กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงแนะบัณฑิต มฟล. นอกจากมีความรู้ ต้องมีคุณธรรม

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงแนะบัณฑิต มฟล. นอกจากมีความรู้ทางวิชาการแล้ว ต้องมีคุณธรรม นักศึกษา คณาจารย์ร่วมขับร้องเพลง’เจ้าฟ้าของคนเดินดิน’ถวาย

28 ก.พ.2567 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวานนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย (อธิการบดีผู้ก่อตั้ง) กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ปีนี้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีมติอนุมัติ ได้แก่ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แก่ รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แก่ รองศาสตราจารย์ นภาลัย สุวรรณธาดา และสำหรับผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ‘ตุงทองคำ’ คือ นายศิริชัย มาโนช และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์

โดยผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต เป็นจำนวน 2,169 คน จากสำนักวิชา แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ นวัตกรรมสังคม จีนวิทยา การแพทย์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมเกษตร นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาลศาสตร์ และเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เป็นบัณฑิตชาวต่างชาติ จำนวน 60 คน จากชาวต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ทั้งหมด 100 คน จากจีน เมียนมา ญี่ปุ่น มอริเชียส เกาหลีใต้ เยเมน อเมริกา บังกลาเทศ ฟิลิปปินส์ ลาว อัฟริกาใต้ ศรีลังกา ภูฏาน อังกฤษ ไนจีเรีย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดสอน 69 หลักสูตร ใน 15 สำนักวิชา ทั้งระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี โท และ เอก ในปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษาทั้งสิ้น 14,488 คน จากทั่วทุกภาคของประเทศไทยและจากกว่า 47 ประเทศทั่วโลก จากนโยบายการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง และมีภาษาที่สองเป็นภาษาจีน ตลอดมานั้น ทำให้บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีทักษะและความสามารถ ที่จะร่วมพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า การรับรู้ในวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นพลเมืองโลกได้อย่างสมบูรณ์ โดยปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 39,612 คน กระจายการทำงานอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณีกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอฝากข้อคิดแก่ท่านทั้งหลายว่า ปริญญาบัตรที่แต่ละคนได้รับนี้ เป็นเครื่องรับรองว่าทุกคนเป็นบัณฑิต ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วโดยสมบูรณ์ แต่แท้ที่จริง คำว่า “บัณฑิต” มีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมาก กล่าวคือ นอกจากจะหมายถึงผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการแล้ว ผู้เป็นบัณฑิตแท้ยังต้องมีคุณธรรมความสุจริต เป็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ วางตนดีสมกับเกียรติที่มีอยู่ และเป็นผู้ควรแก่การนับถือเป็นแบบอย่างด้วย จึงขอให้บัณฑิตทุกคนฝึกฝนอบรมตน ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อม ควรค่ากับคำว่า “บัณฑิต” อย่างแท้จริง ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนและผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน ประสบความสุขสวัสดี พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน”

จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนตร์พระที่นั่ง ไปยังอาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทอดพระเนตรนิทรรศการ ‘มหาวิทยาลัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความยั่งยืน’ University for Well-being and Sustainability โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี  รองศาสตราจารย์ ชุษณะ รุ่งปัจฉิม รองอธิการบดี ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขงและผู้บริหาร ถวายรายงาน
โดยนิทรรศการแสดงข้อมูลของมหาวิทยาลัยแบ่งเป็น 3 ด้าน ด้านอาชีพ มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สังคม ในจังหวัดเชียงรายและภาคเหนือตอนบนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการผลักดันงานวิจัยที่นำทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตเป็นงานวิจัย สร้างอาชีพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืนขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืน ด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผ่านทุนการศึกษาสิริธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาล และทุนการศึกษาที่สนับสนุนโดยมูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

นอกจากนี้ยังมีด้านสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัย มีความสมบูรณ์ในทุกด้าน เพื่อใช้สำหรับการศึกษาของนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยทั่วไปในทุกระดับ ในอนาคตมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของกลุ่มประเทศในอนุภูมิลุ่มแม่น้ำโขง
ในโอกาสนี้นักศึกษาจากวงดนตรีประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือ MFU BAND ได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และร่วมกันขับร้องเพลง ‘เจ้าฟ้าของคนเดินดิน’ ก่อนนายกสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ร่วมกันส่งเสด็จฯ กลับในเวลา 13.00 น. 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบ 131 ปี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จทรงเปิด 'ห้องสมุดพร้อมปัญญา' แห่งที่ 31 ณ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” แห่งที่ 31 เรือน

สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ 1-3 เม.ย.67

เว็บไซต์ สำนักพระราชวัง เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน

พรึ่บ นิสิตเก่า-นิสิตปัจจุบัน จุฬาฯ แสดงพลังปกป้อง-ถวายกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพฯ

ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ‘กลุ่มจุฬาฯ รักพระเทพฯ‘ จัดกิจกรรมแสดงจุดยืนปกป้อง กรมสมเด็จพระเทพ