นพ้องในการที่ วศ. รับหน้าที่ห้องปฏิบัติการอ้างอิง พัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการทางห้องปฏิบัติการของประเทศ ดูแลการเข้าถึงข้อมูลบริการของภาคีเครือข่ายให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งส่งเสริมห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล สำหรับ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน และ มจธ.วิทยาเขตราชบุรี จะทำหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน มาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์ไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากลการดำเนินงานในลักษณะความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวง อว. จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านกลไกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างมั่นคงยั่งยืน ตลอดไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน !! "ศุภมาส" สั่งการหน่วยปฏิบัติการ “DSS วศ.อว” พร้อมลงพื้นที่ กรณีแคดเมียมสมุทรสาคร

วันที่ 5 เมษายน 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า

“ศุภมาส” ลุย ! ปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประกาศนโยบาย “2 ลด 2 เพิ่ม” ลดภาระ-ลดเหลื่อม ล้ำ-เพิ่มทักษะ-เพิ่มโอกาส

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดงาน "BETTER THAILAND การปฏิรูปอุดมศึกษา เพื่ออนาคตประเทศไทย" โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานเปิดงาน

รัฐมนตรี “ศุภมาส” ชื่นชมความสำเร็จ วศ.อว. วิจัยพัฒนานวัตกรรมเซรามิก “แร่หินผุ” เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนกว่า 1 พันล้านบาท ทดแทนแร่ดินขาวที่กำลังจะหมดไป

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า กระทรวง อว. ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

องคมนตรี ย้ำ “การศึกษาช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” เร่งแก้ปัญหาเด็กพื้นที่ห่างไกล ขณะที่ "ศุภมาส" รมว.อว. ส่งเครือข่ายมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงลงพื้นที่ช่วยจัดการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดการประชุมโครงการการแสดงผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยมี พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

ด่วน! รมว. ”ศุภมาส“ สั่งการ “ทีม DSS” วศ.อว. ลงพื้นที่หาสาเหตุคลองน้ำเป็นสีชมพู พบแบคทีเรียซัลเฟอร์และพยาธิ…อื้อ

วันนี้ 19 มีนาคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้สั่งการด่วนระหว่างการประชุม ครม.

“อว. For EV” เดินหน้า 23 หน่วยงาน MOU “ศุภมาส” ประกาศขับเคลื่อนประเทศสู่ Go Green

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบาย อว. For EV ของ 23 หน่วยงานสังกัดกระทรวง อว. เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปเป็น EV HUB