กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จทรงเปิด 'ห้องสมุดพร้อมปัญญา' แห่งที่ 31 ณ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต

17 เม.ย. 2567 - เวลา 13.20 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” แห่งที่ 31 เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการดำเนินงาน ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ ทั้งในด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อคืนคนดี มีคุณค่ากลับสู่สังคมตามพระกระแสรับสั่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบห้องสมุดร่วมสมัย หรือ Contemporary Library ที่สะท้อนถึงชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต จากการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีการอยู่อาศัยร่วมกันของประชากร ทั้งชาวไทยมุสลิม ชาวซิกซ์ และชาวจีนบาบ๋า หรือเปอรานากัน ที่สืบเชื้อสายมาจากชาวจีนฮกเกี้ยน ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่และมีความสำคัญอย่างมากต่อบริบททางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ

สำหรับ ภายในห้องสมุดประกอบด้วย มุมความรู้ต่างๆ อาทิ มุมเฉลิมพระเกียรติ หนังสือพระราชนิพนธ์ และหนังสือพระราชทาน มุมหนังสือทั่วไปกว่า 10,000 ชื่อเรื่อง หนังสืออ้างอิง นวนิยาย วารสาร และนิตยสาร มุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E- Learning และมุมการอ่านสู่การเรียนรู้ และการถ่ายทอดผลงานต่างๆ อาทิ งานปั้น งานแกะ งานฉลุ งานวาด งานประดิษฐ์ ออกมาเป็นเรื่องเล่าผ่านโมเดล เหมืองแร่ มุมความรู้ที่เป็นการสะท้อนถึงการเรียนรู้ผ่านวิถีชีวิตของชุมชนชาวภูเก็ตดั้งเดิม เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ต่อยอด และรักษา มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน

นอกจากนี้ ห้องสมุดยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเล่าเรื่องจากหนังสือพระราชนิพนธ์ หนังสือเสียง ซึ่งได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ในการจัดทำหนังสือพระราชนิพนธ์ ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย และเปิดให้ผู้ต้องขังฟังบนเรือนนอน ส่งผลให้มีจำนวนผู้สนใจยืมหนังสือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 30

โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้เข้ามาให้คำปรึกษาและจัดอบรมโปรแกรมห้องสมุด PMB ให้กับผู้ต้องขังในการนำหนังสือ เข้าสู่ระบบ เพื่อการสืบค้น และการยืมคืน

เรือนจำจังหวัดภูเก็ต มีผู้ต้องขังจำนวน 3,795 คน แยกเป็นแดนชาย 3,276 คน และแดนหญิง 519 คน มีผู้ต้องขังอยู่ระหว่างการศึกษาจำนวน 524 คน ผู้ไม่รู้หนังสือ จำนวน 94 คน อยู่ระหว่างศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 203 คน อยู่ระหว่างศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 142 คน อยู่ระหว่างศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 138 คน อยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 8 คน ผู้ต้องขังสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 62 คน ถือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาพฤตินิสัย เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า กลับสู่สังคมอย่างแท้จริง.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบ 131 ปี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ 1-3 เม.ย.67

เว็บไซต์ สำนักพระราชวัง เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงแนะบัณฑิต มฟล. นอกจากมีความรู้ ต้องมีคุณธรรม

28 ก.พ.2567 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวานนี้

พรึ่บ นิสิตเก่า-นิสิตปัจจุบัน จุฬาฯ แสดงพลังปกป้อง-ถวายกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพฯ

ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ‘กลุ่มจุฬาฯ รักพระเทพฯ‘ จัดกิจกรรมแสดงจุดยืนปกป้อง กรมสมเด็จพระเทพ