ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์

ราชกิจจานุเบกษา26 ม.ค 2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๕

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ วรรคสอง มาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕”

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๗ สํานักพระราชวังมีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

(๑) สํานักงานผู้บังคับบัญชาสํานักพระราชวัง

(๒) กรมบังคับการสํานักพระราชวัง

(๓) กรมมหาดเล็ก ๙๐๔

(๔) กรมกิจการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

(๕) กรมสนับสนุน

(๖) กรมราชเลขานุการในพระองค์

(๗) กรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์

(๘) กรมกิจการพิเศษ

(๙) ส่วนราชการอื่นตามที่กําหนดโดยประกาศสํานักพระราชวัง”

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๙ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

(๑) สํานักงานผู้บังคับบัญชา

(๒) สํานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์

(๓) สํานักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์

(๔) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

(๕) กองบัญชาการนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์

(๖) ส่วนราชการอื่นตามที่กําหนดโดยประกาศหน่วยบัญชาการถวายความ
ปลอดภัยรักษาพระองค์”

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เพื่อให้การแก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมส่วนราชการของสํานักพระราชวัง และหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ตามพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการในพระองค์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน สมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของสํานักพระราชวัง และหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ ประกาศกลาโหม การกระทำของอากาศยานอันอาจป็นภัยต่อความมั่นคงฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศกระทรวงกลาโหมเรื่อง การกระทำของอากาศยานอันอาจป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะพ.ศ. ๒๕๖๗